Mobiele menu

Organisatienetwerk: optimale samenhangende zorg voor ouderen in de Bijlmermeer.

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk Ouderenzorg is onze zorg is een jong netwerk en bevindt zich in de groeifase. Het netwerk richt zich op de kwetsbaar zelfstandige ouderen van 75 jaar en ouder of 65 jaar en ouder, wanneer het een ingeschreven patiënt in een achterstandswijk betreft. Het netwerk is actief in Amsterdam-Zuidoost.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekers, maatschappelijk werker, POH’ers, een specialist ouderenzorg, Arkin Ouderen, fysiotherapeuten, en andere zorgmedewerkers actief in de wijk zijn betrokken binnen het netwerk.

Doel en aanpak project

Het doel is om het huidige netwerk als een sterke netwerkorganisatie te borgen in de wijk. Om dat te bereiken gaat het jonge en betrokken netwerk werken aan versterking van de structuur en het verbeteren van afspraken en communicatie. Door middel van lerende bijeenkomsten zal onder begeleiding van de projectleider in stappen aan de diverse onderdelen worden gewerkt om de doelen te bereiken.

Verslagen


Eindverslag

Naam netwerk: Ouderenzorg is onze zorg

Doel van het netwerk:
Het netwerk Ouderenzorg is onze zorg richt zich op zorg en welzijn voor ouderen met kwetsbaarheid die nog zelfstandig wonen in Amsterdam Zuidoost. Het doel is deze ouderen en mantelzorgers optimaal te ondersteunen, om tijdig ziekte of terugval te signaleren en om daarmee positieve gezondheid en welbevinden te bevorderen. Onze doelgroep is de kwetsbare oudere van 75 jaar en ouder dan 65 jaar in achterstandswijken.

Aangesloten organisaties bij het netwerk
Huisartsen, een apotheker, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, een kaderarts ouderenzorg, specialist ouderengeneeskunde, thuiszorg organisatie, maatschappelijk werk, de Alliantie Wijkzorg zuidoost, GIZZO overleg (georganiseerde informele zorg Zuidoost), diëtiste, samen doen Amsterdam, burennetwerk, en bewonersvertegenwoordiging zijn allen vertegenwoordigd in het netwerk.

Doel en aanpak project:
Het hoofddoel van het project was om het netwerk in kaart te brengen, te versterken, om deze vervolgens te borgen. Het netwerk is gedurende het traject gegroeid, en zorg en welzijn zijn beiden goed vertegenwoordigd. Het doel is om vanuit het netwerk goed aan te haken bij professionals in zuidoost die niet direct deelnemen in het netwerk. Er zijn afspraken gemaakt over hoe iedereen zijn eigen achterban/netwerk zal meenemen in de plannen van het netwerk Ouderenzorg is onze zorg. Aanvullend zijn de eerste stappen gezet om aansluiting te zoeken met andere initiatieven die lopen op stedelijk niveau.

Binnen het netwerk zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt in een plan van aanpak en de daaraan verbonden activiteiten zijn allen gepland in 2021 en 2022:
• Ondervoeding met de volgende deelonderwerpen:
- Vroeg signalering
- Samenwerking
- Preventie
• Wegwijs in het sociaal domein en gezondheidsdomein met de volgende deelonderwerpen:
- POH-ouderenzorg versterken en in de lead zetten
- Meet & Greets opzetten
- Netwerk creëren op basis van top 3 vraagstukken van patiënten.
- Verkenning opstarten patiëntenraad bij zorggroep MedZZo.
- Lijst met telefoonnummers en algemene email en op titel van contactpersonen en BTO.
-Netwerken verbinden en onderhouden.

Samenvatting van de aanvraag

Het netwerk Ouderenzorg is onze zorg richt zich op de zorg voor ouderen die als kwetsbaar worden beschouwd en nog zelfstandig wonen. Het doel is deze ouderen en mantelzorgers optimaal te ondersteunen, achteruitgang tijdig signaleren en de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten (crisis (ziekenhuis)opname, valincidenten) te verminderen. Aanleiding is het gevoel van urgentie bij met name de huisartsen. Partners in het netwerk willen goed voorbereid zijn om de toenemende groep kwetsbare ouderen goede zorg te leveren. Ambitie van het netwerk is om een sterke netwerkorganisatie neer te zetten. Het netwerk Ouderenzorg is onze zorg is nog een relatief jong netwerk. Betrokkenheid van netwerkleden is nog niet voldoende geborgd. Er mist nog een duidelijke structuur. Taken en verantwoordelijkheden zijn onvoldoende belegd. Het netwerk streeft naar een kern van professionals die de drager zijn van het netwerk en een schil netwerkpartners die kunnen op- en afschalen naar gelang de vraagstukken die spelen. In de kern zouden in ieder geval moeten participeren: de huisarts, de coördinator, de POH-O en wijkverpleegkundigen, kaderarts ouderenzorg, Het netwerk ziet verschillende inhoudelijk vraagstukken waarmee zij aan de slag wil. Een van deze vraagstukken is advanced care planning (ACP-gesprek). Dit wordt beschouwd als een belangrijke aandachtspunt, omdat wensen betreffende zorg in de laatste levensfase bij alle betrokken hulpverleners bekend moeten zijn. Het voorwerk voor een ACP-gesprek kan door de POH-O worden gedaan, maar ook de wijkverpleegkundige kan hier een rol in hebben. Terugkeer uit het ziekenhuis stroomlijnen is eveneens een belangrijk inhoudelijk vraagstuk. Daarnaast wil het netwerk een MDO opzetten Coördinatie is vooralsnog belegd bij de praktijkmanager van huisartsenpraktijk Ganzenhoef, Hilda Brouwer. Zij is ook de beoogd intern projectleider/penvoerder voor de ZonMw subsidie. Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Vanuit de ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom hebben wij als idee om tenminste vier regio’s samen te brengen, die aanspraak maken op deze subsidie. Deze regio’s zullen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk vormen rondom de gekozen doelgroep, onder begeleiding vanuit deze twee partijen. Ons idee daarbij is om, gezamenlijk gedurende deze periode op te trekken, met elkaar doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteunt door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. Eerdere ervaring hebben aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren. Daarnaast wordt op lokaal niveau met steun van de extern adviseur in kaart gebracht welke aspecten van het netwerk al goed op orde zijn en op waar nog uitdagingen/knelpunten liggen. Het netwerk wordt door Q-Consult Zorg begeleid in het maken van een stakeholderanalyse, een omgevingsanalyse en een SWOT-analyse. De resultaten van de lokale-analyses worden besproken in het netwerk. Resultaten van de analyses worden betrokken bij de planvorming.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005053
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Brouwer
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsen Ganzenhoef