Op weg naar herstel: structurele borging van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg.

Projectomschrijving

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

In Maastricht is een zorgpad ontwikkeld in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) die de continuïteit en coördinatie van zorg tussen ziekenhuis, GRZ en eerste lijn verbetert. Evaluatieonderzoek laat zien dat het zorgpad een positief effect heeft op dagelijkse activiteiten van cliënten. Tevens keert een groter percentage cliënten na ontslag terug naar de thuissituatie en is de ervaren zorglast van mantelzorgers lager. Daarnaast zijn de (zorg-)kosten gemiddeld ruim €10.000 per cliënt verminderd (per 9 maanden).  Vanwege deze positieve effecten is een vervolgproject gestart. Het doel van dit project was om in de regio Maastricht het zorgpad geriatrische revalidatiezorg te optimaliseren en te borgen en regionaal en nationaal onder de aandacht te brengen. Het zorgpad betreft het revalidatietraject dat ouderen na ziekenhuisopname doorlopen om daarna weer zelfstandig thuis hun leven te kunnen leiden.

Resultaten

Vier werkgroepen met ouderen, mantelzorgers, zorgverleners, zorgverzekeraars en onderzoekers hebben gewerkt aan het bereiken van deze doelstellingen. Dit heeft geresulteerd in een geoptimaliseerd zorgpad waarin afspraken zijn toegevoegd over informatievoorziening, het beter betrekken van ouderen en hun mantelzorgers bij het opstellen van revalidatiedoelen, en het verbeteren van de transfer naar huis. Daarnaast zijn afspraken met zorgverzekeraars gemaakt over financiering van implementatie van het zorgpad. En tenslotte is het zorgpad onder de aandacht gebracht van de GRZ-instellingen in Zuid-Limburg en is landelijke bekendheid van het zorgpad vergroot.

Meer informatie

Academische werkplaats ouderenzorg

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

Producten
Titel: Businesscase zorgpad geriatrische revalidatiezorg
Auteur: Irma Everink en Jolanda van Haastregt
Titel: Zorgpad geriatrische revalidatiezorg
Auteur: Irma Everink, Jolanda van Haastregt
Link: http://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl
Verslagen

Eindverslag

Het doel van dit project was om in de regio Maastricht het zorgpad geriatrische revalidatiezorg (GRZ) te optimaliseren en te borgen en regionaal en nationaal onder de aandacht te brengen. Het zorgpad betreft het revalidatietraject dat ouderen na ziekenhuisopname doorlopen om daarna weer zelfstandig thuis hun leven te kunnen leiden. Vier werkgroepen met ouderen, mantelzorgers, zorgverleners, zorgverzekeraars en onderzoekers hebben gewerkt aan het bereiken van deze doelstellingen. Dit heeft geresulteerd in een geoptimaliseerd zorgpad waarin afspraken zijn toegevoegd over informatievoorziening, het beter betrekken van ouderen en hun mantelzorgers bij het opstellen van revalidatiedoelen, en het verbeteren van de transfer naar huis. Daarnaast zijn afspraken met zorgverzekeraars gemaakt over financiering van implementatie van het zorgpad. Ten slotte is het zorgpad onder de aandacht gebracht van de GRZ-instellingen in Zuid-Limburg en is landelijke bekendheid van het zorgpad vergroot.

Samenvatting van de aanvraag

Ouderen die het traject doorlopen van ziekenhuisopname, opname in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg en ontslag naar de thuissituatie hebben doorgaans te maken met een aantal uitdagingen op het gebied van continuïteit en coördinatie van zorg. Binnen het NPO-project ‘Op weg naar herstel’ is een zorgpad geriatrische revalidatiezorg ontwikkeld voor de patiënten met ‘overige diagnosen’ (één van de vier diagnosegroepen binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) naast CVA, trauma orthopedie en electieve orthopedie). Dit zorgpad richt zich op betere afstemming van zorg tussen ziekenhuis, GRZ en eerstelijns zorgorganisaties. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan actieve betrokkenheid van patiënten en mantelzorgers, transfers, overdrachten en communicatie tussen de instellingen. Resultaten uit dit NPO-project laten zien dat na implementatie van het zorgpad de zelfredzaamheid in dagelijkse activiteiten onder patiënten significant beter is ten opzichte van de periode daarvoor. Daarnaast werden meer patiënten ontslagen naar de thuissituatie en waren de zorgkosten (gemeten over negen maanden) gemiddeld ruim €10.000 per patiënt lager. Vanwege het succes van het zorgpad GRZ willen we het zorgpad zowel praktisch als financieel in de regio Maastricht borgen. Daarnaast willen we het zorgpad verder verspreiden in de regio Zuid-Limburg en de mogelijkheden verkennen om het zorgpad met bijbehorende implementatiematerialen landelijk toegankelijk te maken. Het uiteindelijke doel is om door middel van het optimaliseren van de patiëntgerichtheid, continuïteit en coördinatie van de zorg de kwaliteit van zorg voor geriatrische revalidanten te verbeteren en de zorg op een doelmatige manier aan te bieden. Dit doel willen we bereiken door vier werkgroepen op te richten die bestaan uit zowel ouderenvertegenwoordigers als regionale en landelijke stakeholders in de geriatrische revalidatiezorg. Deze werkgroepen houden zich bezig met de volgende vier taakstellingen van het project: 1)verdere optimalisatie en structurele (praktische en financiële) borging van het zorgpad GRZ in de regio Maastricht; 2) verspreiding van het zorgpad GRZ in Zuid-Limburg; 3) het landelijk toegankelijk maken van het zorgpad en bijbehorende implementatiematerialen en 4) monitoring van het proces en de effecten van onderhavig project. Gedurende de looptijd van het project worden per werkgroep verschillende activiteiten ondernomen om bovengenoemde taakstellingen te bereiken. Bij het vormgeven van deze (borgings)activiteiten wordt gebruik gemaakt van een recent uitgevoerde ZonMw studie naar determinanten voor de duurzaamheid van succesvol geïmplementeerde zorginnovaties. Bij de opzet van onderhavig projectvoorstel is nauw samengewerkt met een zorgvuldig samengesteld projectteam waarin de vertegenwoordiging van ouderen, gemeenten, zorgverzekeraars en zowel regionale als landelijke zorgorganisaties is opgenomen.

Kenmerken
Projectnummer:
633200012
Looptijd:
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.C.M. van Haastregt
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University