Mobiele menu

Optimalisatie gebruik generieke PROMs als basis voor Samen Beslissen

Projectomschrijving

In het Amsterdam UMC worden al lange tijd PROMs (Patient Reported Outcome Measures, vragenlijsten) in de spreekkamer gebruikt, om te kijken hoe het met de patiënt gaat. Deze PROMs gaan bijvoorbeeld over pijn of angst.

Doel

In dit project keken we hoe PROMs het Samen Beslissen proces kunnen versterken.

Werkwijze

We hebben geluisterd wat er gebeurt als artsen/verpleegkundigen PROMs met de patiënt bespreken, en we hebben aan zorgteams die al een tijdje PROMs gebruiken, gevraagd hoe dat gaat. Ook wilden we graag weten hoe patiënten zelf hun PROM-antwoorden willen terugzien. Hiervoor hebben we focusgroepen gehouden. De meeste patiënten willen wel hun antwoorden terugzien, maar niet iedereen wil scores/grafieken zien. Tot slot hebben we een symposium en webinar georganiseerd over de rol van PROMs in Samen Beslissen, waarbij we de geleerde lessen hebben geïntegreerd in de PROM-training voor zorgteams.

Resultaat

Dit project heeft een trainingsdraaiboek, handreiking gebruik generieke PROMs en een praatplaat opgeleverd.

Inzichten

De resultaten leverden de volgende inzichten op:

  • Uit de opgenomen consulten bleek dat de ingevulde PROMs over het algemeen goed besproken werden, er aandacht was voor diverse aspecten van het functioneren van de patiënt en actief ondersteuning geboden werd bij problemen.
  • Uit de evaluatiegesprekken met zorgteams kwam naar voren dat het invulpercentage van PROMs door patiënten nog laag is, dat niet alle zorgverleners de PROMs weten te vinden en actief gebruiken (ondanks de gevolgde training), en dat PROMs zorgverleners helpen om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken.
  • De focusgroepen met patiënten lieten zien dat zij het prettig vinden om hun letterlijke PROM antwoorden terug te kunnen zien in hun eigen EPD-omgeving, maar dat de meningen wisselen over het gebruik van kleuren en het zien van scores/grafieken.
  • Het symposium leverde de volgende lessen op: het gebruik van PROMs in Samen Beslissen is de sleutel tot meer patiënt-gecentreerde zorg; gebruik individuele PROM data als informatiebron in het proces van Samen Beslissen; PROMs en Samen Beslissen delen barrières (tijd, vaardigheden, onwetendheid) en bevorderende factoren (educatie/training, motivatie/bewustzijn).

Producten

Titel: ZonMw-project was een mooie kans om te laten zien wat Amsterdam UMC al doet met generieke PROMs
Auteur: Interview met Hedy van Oers en Anouk Groenewegen
Magazine: Linnean initiatief, een netwerk van meer dan 1550 gedreven patiënt(vertegenwoordigers), zorgverleners, zorgverzekeraars, onderzoekers en leveranciers, om samen de implementatie van waardegedreven zorg te versnellen.
Link: https://www.linnean.nl/inspiratie/praktijkvoorbeelden/2594961.aspx
Titel: De "Handreiking Gebruik PROMs in de dagelijkse zorg" biedt handvatten aan een diverse groep aan belanghebbenden betrokken bij de implementatie van PROMs in een medisch klinische setting. Deze handreiking bestaat uit de volgende onderdelen: Achtergrond PRO
Link: https://www.platformuitkomstgerichtezorg.nl/aan+de+slag/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2558897
Titel: DANS EASY Topic lists evaluaties zorgteams en focusgroepen patienten
Titel: Draaiboek PROM-training De PROM-training aan zorgverleners is een essentieel onderdeel van het implementeren van PROMs in de klinische praktijk voor de individuele patiëntenzorg. Dit draaiboek is bestemd voor een diverse groep aan belanghebbenden betrokk
Link: https://www.platformuitkomstgerichtezorg.nl/aan+de+slag/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2558896

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Achtergrond Eén van de pijlers van waardegedreven werken is het gebruik van PROMs (Patient Reported Outcome Measures) in de spreekkamer. Met deze vragenlijsten worden de ervaren gezondheid, symptomen, kwaliteit van leven en andere belangrijke uitkomsten voor de patiënt (ook wel: Patient Reported Outcomes, PROs genoemd) gemeten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pijn, angst of vermoeidheid. De voornaamste doelen van het gebruik van PROMs in de spreekkamer zijn het signaleren van problemen, het monitoren van uitkomsten op het niveau van de individuele patiënt en het gesprek faciliteren. Zo kan een waardevoller en patiëntgerichter gesprek worden gevoerd, waarbij meer aandacht is voor ‘samen beslissen’ in de spreekkamer. Er is al veel kennis beschikbaar over samen beslissen, maar nog weinig over hoe PROMs het proces van samen beslissen kunnen ondersteunen. Daarom is meer inzicht nodig in hoe dit gebeurt en hoe dit verbeterd kan worden. Als setting kiezen we hiervoor het Amsterdam UMC, omdat hier al generieke PROMs gebruikt worden. PROM Expertisepunt en generieke PROMs In het Amsterdam UMC is door de aanvrager van het huidige project in 2019 het PROM Expertisepunt opgericht. Hierdoor wordt het gebruik van PROMs in de spreekkamer via het Elektronisch Patiëntendossier (Epic) gestroomlijnd. Inmiddels maken al >45 patiëntgroepen gebruik van PROMs via Epic. Het adviseren van zorgteams over gebruik van PROMs doet het PROM Expertisepunt vanuit het principe ‘Generiek, tenzij’. Hierdoor maken al meerdere zorgteams gebruik van de generieke PROMIS vragenlijsten (onderdeel van de kernset generieke PROMs), indien nodig aangevuld met ziekte-specifieke vragen. Naast een adviserende rol over de keuze van de PROMs worden artsen, verpleegkundigen en andere behandelaars getraind in het gebruik van PROMs in de spreekkamer en evalueert het PROM Expertisepunt het proces als zorgteams enige tijd werken met PROMs. Barrières en bevorderende factoren Het daadwerkelijk gebruik van PROM data in de spreekkamer is een voortdurende uitdaging. Zowel in de literatuur als ook uit onze ervaring hebben we verschillende barrières geïdentificeerd die het optimale gebruik van PROMs verhinderen. Deze barrières zijn aanwezig op verschillende niveaus; zorgverlener, patiënt, PROM systeem, PROMs en organisatie. Diverse barrières zijn al overwonnen, zoals het gebruik van generieke PROMs in plaats van ziekte-specifiek, optimalisatie van PROM visualisatie voor zorgverleners, verbeterde training, en het intensiever betrekken van patiënten. Echter, de volgende barrières zijn nog niet geadresseerd: 1. patiënten geven aan dat zorgprofessionals de PROMs niet bespreken (we weten eigenlijk niet goed wat er in de spreekkamer gebeurt) 2. gebrek aan kennis/voorkeur over goede dashboards vanuit de patiënt (zonder een goed te interpreteren visualisatie/dashboard van uitkomsten loopt de verzameling van PROM data zijn doel mis; de patiënt kan zijn resultaten niet plaatsen en hierdoor niet (goed) mee beslissen) 3. in zorgteams is een gebrek aan kennis over PROMs in relatie tot samen beslissen. Doelen aanvraag In dit project willen we bovenstaande barrières aanpakken door beter inzicht te krijgen in hoe de generieke PROMs gebruikt worden in het gesprek tussen zorgprofessional (medisch specialist en/of verpleegkundige) en patiënt voor samen beslissen, zodat we op basis van de bevindingen gerichte implementatie-strategieën in kunnen zetten om dit te verbeteren. Doelen: 1. Inzicht in daadwerkelijk gebruik PROMs en ervaringen van patiënt en zorgverlener 2. Input over dashboarding van generieke PROMs vanuit patiëntenperspectief 3. Het verbeteren van het gebruik van PROMs in het proces van samen beslissen Plan van aanpak Dit willen wij bereiken door: 1. het opnemen van consulten waarin generieke PROMs gebruikt (zouden moeten) worden. Daarnaast het analyseren van onze evaluatiegesprekken met artsen en verpleegkundigen. Vervolgens kunnen onderdelen die beter kunnen, geconcretiseerd worden en opgenomen in bijvoorbeeld de bestaande training voor zorgverleners. 2. het bevragen van patiënten in focusgroepen naar hun wensen met betrekking tot het inzien van hun eigen antwoorden op de PROMs, waarna wij deze wensen zoveel mogelijk zullen verwerken in een dashboard. 3. het organiseren van bijeenkomsten met experts op het gebied van PROMs en samen beslissen, om vervolgens deze kennis te integreren in de training. Eindproducten Als concrete eindproducten zullen worden opgeleverd: een handboek met voorbeelden van implementatie van generieke PROMs op het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg, wetenschappelijke publicatie over voorkeuren van patiënten over dashboards, draaiboek training PROMs en samen beslissen en een webinar over alle resultaten van dit project en onze implementatie ervaringen en –strategieën. Bij het ontwikkelen van de eindproducten zal worden aangesloten bij reeds ontwikkeld materiaal, waaronder de toolkit samen beslissen en de handreiking generieke PROMs vanuit het programma Uitkomstgerichte Zorg.

Kenmerken

Projectnummer:
05160472210006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. H.A. van Oers
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC
Afbeelding

Onderzoek naar nieuwe kernset generieke PROMs

Hoe kun je de nieuwe kernset generieke Patient Reported Outcome Measures (PROMs) toepasbaar maken voor de medisch-specialistische zorgpraktijk, om samen beslissen en leren en verbeteren te bevorderen? We financieren 7 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.