Mobiele menu

Opschaling e-meedenkconsulten

Projectomschrijving

Bij zeldzamere presentaties of vragen over volgende behandelstappen hebben huisartsen behoefte aan consultatie met een specialist. Meestal worden patiënten hierbij doorverwezen voor een fysiek consult, maar alternatieve vormen van intercollegiaal overleg zouden bij bepaalde vragen ook een uitkomst kunnen bieden en zorgkosten kunnen besparen. Binnen de regio Westelijke Mijnstreek is hiervoor de e-health toepassing ‘e-meedenkconsulten’ Zuyderland-breed geïmplementeerd. Middels dit e-consult kan de huisarts advies inwinnen bij een specialist over een patiënt-gerelateerde vraag, zonder de patiënt direct door te verwijzen. Dit biedt de mogelijkheid om patiënten dicht bij de thuissituatie te behandelen. Voor vrijwel elk vakgebied (Interne Geneeskunde, Kindergeneeskunde, Gynaecologie, Cardiologie, Longgeneeskunde, Heelkunde, Oogheelkunde, Urologie, Neurologie, MDL, KNO, Orthopedie en Reumatologie) kan de huisarts van de regio Westelijke Mijnstreek op dit moment een e-meedenkconsult aanvragen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In de Mijnstreekregio is sprake van een lager gemiddeld gezondheidsniveau dan in de rest van Nederland en is de zorg ten opzichte van andere regio’s in Nederland het duurst. Door de dubbele vergrijzing en hoge multimorbiditeit vergeleken met de rest van Nederland komt de duurzaamheid en betaalbaarheid van de zorg in deze regio in het gedrang. Binnen de regio zijn er diverse samenwerkingsverbanden vormgegeven, waaronder de Kerncoalitie en de Mijnstreek coalitie, die zich richten op het aanpakken van bovengenoemde alarmerende ontwikkelingen. Conform Quadruple Aim wordt er gestreefd naar het terugbrengen van de gezondheid in de regio tot een landelijk gemiddeld niveau, het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de Mijnstreek, het normaliseren van de onverklaarbaar hoge zorgconsumptie en zorgkosten in vergelijking met de rest van Nederland en het positief beïnvloeden van de arbeidssatisfactie voor alle zorgprofessionals in de Mijnstreek. Deze ambitie vraagt een lange adem, stip op de horizon is daarbij gezet op 2030. Bovengenoemde coalities bestaan uit vertegenwoordigers van eerste- en tweedelijnszorgaanbieders (huisartsenorganisaties in zowel de Oostelijke als de Westelijke Mijnstreek, Zuyderland Medisch Centrum (ZMC) (Heerlen en Sittard) en organisaties voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Voorts is de grootste zorgverzekeraar in de regio (CZ) betrokken en worden burgers en patiënten vertegenwoordigd (Burgerkracht Limburg). Er wordt ingezet op het zo optimaal en integraal mogelijk inrichten van zorg(processen) in de Mijnstreek regio en voor het realiseren van de beste zorg zo dicht als mogelijk bij de patiënt (“de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment”). De samenwerkende partijen zijn voortdurend op zoek naar innovaties en alternatieve vormen van zorg die kunnen bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen, zoals het opschalen van e-health toepassingen om de juiste zorg op de juiste plek te stimuleren. Tijdens het opstellen van het regiobeeld is het e-meedenkconsult ontwikkeld en binnen de vakgroep Interne Geneeskunde van ZMC geïmplementeerd. Deze e-health toepassing is gericht op het zoveel mogelijk dicht bij de thuissituatie behandelen van patiënten in de regio en leidt tot verplaatsing van zorg, van de tweede lijn naar de eerste lijn, omdat patiënten minder snel en minder vaak worden verwezen naar het ziekenhuis als dit niet echt noodzakelijk is, en van de eerste lijn naar de nulde lijn, omdat op basis van de professionele visie van een medisch specialist samen met een huisarts behandeling niet noodzakelijk is. Omdat de e-meedenkconsulten bijdragen aan de doelstellingen en het verder bestendigen van de resultaten van de Regio impuls is het logisch om de e-meedenkconsulten nu verder op te schalen. Met de eventuele subsidiegelden wordt vormgegeven aan deze opschaling, waarbij de ervaren knelpunten (verschillen in verwijssystemen, wisselend draagvlak voor het gebruik) worden geadresseerd en samen met de grootste zorgverzekeraar in de regio, CZ, wordt onderzocht of en hoe structurele bekostiging van deze e-meedenkconsulten kan worden vormgegeven. Op deze manier kan er, naast de lokale inzet, ook regio breed worden ingezet op het verplaatsen van de zorg en daarmee het verder bestendigen van de integrale aanpak van zorg in de regio. Doordat specialisten vanuit verschillende vakgebieden, huisartsen vanuit verschillende regio’s, patiënten en de grootste zorgverzekeraar uit de regio actief meedenken, feedback geven en adviseren ontstaat er een groot draagvlak voor integrale aanpak van zorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100021914009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. I.M.E. Geraets
Verantwoordelijke organisatie:
Zuyderland Medisch Centrum