Mobiele menu

Op weg naar effectieve risicocommunicatie over hart-en vaatziekten: Verspreiding van een hartleeftijd tool onder burgers en huisartsen

Vraagstuk

Uit eerder onderzoek komt het gebruik van het concept 'hartleeftijd' als veelbelovend naar voren, als manier om iemands risico op hart- en vaatziekten te communiceren. Dit gebeurt bijvoorbeeld als volgt: "Uw hartleeftijd is 72 jaar, terwijl uw biologische leeftijd 66 jaar is."
Het doel van dit VIMP project is een hartleeftijd tool die door de Hartstichting is ontwikkeld: (1) te ondersteunen met een goed communicatieformat; (2) te publiceren aan het algemeen publiek en aan huisartspraktijken; en (3) actief te verspreiden onder huisartsenpraktijken.

Onderzoek

Het project bestaat uit verschillende activiteiten om deze doelen te behalen, waaronder het ontwikkelen en testen van een communicatieformat, het creëren van draagvlak voor de tool onder zorgverleners in co-creatiesessies en het daadwerkelijk verspreiden van de tool in huisartspraktijken.

Verwachte uitkomst

Met dit project willen we bereiken dat zowel burgers als huisartsen en andere zorgverleners binnen de huisartspraktijk op de hoogte zijn van de hartleeftijd tool en deze zo optimaal mogelijk gebruiken. Door gebruik van de tool worden burgers bewust van hun persoonlijk risico op hart- en vaatziekten.
 

Verslagen


Eindverslag

Uit het eerdere NWO Begrijpelijke Taal (NWO-BT) project is gebleken dat burgers moeite hebben om risico-informatie uit risicocalculators te begrijpen. Het project liet ook zien dat het concept 'hartleeftijd' beter begrepen werd dan een klassiek risicopercentage voor het risico op hart-en vaatziekten (hvz). Op dit inzicht willen wij voortbouwen in de verspreiding van een hartleeftijd tool. DOEL Het doel van dit VIMP project is om de hartleeftijd tool die recentelijk door de Hartstichting is ontwikkeld: (1) te ondersteunen met een effectief communicatieformat; (2) te publiceren aan het algemeen publiek en aan huisartspraktijken;(3)actief te verspreiden onder huisartsenpraktijken. Hiermee willen we bereiken dat zowel burgers als huisartsen en andere zorgverleners binnen de huisartspraktijk op de hoogte zijn van de tool, en deze zo optimaal mogelijk gebruiken ('op weg naar effectieve risicocommunicatie'). Specificatie subdoelen: 1+2. Het publiceren van de hartleeftijd tool, ondersteund door een effectief communicatieformat (activiteiten 1-2) 3. Het verspreiden van de hartleeftijd tool in huisartspraktijken (activiteiten 3-5). Bij dit doel stellen wij onszelf ten doel dat, met onze verspreiding, tenminste 80% van de huisartsen voldoende vertrouwen heeft in hoe zij hartleeftijd (en dus hvz risico) goed kunnen uitleggen. DOELGROEP 1. Nederlandse burgers tussen 40-70 jaar, zonder bekende hvz, diabetes, nierfunctiestoornis of al gebruik van medicatie voor bloeddruk of cholesterol. Zowel burgers die uit eigen interesse hun risico willen weten als degenen die door hun huisarts worden gewezen op hun hvz risico vormen onze doelgroep. Uit eerder onderzoek is bekend dat burgers graag hun risico op hvz willen weten. 2. Nederlandse huisartsen die met de hartleeftijd tool iemands hvz risico kunnen berekenen en hierover kunnen communiceren. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat huisartsen behoefte hebben aan tools ter ondersteuning van hun uitleg over hvz risico. De beoogde afzenders zijn de Hartstichting, de projectgroep en thuisarts.nl. Er is algemeen publiek vertrouwen in de Hartstichting als ook in haar informatievoorziening. De projectgroep beschikt over uitstekende contacten met het veld van de huisartsenzorg. Thuisarts.nl wordt door het publiek gezien als DE site voor betrouwbare en onafhankelijke informatie van artsen. VERNIEUWING Er was niet eerder een hartleeftijd tool voor het algemeen publiek in Nederland, noch voor huisartsen. Gebruik van de tool vraagt relatief weinig van huisartsen, vooral wanneer deze optimaal is afgestemd op de herziening van de richtlijn CVRM, terwijl het voor patiënten een wezenlijk verschil kan maken in hoe zij op het risico reageren. STRATEGIE, ACTIES EN PLANNING (Voorbereidende fase, buiten de scope van VIMP; De laatste hand wordt gelegd aan de ontwikkeling van de hartleeftijd tool o.b.v. algoritmes om hartleeftijd te berekenen en er wordt een web applicatie gebouwd voor de tool. Ook vindt in deze fase afstemming plaats met de diverse betrokkenen in het veld van CVRM. Activiteit 1 Communicatieformat(s)behorende bij de hartleeftijd tool wordt verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd d.m.v. kleinschalige gebruikerstests onder burgers (N=10). Activiteit 2. Publicatie van de tool op website Hartstichting met bijbehorende promotie en media aandacht (valt buiten VIMP maar is wel essentiële stap voor start activiteit 3). Activiteit 3. Draagvlak creëren bij huisartsen voor gebruik hartleeftijd tool, en samen met hen implementatiestrategie ontwikkelen. Dit gebeurt in drie co-creatie sessies met zorgverleners (totaal N=12) werkzaam bij huisartspraktijken. Activiteit 4. Verspreiding tool + e-learning onder huisartspraktijken. De verspreiding vindt plaats door de projectgroep, door (a) attendering; (b) workshop/presentatie op congres(sen) van huisartsen;(c) sessies met verantwoordelijken bij/nascholing op dit gebied. Activiteit 5. Evaluatie van tool door huisartsen onder wie de tool is verspreid (zie EVALUEREN). COMMUN

Kenmerken

Projectnummer:
53100095001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. O.C. Damman
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc