Mobiele menu

Opschalen telemonitoring en eHealth voor COPD patiënten in de huisartsenpraktijk.

Projectomschrijving

De focus in deze aanvraag ligt op de opschaling van gebruik van de systemen door zowel de huisarts als de patiëntenpopulatie met COPD. Dit om te kunnen voorzien in uitvoer van deze manier van telemonitoring. Onderzoek laat zien dat bij minder monitoring medicatie minder goed wordt genomen zoals voorgeschreven. Bijna de helft van COPD patiënten heeft meer behoefte aan voorlichting en begeleiding. Door de afgenomen contactmomenten met de huisarts of praktijkmedewerker vormt afwijken van de richtlijn ten aanzien van medicatie een groter risico op gezondheidsreductie en meer longaanvallen.
Deze afname van monitoring zorgt voor een grotere ziektelast en dus meer kosten. Inmiddels is gebleken dat bereidheid tot telemonitoring bij deze populatie van zowel arts als patiënt aanwezig is. Uit de kleinschalige pilot blijkt dat opschaling van telemonitoring waarbij gebruik van het online patiëntenportaal essentieel is.

Verslagen


Eindverslag

Door de COVID pandemie is ineens een relatief groot deel van de patiëntenpopulatie een kwetsbare groep. Duidelijk zicht op deze patiënten is van essentieel belang om therapietrouwheid te kunnen waarborgen.

Het opzetten en opschalen van telemonitoring en consultatie binnen de huisartsenpraktijk waarbij een breed draagvlak is van de huisartsen, praktijk-medewerker en assistenten. Inrichten van het online platform en digivaardigheid. Daarnaast advies t.a.v het ontwikkelen van dit brede draagvlak en opschalen van online zorg waarbij de populatie COPD patiënten binnen de praktijk centraal staat. Er wordt gewerkt aan klankborden met de groep samenwerkende huisartsen binnen Unicum en er wordt contact gelegd met de preferente zorgverzekeraar Zilveren Kruis

Middels het opschalen van zorg op afstand middels telemonitoring en zittingen middels beeldbellen kan deze patiëntenpopulatie worden blijven voorzien van kwalitatief goede zorg. Wanneer er meer betrokkenheid is en betere communicatie met de praktijk-medewerker en/of huisarts over de behandeling (medicatie, zorg in de eerste lijn) is er ook meer therapietrouwheid. Maar liefst 40% van de COPD patiënten geeft aan te weinig betrokken te zijn. Het opschalen van e-health voor deze groep patiënten binnen de praktijk zal resulteren in een gevoel van meer betrokkenheid en zal beter in kaart kunnen brengen hoe het op dit moment met de populaire COPD patiënten in deze praktijk gesteld is. Echter, opschaling van ehealth vraagt in eerste instantie meer van het team. Zowel de huisartsen als praktijk-medewerker zullen bereid moeten zijn om deze vorm van zorg meer toe te gaan passen. Duidelijk is dat de assistenten/praktijk-medewerker in de praktijk weerstand hebben tegen deze vorm van het verlenen van zorg. Zij ervaren moeite met het opschalen van werken met Therapieland. Dat betekent dat er op dit moment wel degelijk evidente onderbouwing is voor het opschalen, maar dat personele barrière t.a.v. digivaardigheid het proces vertragen

Vanuit de de methodiek implementatie 360º is het traject opgebouwd en vormgegeven. De methodiek bestaat uit 5 fases waarin we de volgende doelstellingen hebben behaald.

Samenvatting van de aanvraag

Sinds de COVID-19 pandemie een vlucht heeft genomen is praktijkvoering in de huisartsenpraktijk drastisch veranderd. Van sec fysieke zittingen werd na de uitbraak en eerste lockdown direct door praktijken overgestapt naar telefonische consulten. Inmiddels is er een mix van zowel fysieke, telefonische als online zittingen aan de orde in de huisartsenpraktijk. In Nederland is 22% van de 65+ ers kwetsbaar. Daarvan woont in 2020 17% thuis. Dit zijn er 542 duizend. De populatie uit onze praktijk bestaat ca. 1800 patiënten. Het aandeel kwetsbare ouderen is in deze praktijk aanzienlijk, ca. 400 patiënten. Thuiswonende kwetsbare ouderen gaan gemiddeld 14 keer per jaar naar de huisarts. Sinds de maatregelen zijn genomen om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan behoren alle kwetsbare ouderen ineens tot de risicogroep om ernstig ziek te worden van het SARS-CoV-2 virus. Kwetsbare ouderen vormen een steeds groter wordende groep binnen de huisartsenpraktijk die vaak te maken hebben met meerdere chronische aandoening. Zo is het aandeel COPD/Hartfalen 13%. Goede online begeleiding van deze kwetsbare groep mensen in de huisartsenpraktijk alsmede continuïteit van ketenzorg (de samenwerking met de eerste lijn) is belangrijk voor de gezondheid van deze patiënten. Echter, door de COVID-19 pandemie is een deel van deze kwetsbare ouderen minder tot niet op (telefonisch) consult geweest bij de huisarts. Dit kan, mag en moet beter om de gezondheid van deze grote groep kwetsbare ouderen te kunnen blijven monitoren en te kunnen blijven voorzien van goede zorg. Focus binnen de schets van de probleemstelling in deze aanvraag ligt op de monitoring en therapietrouwheid van de populatie COPD patiënten binnen de praktijk. Onderzoek laat zien dat bij minder monitoring medicatie minder goed wordt genomen zoals voorgeschreven. Bijna de helft van COPD patiënten heeft meer behoefte aan voorlichting en begeleiding. Door de afgenomen contactmomenten met de huisarts of ondersteuning binnen de praktijk vormt afwijken van de richtlijn tav medicatie een groter risico op gezondheidsafname en meer exacerbaties. Deze afname van monitoring zorgt voor een grotere ziektelast en dus meer kosten tav ziekte.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002836
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. P.T. Achterberg
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Achterberg