Mobiele menu

Is onze omgeving toekomstbestendig voor voldoende lichaamsbeweging in een 1,5m-samenleving?

Projectomschrijving

Onze leefomgeving is niet ontworpen voor het houden van 1,5 meter afstand. Sinds maart 2020 is ook een afname in beweegpatronen te zien. Een inactieve leefstijl is een voorspeller van gezondheidsproblemen. Daarom zullen de verwachtte gezondheidseffecten van COVID-19 op de lange termijn sterker zijn in minder beweegvriendelijke wijken. Vaak zijn dit wijken van een laag inkomens- en opleidingsniveau.

Onderzoek
Actief beweeggedrag wordt in verschillende lockdown stadia gemonitord via lopende medische studies. Buitenruimtes waar beweegpatronen het meest afnemen worden onderzocht d.m.v. een stedenbouwkundige analyse. Samen met 12 gemeenten worden interventies onderzocht die de buitenruimtes meer geschikt maken voor een gezonde 1,5 meter samenleving.

Verwachte uitkomsten
Een meetinstrument voor de beweegvriendelijkheid van de leefomgeving: de Beweegplekmeter, een interventiepakket voor gemeenten en een GGData platform toevoeging waarmee ruimtelijk knelpunten en oplossingen inzichtelijk worden.

Verslagen


Eindverslag

Door de COVID-19 maatregelen zijn we onze leefomgeving opnieuw gaan bekijken. Tijdens de intelligente lockdown reisden mensen enerzijds niet meer voor hun werk en waren ze anderzijds voor beweging of recreatie aangewezen op hun directe woonomgeving.

Als gevolg van de pandemie lijkt er een permanente gedragsverandering opgetreden: we zijn meer gaan thuiswerken. Structureel thuiswerken zorgt voor een afname in dagelijkse actieve mobiliteit. Minuten die eerst te voet of met de fiets werden afgelegd als onderdeel van de verplaatsing van thuis naar school/werk worden in de regel niet gecompenseerd door andere activiteiten.

Om mogelijkheden te creëren om openbare ruimten effectief te ontwerpen, onderzochten wij hoe restrictief COVID-19-beleid de wekelijkse fysieke activiteitspatronen in Nederland heeft beïnvloed, en welke rol sociaal-economische en omgevingsfactoren spelen in het stimuleren van actief beweeggedrag in een post-covid19 samenleving.

In dit project wordt onderzocht hoe beweegvriendelijk de directe leefomgeving is van kwetsbare groepen mensen die als gevolg van de Corona maatregelen minder zijn gaan bewegen. Uit een eerste analyse is gebleken dat de afname van beweging vooral zit in recreatief beweeggedrag en beweeggedrag wat samenhangt met het reizen van het naar het werk. Ruimtelijke indicatoren voor deze trends worden momenteel gezocht in de stedenbouwkundige opzet (bouwjaar, woningoppervlakte, aan/afwezigheid van tuin, kwaliteit groene buitenruimtes en voorzieningen) en mobiliteit/infrastructuur in relatie tot socio-economische indicatoren. Samen met 9 gemeenten wordt in verschillende typen wijken in samenspraak met bewoners onderzocht welke tijdelijke, structurele en sociale interventies mogelijk zijn om de beweegvriendelijkheid te verbeteren.

Samenvatting van de aanvraag

ONDERZOEKSVRAAG In dit project onderzoeken we wat de effecten zijn van de nieuwe '1,5-m samenleving' op ons beweegpatroon en onze gezondheid. URGENTIE Onze huidige leefomgeving is niet gebouwd voor deze '1,5-m samenleving', waardoor het risico bestaat dat kwetsbare doelgroepen minder bewegen, met aanzienlijke gezondheidsrisico's tot gevolg. In een recente pilot studie onder 4.000 respondenten in april 2020 hebben we al een 20% lager activiteitenpatroon kunnen vaststellen, vergeleken met data verkregen in 2019. Het is de verwachting dat de impact van de '1,5-m samenleving niet evenredig verdeeld zal zijn. Uit eerder onderzoek van ons consortium blijkt dat de leefomgeving van wijken met veel inwoners uit lagere socio-economische klasse minder goed is ingericht ter stimulering van fysieke activiteit in de omgeving. HYPOTHESE We verwachten dat vooral personen uit lagere sociaal-economische klasse moeite hebben om hun activiteitenpatroon te normaliseren. Omdat deze groep relatief veel individuen bevat die de geldende beweegadviezen niet halen en hiermee extra gevoelig zijn voor negatieve gezondheidseffecten, verwachten we daarnaast, zonder aanvullend beleid, op middellange termijn bij deze doelgroepen meer optreden van hart-/vaatziekten en diabetes. Gerichte fysieke interventies in specifieke wijken kunnen bijdragen aan het verbeteren van een actieve leefstijl en het verkleinen van gezondheidsrisico's. PLAN VAN AANPAK 1) Meten van activiteitenpatronen gedurende verschillende stadia van het 'lockdown'beleid; 2) Modelleren van de (potentiële) gezondheidseffecten van social distancing en lockdown, op basis van een GIS-analyse van de gebouwde omgeving; 3) Verkennen, uitvoeren en monitoren van relevante interventies in de bebouwde omgeving en/of infrastructuur waarmee actief beweeggedrag kan worden gestimuleerd. 4) Ontwikkelen module 'Leefomgeving, bewegen, gezondheid' t.b.v dashboard gemeenten

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430032010013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K. Raaphorst
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universiteit Nijmegen