Mobiele menu

Ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn (3-B)voor reumatoïde artritis

Projectomschrijving

Ongeveer 10 op de 1000 Nederlanders lijden aan gewrichtsontstekingen. Reumatoïde arthritis verergert in de loop van de tijd. Dat veroorzaakt zoveel lichamelijke en geestelijke problemen, dat de patiënt vaak invalide wordt. Daarom duurt de behandeling lang, en zijn er veel verschillende beroepsgroepen bij betrokken.

Die beroepsgroepen werken al goed samen. Ook andere organisaties, waaronder de  Reumapatiëntenbond, zijn bij deze samenwerking betrokken. Daarbij worden verschillende richtlijnen en protocollen gebruikt. Maar die zijn sterk gericht op de behandeling van de ziekte, op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Er is nog geen richtlijn die zich ook richt op het functioneren van de patiënt in dagelijks leven en arbeid.

Doel

Dit project richt zich op de ontwikkeling en implementatie van zo’n overkoepelende richtlijn. Daarbij besteedt het veel aandacht aan het creëren van draagvlak bij de betrokken professionals en organisaties. Dankzij de richtlijn zullen begeleiding en behandeling structureel aandacht gaan geven aan het maatschappelijk functioneren van de patiënt.

Verslagen


Eindverslag

De richtlijn Reumatoïde Artritis en functioneren beschrijft de momenten en middelen tijdens het gehele contactproces van een patiënt met reumatoïde artritis, waarin de relatie met arbeid of de gevolgen voor arbeid aan de orde zijn.

Samenvatting van de aanvraag

1. Samenvatting subsidieaanvraag De subsidieaanvraag betreft de ontwikkeling van een brede richtlijn voor reumatoïde artritis conform de 3B-gedachte van de Gezondheidsraad (behandelen-begeleiden-beoordelen). Doelstelling is te komen een overkoepelende richtlijn met uniforme uitgangspunten voor behandelings- en begeleidingsstrategieën, gericht op herstel en optimaal functioneren, en gedurende de gehele keten gehanteerd op een voor de patiënt/cliënt herkenbare wijze. Doordat als basis al relevante en goede richtlijnen aanwezig zijn, is daarmee voor de diagnose reumatoïde artritis een volledige set van richtlijnen aanwezig. Ontwikkeling en implementatie van de richtlijn is de verantwoording van een kerngroep bestaand uit voorzitter, secretaris (én schrijver) en 2 inhoudsdeskundigen. Zij worden ondersteund door een brede projectgroep, geformeerd uit vertegenwoordigers van alle relevante ketenpartners. De diverse relevante organisaties zullen de conceptrichtlijn becommentariëren en intensief betrokken worden bij de implementatie. Vanaf de start is creëren van draagvlak en betrokkenheid voor de richtlijn het primaire aandachtspunt. De implementatie zal bestaan uit een internet-based scholingstraject, meetellend voor registratie, regionale symposia, opname van de richtlijn in opleidingstrajecten, en realiseren van publicaties. De kerngroep zal daartoe een plan de campagne opstellen, dat intensief wordt besproken, uitgevoerd door de kern- en richtlijngroep onder verantwoordelijkheid van de organisaties. Het eigenaarschap zal in die fase worden belegd, onder verantwoording van de kerngroep. De looptijd van het gehele traject van ontwikkeling en implementatie is van december 2007 tot mei 2009. 2. Onderbouwing onderwerp (korte samenvatting) Gewrichtsontstekingen door reumatoïde artritis kennen een veelal chronisch verloop, met schade aan de fysieke en psychische gezondheid en schade aan het functioneren en de bestaans-mogelijkheden als gevolg. Behandeling en begeleiding zijn tegenwoordig sterk beïnvloed door de mate van toekomstig resterend functioneren. Dit vertaalt zich naar zowel wijzigingen in de behandelkeuzes door reumatologen, als actief organiseren van en participeren aan reïntegratie door de Reumapatiëntenbond. Eind 2007 zijn enkele richtlijnen/protocollen beschikbaar, die deze ontwikkeling vastleggen: - CBO-richtlijn “Diagnostiek en behandeling van reumatoïde arthritis” - Richtlijn KNGF - Verzekeringsgeneeskundig protocol “reumatoïde arthritis” De bestaande samenwerking tussen de verschillende participanten verdient verdere ontwikkeling. De samenhang van de diverse richtlijnen/protocollen en de oriëntatie daarin op het belang van de patiënt/cliënt is het sluitstuk op de ontwikkelingen binnen de reumatologie. De focus is gericht op lichamelijke en geestelijke gezondheid én op sociaal-maatschappelijk functioneren, Daarmee kan deze multidisciplinaire samenwerking fungeren als voorbeeldproject voor de reumatologie, voor andere diagnosen en beroepsgroepen en voor de ontwikkeling van vergelijkbare protocollen. De reumatologie toont zo zijn innovatieve karakter en voorloperfunctie door realiseren van een gezamenlijke taal (op basis van ICF), en van gelijke belangen en uitgangspunten. 3. Invulling verbreding, vernieuwing en versnelling (korte samenvatting): Het project is een logisch vervolg op de al bestaande richtlijnen en protocollen. Verbredend is de betrokkenheid van behandelend artsen (huisarts/reumatoloog/revalidatie-arts), van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen tot en met de organisaties die bijdragen aan maatschappelijke participatie (reumapatiëntenbond en reïntegratiebedrijf). Verbredend is ook dat voor al deze participanten een eensluidende set van begrippen en uitgangspunten voor de behandeling, begeleiding en beoordeling van reuma-cliënten wordt gerealiseerd. Vernieuwend is de brede samenwerking tussen alle betrokken beroepsgroepen en patiëntengroepering, de bereidheid keuzes te baseren op het belang van de patiënt/cliënt in brede zin (gezondheid en maatschappelijk functioneren in brede zin) en het realiseren van een breed gedragen richtlijn. Vernieuwend is ook de set van begrippen en uitgangspunten voor behandeling, begeleiding en beoordeling die tot stand komen. Versnellend is de werkwijze, waarbij een kleine kerngroep de concrete activiteiten verricht, en daardoor minder bijeenkomsten noodzakelijk zijn voor een grote groep en daarmee tijdsverlies wordt beperkt. Het tussenproduct wordt wel in alle ontwikkelingsfases beoordeeld en becommentarieerd, zowel door richtlijngroepleden als door de organisaties. Daardoor blijft de betrokkenheid en acceptatie voldoende geborgd. Ook het concrete plan voor implementatie met internet-based scholing, in samenhang met de ontwikkeling en registratie, borgt een snelle verspreiding en kennisname van de richtlijn.

Kenmerken

Projectnummer:
150020020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.J. Hullen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Verzekeringsgeneeskundig Instituut
Afbeelding

Kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening hiervan. Zoals keuzehulpen, richtlijnen, standaarden, patiënteninformatie en meetinstrumenten.