Opstart DementieNetwerk in de Enschede wijken ’t Ribbelt en Stokhorst

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het versterken van de samenwerking voor zorg en welzijn voor de cliënt met dementie en diens naasten in de wijken Ribbelt en Stokhorst in Enschede.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Aangesloten bij het netwerk zijn medewerkers uit de wijk Ribbelt en stokhorst van de volgende organisaties: Liberein, Buurtzorg, TMZ, Livio, Ontmoetingscentrum, Huisartsenpraktijk Sombekke, Sociaal Wijkteam Enschede, fysiotherapiepraktijk Stokhorst en Alzheimer café Enschede.

Doel en aanpak project

Het DementieNetwerk Enschede Ribbelt/Stokhorst richt zich op het versterken en uitbreiden van de samenwerking voor de cliënt met dementie en diens naasten op het gebied van zorg en welzijn. Deze versterking gaat over: elkaar leren kennen en vertrouwen, de onderlinge samenwerking verbeteren en de kennis en vaardigheden omtrent de doelgroep vergroten. Dit zodat de juiste zorg op de juiste plek gegeven kan blijven worden en de cliënt met dementie en diens naasten op een voor hun prettige manier zo lang mogelijk in de wijk kunnen blijven wonen.

Verslagen

Eindverslag

DementieNet is een innovatieproject in de eerstelijnszorg voor mensen met dementie. In dit project kunnen lokale netwerken van eerstelijns zorgprofessionals meedoen. Doelen van de lokale netwerken zijn het verbeteren van de zorg en welzijn rond hun gezamenlijke cliënten, het vergroten van de expertise over dementie én het verbinden van de diverse zorg- en welzijnsprofessionals die bij de zorg betrokken zijn.
Vanwege de aansprekende resultaten van het dementienetwerk in Enschede-Glanerbrug en Centrum, heeft Liberein (instelling voor ouderenzorg in Enschede) initiatief genomen om een lokaal dementienetwerk in de wijken ’t Ribbelt en Stokhorst op te starten.
Met het project 'Opstart DementieNetwerk in de Enschede wijken ’t Ribbelt en Stokhorst’ zijn de positie, knelpunten en kansen van een te vormen DementieNetwerk binnen de betreffende wijken in kaart gebracht.
De netwerkdeelnemers zijn in beeld gebracht. Met een nulmeting is op methodische wijze de huidige kwaliteit van zorg en samenwerking in de wijk in kaart gebracht. Op basis hiervan zijn 2 gezamenlijke verbeterplannen opgesteld.
Ten behoeve van bestendiging van het netwerk zijn de netwerktrekkers gecoacht om zelf een netwerk te kunnen onderhouden en versterken.

Samenvatting van de aanvraag
Samenvatting / Summary Vanwege de aansprekende resultaten van het netwerk in Enschede-Glanerbrug, wil Liberein helpen bij de opstart van een lokaal netwerk in de wijk 't Ribbelt/Stokhorst (Enschede), vanuit het ontmoetingscentrum voor mensen met dementie. Netwerk Enschede-Ribbelt/Stokhorst heeft in de zomer van 2019 een informatiebijeenkomst gehouden om te onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor het versterken van de samenwerking in de wijk voor zorg en welzijn voor de cliënt met dementie en diens naasten. In de betreffende wijk wordt nog veelal op ad hoc basis samen gewerkt en is een netwerkzorg nog niet altijd even duidelijk aanwezig. Er blijken een aantal verschillende zorg- en welzijn verleners geïnteresseerd te zijn in de mogelijkheden die werken middels het principe van DementieNet de wijk, de cliënten en hunzelf kan brengen. Inmiddels zijn de positieve geluiden uit de al lopende DementieNetwerken in Glanerbrug en Enschede Centrum al redelijk bekend bij het zorg en welzijn netwerk in Enschede, waardoor een eerste drempel is genomen. In dit project brengen de netwerktrekkers de huidige netwerken en organisaties/ professionals op het gebied van welzijn, wijkverpleegkundige en medisch zorg in kaart en worden actief per mail of per telefoon uitgenodigd om deel te nemen aan het structurele netwerk. Vervolgens wordt geanalyseerd of er minstens één deelnemer is vanuit de verschillende sectoren (hulpmiddel daarbij is Wie is Wie in de Wijk, uitgave van Beter Oud) en er worden gesprekken gevoerd met professionals, die nog ontbreken aan het netwerk. Er wordt (via de regionale afdeling van Alzheimer Nederland) gezocht naar een of meerdere personen die namens de doelgroep mee kunnen doen in het netwerk. Met potentiële kandidaten wordt een gesprek gevoerd over deelname aan het netwerk. De kwaliteit van zorg, welzijn en mate van samenwerking wordt gemeten, geanalyseerd en teruggekoppeld aan het netwerk via de netwerktrekkers/coördinatoren. Ook worden de netwerktrekkers gecoacht in hun rol als coördinator van het netwerk en in procesvaardigheden om de kwaliteitsfeedback om te zetten naar een PDCA cyclus. In bijeenkomsten met alle netwerkdeelnemers wordt de visie, ambitie en doelen van het netwerk bepaald en de onderwerpen voor twee verbeterplannen waar het netwerk in het jaar 2020 – 2021 verder aan gaat werken. Uitwerking van de verbeterplannen vindt in subgroepen van netwerkdeelnemers plaats en de concepten worden in het netwerk vastgesteld en de uitvoering voorbereid.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005042
Looptijd:
2020
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
K. Koers
Verantwoordelijke organisatie:
Liberein