Mobiele menu

Opzet en inrichting van de SWPBS-monitor voor het Primair Onderwijs. Doorontwikkeling van een monitor voor de systematische verzameling en benutting van gegevens over School Wide Positive Behavior Support in Schools (SWPBS) in Nederland.

SWPBS is een schoolbrede en preventieve aanpak van gedrag, gericht op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag van leerlingen in het basisonderwijs. Doel is een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken verzamelen scholen gegevens die gebruikt worden bij het nemen van beslissingen. Het gaat erom keuzes te baseren op wat gemeten wordt in de school, bijvoorbeeld het aantal gedragsincidenten op het schoolplein. PI Research houdt zich bezig met de ontwikkeling van een monitor voor deze systematische gegevensverzameling voor scholen die werken met SWPBS. Meer specifiek zal worden nagegaan 

  1. welke gegevens over gedrag scholen nodig hebben om actief te kunnen sturen op data
  2. welke instrumenten het meest geschikt zijn om dit gedrag schoolbreed in kaart te brengen 
  3. met welk, gebruiksvriendelijk, systeem deze gegevens het beste verzameld kunnen worden

Producten

Titel: SWPBS monitor
Link: http://www.piresearch.nl

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting
SWPBS is een schoolbrede en preventieve aanpak van gedrag, gericht op het versterken van gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag van leerlingen in het primair onderwijs. Het doel van SWPBS is een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs Om dit te bereiken verzamelen scholen gegevens die gebruikt worden bij het nemen van beslissingen.
In dit project is een monitor ontworpen voor deze systematische gegevensverzameling over SWPBS in Nederland. Het belangrijkste doel van de SWPBS monitor is om accurate, valide en betrouwbare informatie te verzamelen, die bruikbaar is voor het onderbouwen van beslissingen van verschillende gebruikers van de monitor. Dit betekent tevens dat de feedbackinformatie leesbaar en begrijpelijk gepresenteerd moet worden op die momenten dat de beslissingen genomen worden. Meer concreet heeft het ontwerpen van de monitor zich toegespitst op de specificatie van (a) indicatoren om resultaten te kunnen meten, (b) een procedure voor dataverzameling en –benutting op en door scholen en (c) technische eisen voor een te ontwikkelen softwareapplicatie waarmee de data kunnen worden verzameld en beheerd.
Om dit te realiseren hebben op drie gebieden activiteiten plaatsgevonden. Ten eerste is een instrumentarium samengesteld dat de benodigde indicatoren bevat om de resultaten van SWPBS te kunnen meten. Ten tweede is een procedure beschreven voor de verzameling en benutting van de gegevens op en door scholen. Ten derde is onderzocht onder welke voorwaarden en op welke wijze de SWPBS monitor kan worden ondergebracht in een softwareapplicatie en/of aangesloten kan worden op reeds bestaande registratiesystemen.
Ten behoeve van de vaststelling van de indicatoren en het instrumentarium, alsmede bij de totstandkoming van de procedurebeschrijving zijn de meningen vanuit de praktijk van groot belang geweest. Niet alleen is gesproken met medewerkers van SWPBS scholen in Drenthe en ’t Gooi, maar ook vertegenwoordigers van het SWPBS kenniscentrum, de ontwikkelgroep SWPBS en de datagroep SWPBS zijn geraadpleegd. Hun input en feedback is van grote waarde gebleken bij de totstandkoming van de monitor. Ook zijn de verschillende partijen betrokken bij de formulering van het pakket van eisen dat aan een softwareapplicatie voor de SWPBS monitor gesteld moet worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
157030016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. B. Bijl
Verantwoordelijke organisatie:
PI Research BV