Mobiele menu

Opvang van verwarde mensen onder invloed van alcohol en drugs in Arnhem

Projectomschrijving

Waarom krijgt een schreeuwend verward iemand die een bloedneus valt onder invloed van alcohol en/of drugs direct spoedeisende medische hulp, en wordt eenzelfde verwarde persoon die niet op zijn gezicht valt in een politiecel opgesloten?

Samenwerking in Arnhem

In Arnhem starten gemeente, politie en ziekenhuis Rijnstate, samen met ervaringsdeskundigen en ketenpartners, een project om de opvang van verwarde mensen onder invloed van middelen te verbeteren.

Doel

Het doel is deze verwarde mensen niet meer op een politiebureau op te vangen als dit niet strafrechtelijk moet. Verwarde mensen onder invloed van middelen moeten sneller en beter passende medische hulp en maatschappelijke ondersteuning krijgen. Dit is nodig om herhaling te voorkomen of te beperken.

Werkwijze

In dit project maken we afspraken over de:
  • juridische context
  • 24/7 aanmelding en beoordeling van verwarde mensen
  • inhoud van de vervolgzorg en ondersteuning
  • financiering van deze eerste opvang, medische zorg en maatschappelijke ondersteuning

Ervaringen en resultaten

In de dagelijkse praktijk is het opvangen van mensen die verward gedrag vertonen onder invloed van alcohol en/of drugs (MVGAD) een hele klus. In dit project werden MVGAD op de spoedeisende hulp (SEH) van Rijnstate opgevangen. Ook de politie kon doorverwijzen.

In 3 maanden bleek 80% van de MVGAD (n=142) slechts enkele uren verward en hadden daarna weer eigen regie. 20% bleek ernstige, biopsychosociale problematiek te hebben. Deze complexe MVGAD werden aansluitend opgenomen op de afdeling psychiatrie. Een derde van de MVGAD had ernstige lichamelijke aandoeningen en ongeveer de helft had forse psychiatrische ontregelingen.

De politie bleek juist en doelmatig te verwijzen naar de SEH. Op de afdeling verbeterde binnen 48 uur de toestand van de MVGAD. Doorverwijzing naar passende zorg (ggz, verslavingszorg, WMO-zorg) verliep vaak moeizaam. Inzet van ervaringsdeskundigen bij de opvang van MVGAD bleek zeer effectief. Alle betrokken partijen willen deze opvang in Rijnstate continueren.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

In de dagelijkse praktijk is het opvangen van mensen die verward gedrag vertonen onder invloed van alcohol en/of drugs (MVGAD) een hele klus. In dit project werden MVGAD op de spoedeisendehulp (SEH) van Rijnstate opgevangen. Ook de politie kon doorverwijzen. In drie maanden bleek 80% van de MVGAD (n=142) slechts enkele uren verward en hadden daarna weer eigen regie. 20% bleek ernstige, biopsychosociale problematiek te hebben. Deze complexe MVGAD werden aansluitend opgenomen op de afdeling psychiatrie. Een derde van de MVGAD had ernstige lichamelijke aandoeningen en ongeveer de helft had forse psychiatrische ontregelingen. De politie bleek juist en doelmatig te verwijzen naar de SEH. Op de afdeling verbeterde binnen 48 uur de toestand van de MVGAD. Doorverwijzing naar passende zorg (GGZ, verslavingszorg, WMO-zorg) verliep vaak moeizaam. Inzet van ervaringsdeskundigen bij de opvang van MVGAD bleek zeer effectief. Alle betrokken partijen willen deze opvang in Rijnstate continueren.

Samenvatting van de aanvraag

In dit project wordt, waarschijnlijk redelijk uniek voor Nederland, een samenwerkingsverband tussen de politie Arnhem, gemeente Arnhem, Veiligheids- en Gezondheidsregio Midden-Gelderland en algemeen ziekenhuis Rijnstate beschreven. Uiteraard worden ook andere betrokken partijen - zoals regionale verslavingszorg, GGZ, specifieke wijkteams, en huisartsen - betrokken. Bij dit samenwerkingsverband zijn ervaringsdeskundigen betrokken en ingezet in deze acute opvang; dit zal een uniek situatie zijn op een SEH van een algemeen ziekenhuis. In het beoogde samenwerkingsverband zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en financiering van de toe-, in- en uitstroom van mensen met ‘acuut verward gedrag door alcohol en/of druggebruik’ duidelijk en adequaat belegd bij de juiste organisatie en hulpverlener. Het beoogde eindpunt is een schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen (inclusief de relevante ketenpartners, zoals verslavingszorg, GGZ, huisartsen, meldkamer 112, maatschappelijke ondersteuning en opvang) waarin het samenwerkingsverband wordt vastgelegd, en waarbij ook met financiers afspraken zijn gemaakt over de daadwerkelijke implementatie van deze samenwerking. Bij dit eindpunt is tevens het besluit gevallen om een pilotfase te starten voor de daadwerkelijk concrete opvang (eerst op kleine schaal). Dit ZONMW-project moet leiden tot een concreet implementatieplan om te komen tot een daadwerkelijke verbetering van de Arnhemse situatie, waarbij acuut verwarde mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs (meestal zonder een justitiële titel die insluiting verlangd) niet in een politiecel opgevangen worden. Hierdoor is de medische veiligheid beter gewaarborgd en kan – na detoxificatie – aansluitende en passende zorg worden geregeld. Dit project probeert dus de instroom te verbeteren door verwarde mensen uit een politiecel te houden, ervaringsdeskundigheid daarbij te betrekken, en de uitstroom te verbeteren door de kans op daadwerkelijk passende zorgverlening en/of maatschappelijke ondersteuning via wijkteams te bieden. Dit project kan leiden tot een meer sluitende aanpak van de opvang van mensen met (acuut) ‘verward gedrag’ vanwege het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs. Bij deze mensen spelen meestal verschillende medische en (psycho-)sociale problemen, waarbij in eerste instantie een biopsychosociale assessment nodig is om te kunnen inschatten of er hulp, maatschappelijke ondersteuning en/of medische zorg nodig is. Ervaringsdeskundigheid betrekken bij deze assessment helpt de juiste en passende vormen te benoemen en/of te vinden. Vervolgens kan - liefst in overleg met de (na enige tijd enigszins herstelde) verwarde persoon (en/of zijn/haar naasten) meer sluitend worden bepaald welke aansluitende hulp, maatschappelijke ondersteuning en/of medische zorg nodig is, en kan de hulpvrager direct met doorzettingskracht worden toegeleid tot deze benodigde hulp, ondersteuning of medische zorg. In een aantal gevallen zal ook het openbaar ministerie betrokken moeten blijven, omdat verwarde mensen onder invloed van alcohol en/of drugs zich ook moeten verantwoorden voor hun onaangepaste en strafbare gedrag.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020052
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.A. van Waarde MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Rijnstate Ziekenhuis