Mobiele menu

OPTICARE-XL; effectiveness and cost-effectiveness of a novel tailor-made cardiac rehabilitation program for obese patients with coronary artery disease

Projectomschrijving

OPTICARE-XL: nieuw hartrevalidatieprogramma voor patiënten met ernstig overgewicht?

Doel

Bestaande hartrevalidatieprogramma’s zijn vaak onvoldoende effectief bij patiënten met ernstig overgewicht. OPTICARE-XL onderzoekt bij deze patiënten de (kosten-)effectiviteit van een nieuw ‘op maat’ hartrevalidatieprogramma, dat speciaal ontwikkeld is voor deze steeds groter wordende doelgroep. Belangrijke kenmerken van dit programma zijn het revalideren in kleine groepen met focus op zelfmanagement, het trainen van zowel spierkracht als uithoudingsvermogen, en het werken aan een gezonde en actieve leefstijl.

Werkwijze

Tweehonderd hartpatiënten met ernstig overgewicht worden door loting ingedeeld bij het al bestaande of bij het nieuwe programma. Metingen worden verricht tot een half jaar na afronding van hartrevalidatie.

Wat levert het op?

Bij bewezen (kosten-)effectiviteit zal het nieuwe programma worden geïmplementeerd als reguliere zorg bij hartpatiënten met ernstig overgewicht.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Effectiveness and cost-effectiveness of a novel cardiac rehabilitation program for obese patients with coronary artery disease or atrial fibrillation. Study protocol of the OPTICARE XL study
Auteur: N. Tenbult-van Limpt, I. Den Uijl, N. Ter Hoeve, J.J. Kraal, H.M.C. Kemps, R. van den Berg-Emons
Titel: Nieuwe interventies hartrevalidatie
Auteur: M. Snaterse, J. Hollander, M. Boekhoorn & I. den Uijl.
Titel: OPTICARE-XL; effectiveness and cost-effectiveness of a novel tailor-made cardiac rehabilitation program for obese patients with coronary artery disease; data manamagent plan
Auteur: HJG van den Berg-Emons, projectleider en JR de Jong, Data Stewardship Advisor Research Suite, Erasmus MC
Titel: Health-related quality of life and cardiac rehabilitation: does body mass index matter
Auteur: Iris den Uijl, Nienke Ter Hoeve, Madoka Sunamura, Henk Stam, Mattie Lenzen, Victor van den Berg, Eric Boersma, Rita van den Berg-Emons
Magazine: Journal of Rehabilitation Medicine

Verslagen


Eindverslag

OPTICARE XL: een nieuw hartrevalidatieprogramma voor patiënten met ernstig overgewicht.

Doel
In tegenstelling tot gunstige effecten bij hartpatiënten met een normaal gewicht, zijn bestaande hartrevalidatieprogramma’s vaak onvoldoende effectief bij patiënten met ernstig overgewicht. OPTICARE XL onderzoekt bij deze patiënten de (kosten-)effectiviteit van een nieuw ‘op maat’ hartrevalidatieprogramma, dat speciaal door Capri Hartrevalidatie en Erasmus MC ontwikkeld is voor deze steeds groter wordende doelgroep.
Belangrijke kenmerken van het nieuwe OPTICARE XL programma zijn: langer revalideren in kleinere groepen met lotgenoten, een extra focus op zelfmanagement, een nazorgfase in groepsverband, het trainen van zowel spierkracht als uithoudingsvermogen, en werken aan een actieve en gezonde leefstijl om gezondheidsproblemen in de toekomst te voorkomen.

Werkwijze
Hartpatiënten met ernstig overgewicht werden door loting ingedeeld in het nieuwe programma (OPTICARE XL groep: 102 patiënten) of in het standaard programma (controlegroep: 99 patiënten). Metingen naar diverse fysieke en psychosociale uitkomstmaten en gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven werden verricht tot een half jaar na afronding van hartrevalidatie. Ook werd de kosteneffectiviteit onderzocht.

Conclusie
Er werden in zowel de OPTICARE XL als controlegroep gunstige effecten gevonden op diverse uitkomstmaten na het volgen van het revalidatieprogramma op zowel de korte als lange termijn. Echter, alhoewel direct na afronding van het eerste en meest intensieve gedeelte van de revalidatie de effecten op gewichtsverlies en participatie in de samenleving groter waren in de OPTICARE XL groep, was er op de langere termijn (6 maanden na afronding van het programma) geen verschil meer te zien tussen beide onderzoeksgroepen. Ook was OPTICARE XL niet kosteneffectief ten opzichte van het standaard hartrevalidatieprogramma. Daarom adviseren we om het standaard hartrevalidatieprogramma te continueren bij patiënten met ernstig overgewicht. Verder onderzoek is nodig om te bekijken hoe de nazorgfase van het OPTICARE XL programma kan worden geoptimaliseerd.

OPTICARE-XL: nieuw hartrevalidatieprogramma voor patiënten met ernstig overgewicht? Bestaande hartrevalidatieprogramma’s zijn vaak onvoldoende effectief bij patiënten met ernstig overgewicht. OPTICARE-XL onderzoekt bij deze patiënten de (kosten-)effectiviteit van een nieuw ‘op maat’ hartrevalidatieprogramma, dat speciaal ontwikkeld is voor deze steeds groter wordende doelgroep. Belangrijke kenmerken van dit programma zijn het revalideren in kleine groepen met focus op zelfmanagement, het trainen van zowel spierkracht als uithoudingsvermogen, en het werken aan een gezonde en actieve leefstijl. Tweehonderd hartpatiënten met ernstig overgewicht worden door loting ingedeeld bij het al bestaande of bij het nieuwe programma. Metingen worden verricht tot een half jaar na afronding van hartrevalidatie. Bij bewezen (kosten-)effectiviteit zal het nieuwe programma worden geïmplementeerd als reguliere zorg bij hartpatiënten met ernstig overgewicht.

Samenvatting van de aanvraag

*NEDERLANDS DOEL Obese patiënten met coronaire aandoeningen participeren momenteel in reguliere hartrevalidatie (HR) programma’s. Echter, effecten hiervan zijn substantieel kleiner dan bij niet-obese patiënten, en beklijven niet. Doel is het bepalen van (kosten-)effectiviteit en werkingsmechanismen van een nieuw HR programma specifiek voor obese patiënten met coronaire aandoeningen, OPTICARE-XL, in vergelijking met reguliere HR. HYPOTHESE OPTICARE-XL zal leiden tot gedragsverandering naar een gezondere leefstijl, resulterend in verbeterde gezondheid en kwaliteit van leven. Ondanks dat het nieuwe programma wat duurder is, zal OPTICARE-XL kosteneffectief zijn, zelfs bij een tijdshorizon van 1 jaar. STUDIEOPZET Multicenter gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, uitgevoerd in de grootste Nederlandse HR centra. STUDIEPOPULATIE Obese patiënten (BMI>30) met coronaire aandoeningen die voldoen aan richtlijnen voor HR, na screening op psychopathologie. INTERVENTIE Een 1 jaar durend ‘op-maat’ gedragsmatig groepsprogramma inclusief nazorg, specifiek voor obese patiënten met coronaire aandoeningen, met sterke focus op zelfmanagement. Bovenop reguliere informatiebijeenkomsten en facultatieve modules (stress management/stoppen met roken), bevat OPTICARE-XL de peergroep modules gezond gewicht en actieve leefstijl management, en fitness training (duuruithoudingsvermogen en spierkracht). GEBRUIKELIJKE ZORG Regulier 3 maanden durend HR groepsprogramma zonder nazorg, waaraan zowel obese als niet-obese patiënten deelnemen. Reguliere HR combineert fitness training (duuruithoudingsvermogen) met informatiebijeenkomsten en facultatieve modules (stress management/stoppen met roken). UITKOMSTMATEN Gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven, lichaamssamenstelling, cardio metabool risico, dagelijks bewegen, sedentair gedrag, fitheid. SAMPLE SIZE / DATA-ANALYSE Sample grootte is 200; 100 patiënten in OPTICARE-XL en 100 in reguliere HR. GEE modellen zullen worden toegepast. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE (KEA)/BUDGET IMPACT ANALYSE KEA wordt uitgevoerd vanuit gezondheidszorg en maatschappelijke perspectieven. Korte termijn kosten en effectiviteit worden gebaseerd op de RCT, zowel op data van gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen als maatschappelijke kosten (oa reiskosten, productiviteitsverlies). Gezondheidsuitkomsten en kosten die ontstaan na de follow-up periode worden geschat met een aangepast Markov model. Gezondheidszorguitgaven worden geschat op basis van RCT en literatuur. TIJDPAD Dec 2016 start; Jan 2017-Dec 2018 inclusie/interventie; July 2019 eind; Dec 2019 resultaten beschikbaar. *ENGLISH OBJECTIVE Obese patients with coronary artery disease (CAD) currently participate in usual cardiac rehabilitation (CR) programs. However, effects achieved are substantially smaller than in non-obese patients, and non-lasting. Aim is to determine (cost-)effectiveness and underlying working mechanisms of a novel CR program specific for obese CAD patients, OPTICARE-XL, in comparison with usual CR. HYPOTHESIS OPTICARE-XL will lead to behavioral change towards a healthier lifestyle, resulting in improved health and quality of life. While the novel program requires some extra costs, OPTICARE-XL is expected to be cost-effective, even with a time horizon of 1 year. STUDY DESIGN Multicenter randomized controlled trial, including the largest Dutch CR centers. STUDY POPULATION Obese patients (BMI>30) with CAD who fulfill the guidelines for participation in CR, after screening for psychopathology. INTERVENTION An one-year tailor-made behavioral group intervention including after-care, specific for obese CAD patients, with strong focus on self-management. Upon usual information sessions and facultative modules (stress management/smoking cessation), OPTICARE-XL includes peer group modules on healthy weight and active lifestyle management, and fitness training (aerobic and muscle strength training). USUAL CARE Usual 3-month CR group program without after-care in which both obese and non-obese CAD patients participate. Usual CR combines aerobic fitness training with information sessions and facultative modules (stress management/smoking cessation). OUTCOME MEASURES Health-related quality of life, body composition, cardio metabolic risk, daily physical activity, sedentary behavior, fitness. SAMPLE SIZE/DATA ANALYSIS Sample size is 200; 100 patients in OPTICARE-XL and 100 in usual CR. Generalized linear regression models will be applied. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS (CEA) /BUDGET IMPACT ANALYSIS CEA is performed using healthcare and societal perspectives. Short term costs and effectiveness are based on the RCT, including data on healthcare resource use and on societal costs (e.g. travel, productivity loss). Health outcomes and costs arising beyond follow-up are estimated using an adapted Markov model. Healthcare sector expenditures are estimated from RCT and literature. TIME SCHEDULE Dec 2016 start; Jan 2017-Dec 2018 inclusion/intervention; July 2019 end; Dec 2019 results available.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
843001702
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.J.G. van den Berg-Emons
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC