Mobiele menu

Ontwikkeling kwaliteitsstandaard: Signalering en preventie van zorginfecties

Projectomschrijving

Zorginfecties zijn een belangrijk probleem in de Nederlandse gezondheidszorg, met gevolgen voor zowel de gezondheid van patiënten als voor de kosten van zorg.

Doel

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hebben een belangrijke rol bij het signaleren en voorkomen van zorginfecties. Dit blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Om hen hierin te ondersteunen, is een generieke kwaliteitsstandaard (in autorisatiefase) ontwikkeld.

Resultaat

De kwaliteitsstandaard bestaat uit 2 modules:

  1. De module Signalering van (het risico op) zorginfecties bevat aanbevelingen om cliënten met (het risico op) een zorginfectie op te sporen. Dit is een overzicht met risicofactoren van zorginfecties en een overzicht van algemene symptomen van zorginfecties.
  2. De module Infectiepreventie bevat aanbevelingen voor het toepassen van basis infectiepreventiemaatregelen en het betrekken van cliënten en hun naasten bij infectiepreventiemaatregelen.

De aanbevelingen zijn door verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten getoetst met een praktijktest. De resultaten hiervan zijn te vinden in een bijbehorend rapport. Ter ondersteuning van de kwaliteitsstandaard is een hygiënekaart voor cliënten en een implementatiegids ontwikkeld.

Interview

Tips voor richtlijnontwikkeling? En meer weten over de uitdagingen bij patiëntenparticipatie en het gebruik van indicatoren? Lees het interview met Anita Huis en Nynke Bos.

> Interview richtlijn Zorginfecties

 

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

PROBLEEMSTELLING
Zorginfecties vormen een belangrijk probleem in de Nederlandse gezondheidszorg, met gevolgen voor de gezondheid van patiënten en kosten van zorg.

DOEL
Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijke rol bij het signaleren en voorkomen van zorginfecties. Dit blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk Om hen hierin te ondersteunen, is een generieke kwaliteitsstandaard ontwikkeld.

RESULTAAT
De kwaliteitsstandaard bestaat uit twee modules. De module signalering van (het risico op) zorginfecties bevat aanbevelingen om cliënten met (het risico op) een zorginfectie op te sporen. De module infectiepreventie bevat aanbevelingen voor het toepassen van basis infectiepreventiemaatregelen en het betrekken van cliënten en hun naasten te bij infectiepreventiemaatregelen.

De aanbevelingen zijn door verpleegkundigen en verzorgenden getoetst met een praktijktest. Ter ondersteuning van de kwaliteitsstandaard is een hygiënekaart voor cliënten en een implementatiegids ontwikkeld.

Samenvatting van de aanvraag

ACHTERGROND - Een zorginfectie is een infectie die de patiënt oploopt tijdens de aan hem verleende zorg ongeacht waar de zorg plaatsvindt (ziekenhuis, verpleeginstellingen, kleinschalige woonvormen, thuis). Per jaar lopen meer dan 100.000 patiënten/ cliënten die in een zorginstelling verblijven een zorginfectie op en daarmee zijn zorginfecties één van de negen meest voorkomende zorgproblemen. Zorginfecties verhogen de ziektelast van patiënten en leiden tot extra behandelingen met bijvoorbeeld antibiotica, operatieve ingrepen, verlenging van opname of (her)opnamen. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijke rol bij zorginfecties; zij moeten (risico’s op) zorginfecties signaleren en specifieke hygiëne- en preventiemaatregelen toepassen. Dit blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Verpleegkundigen en verzorgenden geven bijvoorbeeld aan dat richtlijnenlandschap ten aanzien van infectiepreventie versnipperd, onoverzichtelijk en niet meer up-to-date is. Daarnaast zijn organisatorische randvoorwaarden zoals middelen en materialen en een helder infectiepreventiebeleid niet elke zorgsetting een vanzelfsprekendheid, ontbreekt soms aan kennis en vaardigheden en spreken verpleegkundigen en verzorgden elkaar niet makkelijk aan. Als gevolg hiervan passen verpleegkundigen en verzorgenden de vereiste infectiepreventiemaatregelen naar eigen inzicht toe en is de naleving van de maatregelen suboptimaal. Verpleegkundigen en verzorgenden geven dan ook aan behoefte te hebben aan een overzichtelijke kwaliteitsstandaard die handvatten biedt bij de signalering van (het risico op) zorginfecties en bij de preventie van zorginfecties. DOELSTELLING - Het doel van dit projectvoorstel is de ontwikkeling van een generieke kwaliteitsstandaard voor de signalering en preventie van zorginfecties door verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden. De kwaliteitsstandaard richt zich op 1) praktische handvatten om het (het risico op) zorginfecties te signaleren en 2) het vaststellen van basale infectiepreventiemaatregelen die van toepassing zijn voor alle zorgsectoren en voor alle personen die verpleegkundige zorg ontvangen. 3) het definiëren van ondersteunende interventies die de naleving met de infectiepreventiemaatregelen faciliteren en bevorderen. De te ontwikkelen kwaliteitsstandaard moeten worden gezien als een basale standaard waar andere (ziekte-, patiëntengroep-, of handelingsspecifieke) modules aan kunnen worden toegevoegd. SETTING EN DEELNEMERS - De kwaliteitsstandaard is generiek van aard en breed toepasbaar in verschillenden settings (thuissituatie, ziekenhuizen, intramurale ouderenzorg, GGZ- en gehandicaptenzorg). Wij zullen verpleegkundigen, verzorgenden, patiënten/ cliënten, en alle andere relevante veldpartijen bij alle fases van de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard betrekken via afvaardiging in de projectgroep en/ of adviesgroep. Op die manier vergroten we het draagvlak en creëren we een vruchtbare voedingsbodem voor de implementatie van de kwaliteitsstandaard. METHODE - Voor het ontwerp van het plan van aanpak is de leidraad voor kwaliteitsstandaarden (AQUA) richtinggevend. Deze leidraad beschrijft het ontwikkelproces in drie fasen: (1) de voorbereidingsfase, (2) de ontwikkelfase en (3) de afrondingsfase. Voor de concretisering van deze fasen wordt gebruik gemaakt van de HARING-tools. Per fase is beschreven welke activiteiten wanneer en door wie worden uitgevoerd, wat deze fase aan kennis en inzichten oplevert en hoe we daarop voortbouwen in de volgende fase. Daarnaast wordt verkend wat mogelijke en zinvolle indicatoren zijn. TIJDSPAD – Voorbereiding (3 maanden), ontwikkeling (11 maanden), afronding (4 maanden).

Kenmerken

Projectnummer:
516004019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.M.P. Huis
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc
Afbeelding

Kwaliteitsverbetering in de V&V

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals en de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom ondersteunen we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen.