Mobiele menu

Optimaal benutten van patiëntervaringen met behulp van Lareb Intensive Monitoring

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Voor een veilig en goed gebruik van geneesmiddelen is het belangrijk dat patiëntervaringen optimaal worden benut. Bijwerkingencentrum Lareb heeft als kerntaak het signaleren van risico's van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en het verspreiden van kennis hierover.
Nadat een geneesmiddel op de markt beschikbaar komt, is er nog weinig bekend over effectiviteit en veiligheid. Om de informatie over bijwerkingen van een geneesmiddel in de dagelijkse praktijk sneller beschikbaar te krijgen is door Lareb Intensive Monitoring (LIM) ontwikkeld.
Met LIM worden ervaringen van patiënten omtrent geneesmiddelgebruik en bijwerkingen verzameld door middel van online enquêtes. Apothekers verzorgen de inclusie van patiënten in LIM.

Resultaten

In de praktijk gebeurde dit nog onvoldoende. Er is daarom een nieuwe digitale inclusiemethode ontwikkeld. Het aantal inclusies is vergeleken met de oude inclusiemethode (flyer) aanzienlijk toegenomen. De patiëntervaring met de oude en nieuwe methode is onveranderd. De nieuwe inclusiemethode zal worden uitgerold naar andere apotheken. Bovendien zal de methode ook toegepast worden voor andere LIM-onderzoeken.

  Samenvatting bij start

  Bijwerkingencentrum Lareb heeft als kerntaak het signaleren van risico's bij gebruik van geneesmiddelen en het verspreiden van kennis hierover. Om verdiepingsinformatie over bijwerkingen van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk sneller beschikbaar te krijgen gebruikt Lareb een unieke onderzoeksmethode waarbij patiënten de ervaringen met een geneesmiddel delen: Lareb Intensive Monitoring (LIM).

  Probleem
  Openbare apotheken werven patiënten om deel te nemen aan LIM. Het aantal inclusies blijft achter, mede doordat de inclusiemethode niet goed aansluit op de werkwijze in de dagelijkse praktijk.

  Doel
  Middels het digitaliseren van de inclusiemethode voor LIM in de apotheek het aantal deelnemers aan LIM verhogen.

  Werkwijze
  In samenwerking met Service Apotheek wordt een digitale methode van includeren in de ICT-toepassing ‘NControl’ ontwikkeld. Gedurende het 1 jaar durende project zal de nieuwe inclusiemethode worden ontwikkeld, geïntroduceerd en geëvalueerd in een aantal pilot apotheken.

  Meer informatie

  Producten

  Titel: Het belang van bijwerkingen melden, Lareb en LIM
  Auteur: Petra van der Horst, Mirjam van Os
  Titel: Lunchpresentatie LIM Service Apotheek project
  Auteur: Petra van der Horst, Mirjam van Os
  Titel: ISoP18-1196 Development and Evaluation of a Digital Recruitment Method of Patients for Lareb Intensive Monitoring
  Auteur: A. van Gorp, S. Vorstenbosch
  Link: https://www.isop2018geneva.org/
  Titel: DOAC monitoren
  Auteur: Frans van den Houdt
  Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
  Link: https://www.pw.nl/vaste-rubrieken/apotheker/2017/doacs-monitoren

  Verslagen


  Eindverslag

  Voor een veilig en goed gebruik van geneesmiddelen is het belangrijk dat patiëntervaringen optimaal worden benut. Bijwerkingencentrum Lareb heeft als kerntaak het signaleren van risico's van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en het verspreiden van kennis hierover. Met Lareb Intensive Monitoring (LIM) worden ervaringen van patiënten omtrent geneesmiddelgebruik en bijwerkingen gestructureerd verzameld door middel van online enquêtes die door patiënten zelf ingevuld worden. Hierdoor komt specifieke informatie over bijwerkingen beschikbaar, waaronder aard, beloop, belasting, behandeling, herstel, risicofactoren en de invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt. De meerwaarde van LIM hangt samen met het aantal deelnemers en daarmee met de bereidheid van apothekers om patiënten te includeren voor de lopende onderzoeken. In de praktijk gebeurt dit nog onvoldoende. Er is dan ook behoefte aan een nieuwe manier van includeren die beter aansluit bij de praktijk in de apotheek. In dit project is in samenwerking met Service Apotheek een nieuwe, digitale inclusiemethode ontwikkeld. Deze is in een pilot bij 30 apotheken geïmplementeerd. Het aantal inclusies is vergeleken met de oude inclusiemethode bij deze apotheken in voorgaande jaren (verviervoudiging, p <0.01) en met referentie apotheken die in de pilotperiode de oude inclusiemethode zijn blijven handhaven (verzevenvoudiging, p < 0.01). Ook zijn de ervaringen van apotheken op meerdere momenten geëvalueerd en konden eventuele knelpunten snel worden aangepakt. Patiënten zijn betrokken bij het ontwikkelen van de emailuitnodiging die uitgestuurd wordt met de nieuwe methode en met de website voor het LIM NOAC onderzoek. De patiëntervaring met de oude en nieuwe methode (flyer versus digitale uitnodiging) was onveranderd.
  Het doel van het project, het verkrijgen van een duidelijke toename van het aantal inclusies voor het LIM onderzoek, is behaald. Daarom zal de nieuwe inclusiemethode in het voorjaar van 2018 bij alle ongeveer 460 Service Apotheken worden geïmplementeerd. Bovendien zal de methode ook toegepast worden voor andere LIM onderzoeken.

  Bijwerkingencentrum Lareb gebruikt een unieke onderzoeksmethode waarbij de ervaringen van patiënten met een geneesmiddel worden gemonitord: Lareb Intensive Monitoring (LIM). Patiënten worden via de apotheek uitgenodigd om aan dit onderzoek deel te nemen, indien zij voor het eerst een van de onderzoeksgeneesmiddelen krijgen. Op dit moment verloopt dit uitnodigen van patiënten via een flyer aan de balie. Gedurende dit project ontwikkelt en test Lareb in samenwerking met Service Apotheek een nieuwe, digitale, manier van het uitnodigen van de patiënt. Voor patiënten is dit een prettige werkwijze, aangezien zij alleen nog op een link in de ontvangen mail hoeven te klikken voor meer informatie en om zich aan te melden. Tevens sluit deze werkwijze beter aan op de praktijk in de openbare apotheek. Op die manier wordt het doel van dit project, het verhogen van het aantal deelnemers aan LIM, bereikt.

  Samenvatting van de aanvraag

  Voor een veilig en goed gebruik van geneesmiddelen is het belangrijk dat patiëntervaringen optimaal worden benut. Bijwerkingencentrum Lareb heeft als kerntaak het signaleren van risico's van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en het verspreiden van kennis hierover. Nadat een geneesmiddel op de markt beschikbaar komt is er nog weinig bekend over effectiviteit en veiligheid. Om de informatie over bijwerkingen van een geneesmiddel in de dagelijkse praktijk sneller beschikbaar te krijgen heeft Lareb een unieke onderzoeksmethode ontwikkeld: Lareb Intensive Monitoring (LIM). Met LIM worden ervaringen van patiënten omtrent geneesmiddelgebruik en bijwerkingen gestructureerd verzameld door middel van online enquêtes die door patiënten zelf ingevuld worden. Hierdoor komt specifieke informatie over bijwerkingen beschikbaar, waaronder aard, beloop, belasting, behandeling, herstel, risicofactoren en de invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt. Deze relevante informatie over bijwerkingen wordt niet in de bijsluiters vermeld, maar is voor patiënten die een bijwerking ervaren juist van groot belang. De meerwaarde van LIM hangt samen met het aantal deelnemers en daarmee met de bereidheid van apothekers om patiënten te includeren voor de lopende onderzoeken. In de praktijk gebeurt dit nog onvoldoende. Er is dan ook behoefte aan een nieuwe manier van includeren die beter aansluit bij de praktijk in de apotheek. Middels een digitale enquête onder oud deelnemers aan LIM (patiënten) is bovendien inzichtelijk gemaakt waar de behoeften van patiënten liggen. Dit op het gebied van informatievoorziening, als mede met betrekking tot de manier van uitnodigen voor het onderzoek. In dit project wordt een nieuwe geautomatiseerde inclusiemethode beschreven die het aantal inclusies binnen de LIM-onderzoeken sterk zal doen stijgen.

  Onderwerpen

  Kenmerken

  Projectnummer:
  848022003
  Looptijd: 100 %
  Looptijd: 100 %
  2016
  2017
  Onderdeel van programma:
  Gerelateerde subsidieronde:
  Projectleider en penvoerder:
  Drs. S. Vorstenbosch
  Verantwoordelijke organisatie:
  Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb