Mobiele menu

Ontwikkeling lokale praktijk Harderwijk en omliggende gemeenten bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar jong ouderschap voor inwoners met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).

Projectomschrijving

Betere samenwerking LVB-doelgroep: Ontwikkeling lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar jong ouderschap voor inwoners met een licht verstandelijke beperking in Harderwijk en omgeving

Vraagstuk

In Harderwijk en omliggende gemeenten is er een aanzienlijke groep (jonge) kwetsbare zwangeren en ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Veel van hen krijgt niet (op tijd) de hulp die ze nodig hebben. Gebrek aan passende hulp brengt veel ongemak en leed voor gezinnen zelf, handelingsverlegenheid bij professionals en hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Het doel van het project is om de ondersteuning en zorg voor (aanstaande) ouders met een LVB te verbeteren, zodat er een doorgaande lijn ontstaat met passende interventies.

Onderzoek en verwachte uitkomst

We raadplegen professionals en volgen cliënten om de knelpunten en sterke punten in de ondersteuning vanuit de verschillende perspectieven in beeld te krijgen. We doen dat middels dossieronderzoek, gesprekken met ouders en hun naasten, ervaringsdeskundigen en professionals. Door dit herhaald te doen ontstaat er een beeld van de werkzame en belemmerende factoren en wellicht mogelijke oplossingsrichtingen. Aan de hand hiervan worden proeftuinen ingericht, waar samen met de praktijk ontwikkelacties worden bepaald, geprioriteerd en in een tijdspad gezet om verbetering te realiseren. Er wordt gemonitord of deze acties echt tot het gewenste effect leiden. Zo ontstaat een cyclisch proces, met het gezin centraal en waarmee praktijkontwikkeling voor (aanstaande) ouders met een LVB tot stand komt.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: FSondeijker@verwey-jonker.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het samenwerkingsverband wil graag werken aan verbetering van de lokale praktijk in de gemeente Harderwijk en omliggende gemeenten, als het gaat om ondersteuning en zorg bij (onbedoelde) zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap van inwoners met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). We richten ons op deze hoog risicogroep, omdat in de huidige ketenaanpak deze doelgroep nog onvoldoende herkend en passend ondersteund wordt. Door de aanwezigheid van meerdere instellingen in deze regio, vestigen relatief veel mensen met een LVB zich in Harderwijk en krijgen veel professionals ermee te maken. Naast de ondersteuning aan (aanstaande) moeders met een LVB, richten we ons nadrukkelijk ook op (aanstaande) vaders met een LVB en bij de gezinnen betrokken anderen, waaronder grootouders. Ook multiprobleemgezinnen waar sprake is van LVB zullen voorkomen in dit project. We ondersteunen deze ontwikkelslag van de praktijk met actieonderzoek. In de voorbereiding van deze aanvraag is de huidige situatie in kaart gebracht in dialoogsessies met diverse praktijkprofessionals en ervaringsdeskundigen. In deze zogenaamde zorgpadenarena’s is besproken hoe mensen met LVB terechtkomen bij hulp, welk aanbod er is, hoe dit aanbod ervaren wordt en welke ontwikkeling er nodig is in de praktijk om de ondersteuning aan de beoogde doelgroep te verbeteren en te komen tot een meer integrale aanpak. Deze nulmeting/startsituatie vullen we aan vanuit klantreizen. Middels het volgen van gezinnen op hun reis door het systeem, identificeren we zogenaamde systeemdrempels of knelpunten. We bekijken vanuit het samenwerkingsverband welke partijen nodig zijn om zo’n knelpunt op te lossen of drempel weg te nemen. Met die partijen wordt een proeftuin gestart. Binnen de proeftuin wordt cyclisch gewerkt. Men start met een actieplan maken, daarin worden doelen vastgelegd en de acties die nodig zijn om het doel te bereiken en wie waar verantwoordelijk voor is. Ook wordt beschreven hoe het beoogde resultaat zichtbaar/meetbaar kan worden gemaakt. Vervolgens gaat men uitvoeren in de praktijk (handelen), daarop reflecteren (observeren), en op basis van de geleerde lessen, opgedane ervaringen en behaalde resultaat het actieplan bijstellen (plannen) tot het met betrokken gestelde doel bereikt is. Er kunnen maximaal 3 a 4 proeftuinen gelijktijdig lopen, bijvoorbeeld één rond verbeteren tijdig signalering, één rond verbeteren samenwerking en één rond effect inzet ervaringsdeskundigen. Doelen worden stap voor stap bereikt en nieuwe vragen poppen op en worden weer op vergelijkbare wijze opgepakt, met de partners die belangrijk zijn bij het oppakken van de nieuwe vraag. Jaarlijks voeren we een effectenarena uit waarin we met alle betrokken stilstaan bij wat er in zijn totaliteit (ketenbreed) is bereikt en aan de hand daarvan wordt de focus voor het jaar erop bepaald en worden de proeftuinen weer ingericht. De opbrengst van dit onderzoek is in de eerste plaats merkbare verbetering in de kwaliteit en samenhang van ondersteuning, hulp en zorg voor (aanstaande) ouders met een LVB in Harderwijk en omliggende gemeenten. Professionals zullen beter toegerust zijn om deze hoog risicogroep tijdig te signaleren en passend te ondersteunen. Daarbij hebben ze elkaar leren kennen en elkaars expertise leren benutten. Er is zicht ontstaan op welk aanbod nu op welk moment en onder welke condities effectief kan zijn. Tevens is het de bedoeling dat er een lerende praktijk ontstaat in deze regio die na de looptijd van dit onderzoek zelfstandig verder kan. Tenslotte dragen we er zorg voor dat ook andere gemeenten, zorgaanbieders, professionals en de doelgroep zelf kennis kunnen nemen van de resultaten. En zullen we actief bijdragen aan het door ZonMw georganiseerde leernetwerk.

Kenmerken

Projectnummer:
554001001
Looptijd: 76%
Looptijd: 76 %
2021
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. F.E.P.L. Sondeijker
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Harderwijk