Mobiele menu

Opsterland in Beweging

Opsterland heeft te maken met de vergrijzing en tevens een ontgroening. Tot 2030 zal het aantal 65+ers met bijna 50% toenemen. Het percentage volwassenen dat lid is van een sportvereniging neemt al 3 jaar op rij af. En het percentage volwassenen in de gemeente met overgewicht is de laatste jaren fors toegenomen. De Gemeente Opsterland heeft een duidelijke visie op het gebied van sport en bewegen geformuleerd waar middels dit project naadloos op aangesloten wordt. Het doel van dit project is om inwoners van Opsterland (ook mensen met een beperking) die niet of weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport-beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen. Hiervoor wordt d.m.v. het programma Fitness 2.0 een laagdrempelig en kleinschalig aanbod ontwikkeld door Medifit en zes lokale sportaanbieders, waarbij er ook aandacht zal zijn voor taakgebieden gericht op gezondheid. De buurtsportcoaches zijn intensief betrokken bij het project.

Verslagen


Eindverslag

Het project Opsterland in beweging was een sportstimuleringsproject, volgens het programma Fitness 2.0. Doel was om zoveel mogelijk inwoners van Opsterland, die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen. Hiervoor bleek de samenwerking met zorgpartners en de gemeente van groot belang. Ook de warme begeleiding, veiligheid en het groepselement bleken van groot belang voor het laten slagen van deze doelstelling. Daarentegen was het lastig om een goede samenwerking met de verenigingen gedurende het hele project te houden, omdat de (in)uitstroom niet heel groot was en de deelnemers niet in bestaande groepen bij verenigingen, opgenomen konden worden. Voor de vrijwilligers die de sportverenigingen kunnen laten bestaan, leken de lasten groter dan de baten in dit project. Desondanks was de samenwerking met het WMO en huisartsen zo'n succes dat het programma waarschijnlijk door kan gaan, met financiering van een zorgverzekeraar. Samen met de gemeente voeren we hier gesprekken over. De groepen die de financiële lasten zelf kunnen dragen zullen in vervolg zelf betalen en voor een zorginstelling wordt een vrijwilliger opgeleid om de beweeglessen te gaan geven.

Er heeft een Leefstijldag plaatsgevonden, waar mensen hun fitheid konden laten meten en kennis konden maken met het lokale sportaanbod. Hierna is er een startgroep gestart en in een klein buurtdorp een wandelfit groep gestart. Vooral de wandelfit groep was een succes, waardoor er snel een tweede groep is gestart. Deelnemers zijn enthousiast en gezondheidsmedewerkers zijn betrokken. Ook de gemeente is nauw betrokken en er worden deelnemers geworven door het gebiedsteam. Er is weinig aanwas door verenigingen, dit is besproken en er gaat nu gekeken worden hoe dit verbeterd kan worden. Er staat weer een nieuwe leefstijldag gepland en ook weer een overleg met de gemeente om nieuwe deelnemers te werven. Binnenkort start een nieuwe wandelfit groep in een ander dorp in samenwerking met de huisartsen en de praktijkondersteuner.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. B. de Jong
Verantwoordelijke organisatie:
Medifit, centrum voor sport en fysiotherapie