Mobiele menu

Opstellen integraal plan van aanpak versterking preventie en vroegsignalering in de zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag

Projectomschrijving

In de regio Rijnstreek (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) zijn we begin 2018 gestart met het opstellen van een plan van aanpak in het kader van de ketenaanpak zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Dit plan richt zich met name op preventie en vroegsignalering en is onderdeel van het regionale programma Zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag.
 

Werkwijze

Voor het opstellen van het plan van aanpak hebben we 2 uitgangspunten gehanteerd:

  1. De cliënt centraal.
    De leefwereld van de cliënt en zijn of haar omgeving is het startpunt. Bij het opstellen van dit plan van aanpak voor preventie en vroegsignalering betrekken wij cliënten, hun naasten en cliëntvertegenwoordigers, zodat preventie en vroegsignalering zo optimaal mogelijk kunnen aansluiten op hun behoeften en mogelijkheden.
  2. De professional en de vrijwilliger voorop.
    Professionals en vrijwilligers die in direct contact staan met mensen met verward gedrag en hun omgeving maken het verschil. Door de professionals en vrijwilligers te betrekken bij het opstellen van het plan van aanpak borgen wij dat zij daadwerkelijk aan de slag kunnen met de uitvoering van het plan van aanpak.

Resultaten

  • Het project heeft een rapportage opgeleverd over het bestaande aanbod in de Rijnstreek rondom het voorkomen dat mensen kwetsbaar worden en de grip op hun leven verliezen. Ook bevat de rapportage resultaten uit gesprekken met ervaringsdeksundigen en professionals over de vraag wat nodig is in de Rijnstreek om te voorkomen dat mensen de grip op hun leven verliezen.
  • Op basis van de rapportage is een plan van aanpak opgesteld waarin nadere inventarisaties en onderzoeken worden uitgevoerd op het gebied van verslavingspreventie, begrip voor en deskundigheid over de doelgroep, het voorkomen van eenzaamheid en sociale uitsluiting bij de doelgroep, het begeleiden van mensen met psychiatrische problematiek en LVB, en de inzet op psychosociale educatie voor jeugd. Ook is in 2019 een pilot gestart in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop rondom de organisatie van de bemoeizorg.
  • Er is een e-learning ontwikkeld over de organisatie van de bemoeizorg in de Rijnstreek.

Verslagen


Eindverslag

In de Rijnstreek (gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag & Braassem en Nieuwkoop) hebben we in 2018 het Plan van Aanpak Omzien naar elkaar opgesteld. Dit Plan van Aanpak is het resultaat van een
1. een inventarisatie van de voorzieningen op het gebied van preventie en vroegsignalering in het kader van de aanpak personen met verward gedrag in de Rijnstreek;
2. gesprekken met alle betrokkenen (zorgpartners, ervaringsdeskundigen, clienten en hun naasten, politie, gemeentelijke diensten).
In 2019 gaan we het Plan van Aanpak uitvoeren. In dit plan zijn verschillende acties opgenomen. De meeste acties betreffen een verdieping op de inventarisatie die we in 2018 hebben gemaakt, nl.
1. een nadere inventarisatie van de voorzieningen in het kader van verslavingspreventie en wat is aanvullend eventueel nodig;
2. nader onderzoek naar mogelijkheden om begrip voor en deskundigheid over mensen die te maken hebben met psychiatrische, dan wel verslavingsproblematiek, LVB, NAH en ASS te bevorderen;
3. een nadere inventarisatie van de inzet op voorkomen eenzaamheid, sociale uitsluiting etc. bij de doelgroep met een hoog risico op maatschappelijke zorg. Wat is extra nodig?
4.Onderzoek naar vormen van begeleiding van mensen met psychiatrische problematiek en LVB en de afstemming van de inzet vanuit verschillende wetgeving.
5. Onderzoek naar de inzet op psychosociale educatie jeugd en eventuele extra benodigde inzet. Wat is extra nodig?

Daarnaast start in 2019 een pilot in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop rondom de organisatie van de bemoeizorg.

Samenvatting van de aanvraag

Deze subsidieaanvraag richt zich op het opstellen van een plan van aanpak voor de versterking van de preventie en vroegsignalering binnen de zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag in de Rijnstreek, subregio van de regio Hollands Midden. De Rijnstreek bestaat uit de Gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. De Rijnstreek maakt onderdeel uit van de regio Hollands Midden. Het beoogde plan van aanpak sluit aan bij de regio-aanpak en is daar een vervolg op. De regio Hollands Midden is eind 2016 gestart met het programma ‘Zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag’. Fase 1 van het programma (oktober 2016 tot juni 2017) was gericht op het realiseren van een zogenaamde ‘acute basisketen’ en het opstellen van een plan van aanpak voor realisatie van alle bouwstenen. Onder de ‘acute basisketen’ verstaan wij: • Een triagevoorziening voor beoordeling en risicotaxatie; • De toeleiding naar doorzorg vanaf de voorziening; • Vervoer van personen met verward gedrag naar de voorziening door ambulance, politie of eigen vervoer (tot 2018); • Vervoer van personen met verward gedrag van de voorziening naar elders (thuis, naasten, zorginstellingen). Deze acute basisketen is inmiddels gerealiseerd. Vanaf september 2017 tot eind 2018 ontwikkelen we in fase 2 van het programma deze basis verder door, zodat per oktober 2018 alle 19 gemeenten in de regio Hollands Midden en de maatschappelijke partners gezamenlijk een sluitende keten van zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag gerealiseerd hebben. Aangezien de aandacht in fase 1 met name lag op de acute basisketen (en de bijbehorende bouwstenen), gaat in fase 2 extra aandacht uit naar de andere bouwstenen. We willen als regio meer dan in de vorige fase de beweging naar de voorkant van de keten maken. Uitgangspunten voor het opstellen van een plan van aanpak voor subregio Rijnstreek zijn: • Preventie en vroegsignalering moeten voldoen aan de gestelde (regionale) beleidskaders en aansluiten op de regionale aanpak voor mensen met verward gedrag. • Preventie en vroegsignalering kunnen slechts in samenwerking met cliënten en hun naasten zelf en met onze maatschappelijke partners gerealiseerd worden. Om te komen tot het integraal plan van aanpak waarin cliënten en hun vertegenwoordigers zich herkennen en waar alle betrokken partijen zich aan committeren, onderscheiden wij de volgende stappen: 1. Inrichten van de projectorganisatie Betrekken cliënten, cliëntvertegenwoordigers en de relevante partners in het veld, invulling rol- en taakverdeling, opstellen communicatieplan en inrichten informatiestructuur, afstemming met programma zorg en ondersteuning en met relevant (sub)regionaal overleg rond maatschappelijke zorg. 2. inventariseren van de huidige stand van zaken in de subregio: wat weten en doen we al? 3. Gezamenlijk bepalen wat nodig is om de ambitie te realiseren Samen met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en betrokken partners formuleren we de invulling van de bouwstenen voor de regio Rijnstreek. Hoe moeten preventie en levensstructuur, vroegsignalering en de keten er in onze regio uit zien? Hoe kunnen cliënten en hun naasten regie voeren? Welke partijen zijn aan zet en welke rol nemen zij in? 4. Doelen, resultaten en invulling van preventie en vroegsignalering concretiseren. Wat zijn onze doelen en resultaten, wat is er nodig om die te bereiken en wie zijn daarvoor aan zet? Wat kunnen cliënten en hun naasten daarin betekenen en hoe houden zij regie? Hierbij sluiten we aan bij de bestaande initiatieven en de vastgestelde beleidskaders. 5. Vaststellen van het integraal plan van aanpak en het borgen van ieders bijdrage Het plan van aanpak wordt bestuurlijk vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Maatschappelijke Zorg Rijnstreek en door de betrokken instellingen en stakeholders. Hierin hebben we aandacht voor wat van iedere partner (kwantitatief en kwalitatief) wordt verwacht. Hierbij kijken we zowel naar de bijdrage in de gehele netwerksamenwerking als naar de bijdrage in de vorm van een concreet proces of voorziening. 6. Onderzoek naar mogelijkheden e-learning module Onderzoeken of de ontwikkeling van een e-learning module rondom de lokale aanpak voor personen met verward gedrag kan bijdragen aan de verbreding en versterking van de kennis hierover bij de werkers in het veld. 7. Inbreng en verbreiding van de resultaten De resultaten van het project, zowel inhoudelijk als procesmatig, worden ingebracht in het programma zorg en ondersteuning via het programmateam. Via die weg kunnen deze ervaringen ter lering en inspiratie gedeeld worden met de andere subregio’s in de Hollands Midden en met andere regio’s in Nederland. Voor het project wordt een projectteam ingericht, waarvan de gemeente Alphen aan den Rijn de trekker is.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638023006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. K.L.A. Louisse-Rohde
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Alphen aan den Rijn