Mobiele menu

Ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn, een systeem voor kwaliteitsborging en ontwikkeling van informatie voor burgers over preventief medisch onderzoek

Projectomschrijving

Het aanbod van preventief medisch onderzoek wordt steeds uitgebreider. Het maken van een keuze (wat laat ik testen en hoe) kan moeilijk zijn. De overheid en zorgaanbieders willen burgers ondersteunen bij die keuze. TNO ontwikkelt daarom een Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (MR-PMO). Dat gebeurt in samenwerking met betrokken organisaties.

De richtlijn is opgebouwd rond de vragen: welke aandoeningen kan ik preventief laten onderzoeken, en welke testmethoden zijn geschikt? Aanbieders kunnen een antwoord vinden op de vraag aan welke organisatorische voorwaarden hun dienstverlening moet voldoen. De richtlijn biedt uiteindelijk drie sets van criteria voor preventief medisch onderzoek. Voor aanbieders wordt ook een schema ontwikkeld waarmee hun ‘product’ aan de criteria kan worden getoetst. TNO zal de richtlijn en het schema testen op toepasbaarheid en eenduidigheid. Voor burgers wordt een begrijpelijke handleiding ontwikkeld. Deze handleiding plus aanvullende informatie moeten hen ondersteunen in hun keuze voor het best passende preventieve onderzoek.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Als gevolg van de recente toename van het aanbod van preventief medisch onderzoek (PMO) en de wens van de overheid en zorgaanbieders om de burger te ondersteunen bij de keuze om wel of niet PMO te ondergaan is er behoefte aan een richtlijn voor PMO. In deze richtlijn worden criteria geformuleerd waaraan PMO moet voldoen. Het project kent een uitsplitsing in deelprojecten. In eerste instantie wordt de projectorganisatie ingericht (inclusief begeleidingscommissie en multidisciplinaire expertgroep) en wordt afgestemd met de belangrijkste andere initiatieven, nationaal en internationaal, om krachten te bundelen en duplicering te vermijden. Na het definitief vaststellen van de afbakening van de reikwijdte van het begrip PMO, wordt de ontwikkeling van de Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (MR-PMO) als volgt ter hand genomen: - ontwikkeling van een set criteria en indicatoren die betrekking heeft op de beoogde (risico’s op) aandoeningen, zowel genetische als niet-genetische aandoeningen. - ontwikkeling van een set criteria en indicatoren die toegepast kan worden om de geschiktheid van (categorieën van) testmethodieken te beoordelen. - ontwikkeling van een set van organisatorische randvoorwaardelijke criteria en indicatoren die gesteld kunnen worden aan het aanbieden van PMO, inclusief aspecten ten aanzien van informatie aan de burger/cliënt. Bij de ontwikkeling van de richtlijn wordt de EBRO-methodiek gehanteerd en wordt voortgeborduurd op de resultaten van de voorstudie. Hierin werd met het veld vastgesteld dat twee sets van criteria zeer bruikbaar zijn voor het uitwerken van een generieke richtlijn voor PMO: de criteria die zijn opgesteld door het UK National Screening Committee en de criteria van Wilson en Jungner. Voor organisatie criteria kan gebruik gemaakt worden van hetgeen al voorhanden is in andere sectoren binnen en buiten de zorg. Wat betreft criteria voor informatievoorziening is in de voorstudie bepaald dat bij de op te stellen criteria uitgegaan wordt van de regels die gelden voor het ontwikkelen van goede keuze-informatie. Om de inspraak en betrokkenheid van de vele betrokken organisaties te kunnen maximaliseren, wordt zeer efficiënt met de tijd van multidisciplinaire experts omgesprongen. Afgevaardigden nemen deel in de multidisciplinaire expertgroep die toegang krijgt tot de digitale werkplaats waar alle documenten zichtbaar zijn (Diliguide). Dit wordt gecombineerd met drie expertbijeenkomsten waarop een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de organisaties wordt uitgenodigd. Daarnaast krijgen de beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties de ontwikkelde (concept-)eindproducten voor commentaar en autorisatie voorgelegd. Vervolgens wordt op basis van de MR-PMO een beoordelingsschema (standard of practice) voor aanbieders van PMO ontwikkeld, zodat men kan (laten) vaststellen of en in hoeverre hun PMO-dienstverlening aan de criteria voldoet, bestaande uit: - Checklijsten op de diverse criteria, met het doel vast te stellen of de bijbehorende indicatoren aanwezig dan wel van toepassing zijn. - Een meet- of scoresystematiek per criterium. - Een normering, waarin in elk geval de minimale te behalen score op de verschillende criteria wordt aangegeven. Na de vaststelling van de richtlijn en het beoordelingsschema, worden deze getoetst in twee casestudies op onder meer toepasbaarheid en eenduidigheid getest. De uitkomsten van de evaluatie worden gebruikt voor nadere aanpassingen aan de richtlijn en het beoordelingschema. Nu kan ook voor burgers/cliënten een goed leesbare handleiding ontwikkeld worden, waarin zij uitleg krijgen over hoe de keuze om wel of niet voor een PMO te kiezen afhangt van een aantal individuele overwegingen die voor elk persoon anders uit kunnen vallen. Om burgers/cliënten te helpen bij het maken van de best bij hen passende keuze, wordt in deze handleiding naast een algemene inleiding en uitleg over PMO aangevuld met keuzeondersteunende informatie. De handleiding wordt zodanig opgesteld dat het een opmaat kan zijn voor het functioneel ontwerp van een in te richten website. Tot slot wordt de richtlijn en het beoordelingschema geautoriseerd en zal voor beide functies het eigenaarschap worden verkend en in overleg met de opdrachtgever nader worden ingevuld. Het is mogelijk dat de inhoud van de richtlijn en de beoordeling daarvan (de standard of practice) een andere vorm van eigenaarschap nodig hebben. Op basis hiervan wordt ook een overzicht van het implementatietraject en een bijbehorend stappenplan opgesteld.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
200310008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Verantwoordelijke organisatie:
TNO