Mobiele menu

Ontwikkeling van de JGZ richtlijn Pesten - herziene versie

Uit onderzoek blijkt dat een veel kinderen regelmatig gepest worden. Kinderen die langdurig worden gepest, hebben grote kans om depressieve of emotionele of lichamelijke gezondheidsproblemen te ontwikkelen. Daarnaast lopen angstige en depressieve kinderen een veel grotere kans om gepest te worden. Het is daarom belangrijk dat pestgedrag vroeg ontdekt wordt, zodat snel een effectieve interventie kan worden ingezet. Via de jeugdgezondheidszorg (o.a. schoolarts, schoolverpleegkundige) kunnen gepeste kinderen en pesters worden opgespoord.

In dit project wordt een richtlijn ontwikkeld voor de jeugdgezondheidszorg.  Voor onder andere schoolartsen en schoolverpleegkundigen wordt beschreven welke kinderen het meest risico lopen om te worden gepest, of welke kinderen juist pesten. Daarnaast wordt beschreven hoe deze kinderen kunnen worden opgespoord. Verder wordt beschreven welke interventies – bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraningen – effectief zijn, zodat de arts of verpleegkundige daarnaar kan doorverwijzen. Ten slotte zal de richtlijn ingaan op de samenwerking met bijvoorbeeld de scholen om te ondersteunen bij anti-pestbeleid.

Producten

Titel: PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg regio Limburg, Thema: Pesten,
Titel: Lausanne, ECDP congress,presentatie: National guidelines in The Netherlands for school doctors and school nurses on bullying behavior among children.
Titel: Bijscholing NIP - Pesten
Titel: Gastdocent: bijdrage over Pesten en JGZ richtlijnen aan het onderwijs van de module Sociale Verpleegkundige
Auteur: Minne Fekkes

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting
Doelstelling van het huidige project was om te komen tot een richtlijn op het gebied van Pesten voor medewerkers in de JGZ. Deze richtlijn omvat zowel een volledig naslagwerk, als een handzame samenvatting omvatten, en een samenvattingskaart inclusief stroomschema. Een groot aantal partijen heeft deelgenomen in de begeleidende werkgroep. Bij aanvang is door de werkgroep in een knelpuntenanalyse in kaart gebracht welke aspecten als uitgangsvragen voor de richtlijn op het gebied van pesten in kaart dienen te worden gebracht. Voor de meeste uitgangsvragen is vervolgens door middel van literatuuronderzoek informatie verzameld. Voor enkele vragen is een aparte focusgroep georganiseerd met experts uit het veld. Op basis van de verzamelde informatie is voor iedere uitgangsvraag een hoofdstuk geschreven, en dit is in verschillende commentaarrondes voorgelegd aan de werkgroep en bediscussieerd. Met behulp van deze bijeenkomsten is een conceptrichtlijn tot stand gekomen op basis waarvan ook een handzame samenvatting en samenvattingskaart zijn ontwikkeld. Deze conceptrichtlijn is voorgelegd aan de Richtlijn Advies Commissie, en in een commentaarronde voorgelegd aan landelijke organisaties en experts. In begin 2013 is een proefimplementatie met de conceptrichtlijn gehouden in enkele GGD-regio’s. Op basis van deze proefimplementatie is de richtlijn aangepast en gereed gemaakt voor landelijke implementatie. In voorjaar 2014 is onder coördinatie van het NCJ begonnen met de landelijke implementatie van de richtlijn.

Doelstelling van het huidige project is om te komen tot een richtlijn op het gebied van Pesten voor medewerkers in de JGZ. Deze richtlijn zal zowel een uitgebreid naslagwerk, als een handzame samenvatting omvatten, en een samenvattingskaart inclusief stroomschema. Een groot aantal partijen is uitgenodigd zitting te nemen in de begeleidende werkgroep. Bij aanvang is door de werkgroep in een knelpuntenanalyse in kaart gebracht welke aspecten als uitgangsvragen voor de richtlijn op het gebied van pesten in kaart dienen te worden gebracht. Voor de meeste uitgangsvragen is vervolgens door middel van literatuuronderzoek informatie verzameld. Voor enkele vragen is een aparte focusgroep georganiseerd met experts uit het veld. Op basis van de verzamelde informatie is voor iedere uitgangsvraag een hoofdstuk geschreven, en dit is in verschillende commentaarrondes voorgelegd aan de werkgroep en bediscussieerd. Met behulp van deze bijeenkomsten is een conceptrichtlijn tot stand gekomen op basis waarvan ook een handzame samenvatting en samenvattingskaart zijn ontwikkeld. Deze conceptrichtlijn is voorgelegd aan de Richtlijn Advies Commissie, en zal in een commentaarronde nog worden voorgelegd aan landelijke organisaties en enkele experts. In de tweede helft van 2012 zal een proefimplementatie met de conceptrichtlijn worden gehouden in enkele GGD-regio’s. Op basis van deze proefimplementatie zal de richtlijn worden aangepast en deze gereed worden gemaakt voor landelijke implementatie in 2013.

Kenmerken

Projectnummer:
156000015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. Fekkes
Verantwoordelijke organisatie:
TNO