Mobiele menu

Opschaling en implementatie van de Energie inZicht app in de praktijk om de zorg voor chronische kankergerelateerde vermoeidheid te personaliseren

Projectomschrijving

Een kwart van de kankerpatiënten lijdt aan chronische kankergerelateerde vermoeidheid (CKV) maanden na succesvolle kankerbehandeling. Het Helen Dowling Instituut heeft de Energie InZicht app ontwikkeld om het CKV-klachtenpatroon van cliënten in kaart te brengen. Door de vermoeidheidsbehandeling hierop af te stemmen, draagt de app bij aan effectieve en efficiënte zorg.

Om de applicatie in andere zorgsettingen (huisartsenzorg en paramedische zorg) te kunnen aanbieden zal het implementatieproces afgestemd moeten worden op de daar geldende randvoorwaarden en wensen. Een opschalingscoach van Integraal Kankercentrum Nederland zal onderzoeken hoe het opschalen en implementeren het beste gerealiseerd kunnen worden.

De opschalingscoach zal een overzicht maken van overeenstemming of discrepantie met de randvoorwaarden voor succesvolle implementatie, uitgewerkt aan de hand van consultatie van stakeholders. Ook wordt een plan van aanpak geschreven hoe de app het beste geïmplementeerd kan worden.

Verslagen


Eindverslag

Het gebruik van een app om klachten en ervaringen op het gebied van vermoeidheid (Energie inZicht app) bij mensen die
leven na kanker heeft geleid tot positieve resultaten. De ervaringen zijn beperkt tot het gebruik van de app binnen de zorg geboden door Psychosociale Oncologische Centra (POC). De app zou echter ook breder en door andere zorgprofessionals
ingezet kunnen worden.

De barrières en bevorderende factoren voor een succesvolle opschaling naar de huisartsenzorg (praktijkondersteuner GGZ) en de fysiotherapie zijn in kaart gebracht. Hiervoor zijn onder meer verschillende interviews gehouden.

Uit de resultaten lijkt vooral de inzet van de Energie inZicht app binnen de huisartsenzorg wenselijk en haalbaar mits er in de uitvoer wordt voldaan aan de randvoorwaarden op het gebied van de ‘organisatie van zorg’. Op basis van het adviesrapport kunnen verdere concrete stappen voor verdere opschaling buiten de setting van de POC’s worden ondernomen.

Samenvatting van de aanvraag

Een kwart van de kankerpatiënten lijdt aan ernstige vermoeidheid maanden tot jaren na succesvolle behandeling. Deze aanhoudende vermoeidheid, ook wel chronische kankergerelateerde vermoeidheid (CKV) genoemd, is een complex multifactoriële aandoening die gepaard gaat met stressklachten en een beperkte kwaliteit van leven. Gezien het stijgende aantal mensen dat herstelt van kanker, wordt de behoefte aan effectieve behandeling groter. Hoe meer de behandeling afgestemd kan worden op het specifieke klachtenpatroon van het individu hoe effectiever de behandeling. De Energie inZicht app is ontwikkeld om het klachtenpatroon in kaart te brengen, daartoe vullen cliënten, terwijl ze op de wachtlijst staan voor psychologische zorg, vijf keer per dag gedurende drie weken lang vragen in over hun vermoeidheid, activiteiten, stemming en hoe ze omgaan met de vermoeidheid. Doel van de Energie inZicht app: 1. Ondersteuning en een verhoogd gevoel van eigen regie van mensen met psychische problemen die op een wachtlijst staan. 2. Vertrouwdheid met het werken met ehealth voor mensen die leven met en na kanker 3. Optimale start van een begeleidingsstraject door de verzamelde netwerk specifieke informatie en waarschijnlijk een effectievere behandeling. 4. Efficiëntere tijdsbesteding van de zorgprofessional. De Energie inZicht app is uitgebreid onderzocht bij het Helen Dowling Instituut (HDI) en wordt klaargemaakt voor opname in de standaardzorg bij het HDI. Daarna willen we de stap maken naar gebruik door andere aanbieders zoals POH GGZ en fysiotherapeuten. Om de applicatie in andere instituten en in andere zorgsettingen (bv POH-GGZ binnen de huisartsenzorg) te kunnen aanbieden zal het implementatie proces afgestemd moeten worden op de daar geldende randvoorwaarden en wensen. Om ons inzicht in deze randvoorwaarden te vergroten en de uiteindelijke landelijke beschikbaarheid en implementatie van onze app verder te kunnen faciliteren willen wij graag een expert op dit gebied inschakelen. Deze coach willen wij vragen: Hoe kan de opschaling en implementatie van onze Energie inZicht app in de dagelijkse klinische praktijk binnen ten minste twee verschillende zorgsettingen (huisartsenzorg [POH-GGZ] en paramedische zorg [fysiotherapeut]) het beste gerealiseerd worden? Met welke randvoorwaarden en barrières binnen deze specifieke settings moet voorafgaand rekening worden gehouden zodat het gebruik van deze app ook buiten de psycho-oncologische centra uitgebreid kan worden? Concrete mijlpalen betreffen 1. Overzicht van overeenstemming of discrepantie met de randvoorwaarden voor succesvolle implementatie in de twee zorgsettingen, uitgewerkt aan de hand van consultatie van stakeholders. Tijdspad: eerste vier maanden van het traject. 2. Plan van aanpak hoe wij het beste onze app kunnen implementeren in de twee gekozen zorgsettingen. Tijdspad: laatste twee maanden van het traject. Zoals gepresenteerd in de Opschalingsgids Psychosociale Oncologie is het essentieel om een interventie te ontwikkelen en/of beoordelen in lijn met de geldende randvoorwaarden op het gebied van de organisatie van zorg. Zo dient er aandacht te zijn voor 1] kennis van hiaten en de maatschappelijke meerwaarde van een interventie, 2] kaders wet- en regelgeving, 3] financiering, 4] setting (waar en wie), 5] kennisoverdracht, 6, flexibiliteit en 7] continuïteit (zie onderstaand figuur). Allereerst zal er in kaart gebracht worden hoe de Energie inZicht app zich verhoud tot deze 7 randvoorwaarden. Tevens zal hierin ook onderscheid gemaakt worden op zorgsetting niveau. Dat wil zeggen, er zullen andere randvoorwaarden gelden voor een GGZ-instelling dan bijvoorbeeld een fysiotherapie- of huisartsenpraktijk. In gezamenlijkheid met alle belangrijke stakeholders zal er geïnventariseerd worden welke belemmeringen zich kunnen gaan voordoen en hoe deze het beste van meet af aan voldoende aandacht krijgen in het opschalingsproces. Als derde stap zal beoordeeld worden in hoeverre er bijvoorbeeld aanpassingen of extra scholing mogelijk zal zijn om te voorzien in de mogelijke barrières. Als laatste stap zal er een adviesrapport voor de opschaling van de huidige interventie geschreven en gepresenteerd worden.

Kenmerken

Projectnummer:
838002640
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.P.J. Schellekens
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Helen Dowling Instituut