Mobiele menu

Ontwikkelproject 'Keuzehulp Instrumentarium'

Projectomschrijving

Doel

Werkzaak Rivierenland is de organisatie voor Werk en Inkomen (W&I) voor de regio Rivierenland. Vanaf 2016 heeft Werkzaak de ambitie meer methodisch te werken. De focus ligt op de re-integratie instrumenten die professionals inzetten voor werkzoekenden. Uit een onderzoek naar de effectiviteit van de instrumenten bleek een grote praktijkvariatie, onvoldoende doelgerichtheid, inefficiënte inzet van instrumenten en een zwakke positie van de werkzoekende. Hoe kunnen de professional en de werkzoekende worden ondersteund bij de selectie van het meest passende instrument?

Aanpak/werkwijze

Het doel van het ontwikkelproject was om een keuzehulp te ontwikkelen die werkcoaches en praktijkbegeleiders bij Werkzaak Rivierenland helpt om, samen met de cliënt, doelgerichter een passend instrument te selecteren. Werkcoaches en praktijkbegeleiders kunnen uit een groot aantal instrumenten kiezen. Daarbij maken zij vaak een keuze op basis van persoonlijke kennis en ervaring en vanuit onbekendheid met de rest van het aanbod.  De visie op meer methodisch werken in het begeleiden van cliënten lag daarom aan de basis van de ontwikkeling van de keuzehulp. Verder is de ontwikkeling van de keuzehulp een intensief proces geweest waarin professionals, cliënten en onderzoekers op basis van gelijkwaardigheid met elkaar hebben samengewerkt.

Samenwerkingspartners

Gemeente Tiel, Werkzaak Rivierenland, TNO.

Resultaten

Het project heeft geresulteerd in een keuzehulp met gebruikershandleiding en een informatiebrochure voor cliënten. In de laatste fase van het project is intensief aandacht besteed aan de mogelijkheden van integratie in de IT systemen. In het implementatieplan is beschreven hoe in de volgende fase gewerkt gaat worden aan (borging van) het gebruik van de Keuzehulp Werk door werkcoach en cliënt. Ook een uitgebreide procesevaluatie, waarin beschreven is op welke wijze is gewerkt, welke keuzes zijn gemaakt en hoe is aangesloten bij ontwikkelingen gedurende de looptijd, is onderdeel van het project. Tenslotte is een factsheet gemaakt met een overzicht van de inhoudelijke stappen en de belangrijkste leerpunten.

Overig

Producten

Titel: Keuzehulp
Auteur: D.A. Bijl, A. Hazelzet, J. Kersten, N. Kröger, W. Otten, J. van der Wal
Titel: Keuzehulp Werk
Auteur: D.A. Bijl, J. Kersten, J. van der Wal, D. van Schooneveld
Titel: Brochure keuzehulp
Titel: Project Keuzehulp Werkzaak Rivierenland
Auteur: Hazelzet, A.M., Otten, W., Bijl, D.A., Van der Wal, J.
Titel: Implementatieplan Keuzehulp Instrumentarium.
Auteur: Bijl D.A., Kersten J., Van der Wal J.
Titel: Factsheet Keuzehulp Werkzaak
Auteur: Hazelzet, A., Otten, W, Bijl, D.A.
Titel: Procesevaluatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting project Keuzehulp Werkzaak is de organisatie voor Werk en Inkomen voor de regio Rivierenland. Vanaf de start in 2016 heeft Werkzaak de ambitie meer methodisch te gaan werken. Sindsdien is daartoe een aantal stappen gezet: - Stimuleren van vakbekwaamheid van werkcoaches en praktijkbegeleiders - Ruimte voor zelfregie voor de werkzoekende - Effectieve inzet van instrumenten Hieraan is onder meer invulling gegeven door de inzet van Vakman Nieuwe Stijl, train de trainer SKILLS voor werkcoaches en praktijkbegeleiders en de beschrijving van het instrumentarium voor werkzoekenden. De professional van Werkzaak kan instrumenten inzetten die de werkzoekende helpt bij het vinden van de kortste weg naar duurzaam werk, behoud van werk of persoonlijke ontwikkeling in het werk. De keuzehulp is bedoeld om de professional en de werkzoekende te ondersteunen bij de selectie van het meest passende instrument op basis van wetenschappelijke kennis en de ervaringen van de professional en de werkzoekende. Het voorgestelde ontwikkelproject zet bovenstaande beweging naar meer methodisch werken verder kracht bij door een keuzehulp te ontwikkelen die professionals ondersteunt het ‘beste’ instrument te selecteren voor een werkzoekende. Een intern, verkennend onderzoek naar de effectiviteit van de instrumenten bracht aan het licht dat er sprake is van een suboptimale inzet van instrumenten (grote praktijkvariatie, onvoldoende doelgerichtheid, inefficiënte inzet) en een zwakke positie van de werkzoekende. Het project is relevant voor alle gemeenten die in het traject naar werk het methodisch handelen van de professional en de inbreng van de werkzoekende willen versterken. Het project heeft een looptijd van 1,5 jaar en bestaat uit vijf werkpakketten: 1. inrichting projectteams en organisatie; 2. ontwerp Keuzehulp op basis van theoretische onderbouwing, praktijkervaringen professional en werkzoekende; 3. test op kleine schaal van Keuzematrix voor de professional en de informatiefolder voor de werkzoekende; 4. opstellen implementatieplan; 5. slotbijeenkomst en eindverslag. Het project start in april 2019 en wordt afgerond in oktober 2020. De projectorganisatie bestaat uit: (a) een ‘Veranderteam’(VT) waarin een stuurgroep, TNO, kennismakelaars en een kernploeg zijn opgenomen; (b) een Ontwikkelteam (OT) bestaande uit professionals, TNO en een deel van het VT; (c) een kring van externe experts vanuit landelijke organisaties zoals de BvK, Divosa en Cliëntenraad; (d) een Community of Practice (CoP) met de gemeenten Leiden en Amsterdam. Werkzoekenden worden op belangrijke momenten geconsulteerd door het VT en OT, zodat het cliëntperspectief wordt meegenomen. TNO maakt als kennispartner structureel onderdeel uit van het VT en OT. Het ontwikkelproject leidt tot een Keuzehulp bestaande uit een keuzematrix, een handleiding voor de professional en een informatiefolder voor de werkzoekende. Daarnaast worden een implementatieplan en een procesevaluatie opgeleverd.

Kenmerken

Projectnummer:
535001102
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. D.A. Bijl
Verantwoordelijke organisatie:
Werkzaak Rivierenland