Mobiele menu

Ouder worden in een kleinschalig (ouder)wooninitiatief….Heft in eigen hand

Projectomschrijving

De ouder(woon)initiatieven zijn woonvormen waarbij ouders zelf het heft in eigen hand hebben genomen om voor een woning voor hun kinderen met een verstandelijke beperking te zorgen. De ouders die deze woonvormen zijn gestart en deze nu leiden, worden ouder en moeten nadenken over hun opvolging. Ook de bewoners worden ouder. Zij krijgen, net als cliënten van (grote) zorgorganisaties te maken met ouderdomsklachten.

In dit project gaan wij acht wooninitiatieven ondersteunen met behulp van het aanbod dat wij eerder ontwikkelden, de zogenaamde Naar Keuze producten. Gaan deze producten helpen om goede keuzes over de opvolging te maken en oudere bewoners beter te ondersteunen? We doen ervaringen op en zullen deze ervaringen zo verwerken en delen dat andere wooninitiatieven ermee uit de voeten kunnen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Nederland kent zo'n 500 ouder(woon)initiatieven en particuliere wooninitiatieven voor mensen met een verstandelijke beperking. Meer dan 5000 mensen (gemiddeld 10 bewoners)ontvangen 24 uurszorg via de Wlz in een collectieve woonvorm niet zijnde een woonvorm van een zorgaanbieder. Er zijn veel projecten die zich richten op de steeds maar ouderwordende mensen met een verstandelijke beperking. Maar zo ver ons bekend zijn er geen projecten die de specifieke situatie van ouderwordende mensen met een verstandelijke beperking in een kleinschalige ouder(woon)initiatief als doelgroep hebben gekozen. Vaak wordt de zorg geregeld, al of niet met een PGB, via een WTZi erkende zorgorganisatie, maar steeds vaker zien we ook dat het bestuur/ stichting/ coöperatie van de woonvorm er voor kiest om personeel zelf in dienst te nemen of bv. gebruik te maken van een organisatie als woondroomzorg. Tevens zien we dat ouders/ familie met het verstrijken van de jaren tegen een aantal zaken aanloopt. -De initiatiefnemers worden ouder en gaan op zoek naar opvolging. -De bewoners worden ouder en krijgen, net als cliënten van (grote) zorgorganisaties te maken met ouderdomsklachten. Doelstellingen; - Implementeren van de door Naar-Keuze ontwikkelde producten om ouders/ familie die actief betrokken zijn bij ouder(woon)initiatieven te ondersteunen bij de realisatie van hun plannen om hen de juiste voorlichting te geven om keuzes te kunnen maken ten aanzien van beleid. - De ontwikkelde leidraad wordt over het gesprek (de dialoog) gevoerd kan worden op zowel individueel als collectief niveau over de gevolgen van het ouder worden van zowel cliënten als naasten, als direct verantwoordelijke bestuurders, gebruikt om bewust keuzen te maken. - Ouders/familieleden/cliënten/medewerkers zijn op de hoogte van het bestaan van materiaal dat beschikbaar is om met elkaar het gesprek aan te gaan, zowel op individueel niveau (driehoek) als op collectief niveau binnen de woonvorm. - Cliënten die kiezen voor kleinschalige (woon)initiatieven samen met begeleiding zijn in staat bewust keuzes te maken (versterking cliëntpositie) rondom hun oude dag. werkwijze; Er wordt antwoord gegeven op de volgende vragen; Ouderwordende bewoners in een ouderinitiatief/ kleinschalige initiatief ; wat betekent dat? Waaraan bemerk je dat bewoners ouder worden? Welke scholingsmogelijkheden voor begeleiders zijn beschikbaar? Waar moet je rekening mee houden als bewoners ouder worden in een kleinschalige woonvorm? Welke mogelijkheden biedt de huidige wet -en regelgeving t.a.v. aanpassingen, indicaties, financiering? Wat zijn de (on)mogelijkheden in de huidige woonvorm? Niet alleen de bewoners worden ouder; ook het bestuur, de ouders worden ouder. Dat vraagt iets in een kleinschalige woonvorm Wat zijn mogelijkheden? Bespreken van voorbeelden/ casus Hoe ontwikkelen we gezamenlijk, ouders/ bestuur/ zorg(aanbieder), beleid richting toekomst? Ouders/ familie/bestuur, cliënten (afhankelijk van mogelijkheden) en medewerkers gaan gezamenlijk het gesprek aan en ontwikkelen ‘ouderen’ beleid. Denk aan procesbegeleiding (bv. 8 bijeenkomsten per organisatie) om te komen tot de ontwikkeling van het beleid waar naast beleid; hoe gaan we om met ouderwordende bewoners van ons initiatief, ook de ontwikkeling van de stichting/vereniging/coöperatie wordt meegenomen. Blijven we een zelfstandig bestuur bestaande uit familie, gaan we bestuursleden van buitenaf betrekken, heffen het ouderinitiatief op en wordt de woonvorm ondergebracht bij een zorgaanbieder e.d.? Concrete producten; Er wordt een procesbegeleiding aangeboden en beschreven welke stappen genomen kunnen worden om in een kleinschalige wooninitiatief tot ouderenbeleid te ontwikkelen. Het moet mogelijk dat het proces zo wordt beschreven dat initiatieven dit in de toekomst zelfstandig kunnen ontwikkelen en het ontwikkelde materiaal als leidraad kunnen gebruiken. Alle ervaringen en het bijgestelde materiaal zal via internet beschikbaar zijn op verschillende websites. Afbakening; Dit projectplan beperkt zich tot kleinschalige (ouder) wooninitiatieven voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij de regie in handen ligt van cliënten en ouders/familieleden en/of particuliere ondernemers. Het project beoogt niet alle kleinschalige ouder(woon)initiatieven op te heffen zodra bewoners ouder worden, maar heel welbewust keuzen te maken hoe om te gaan met ouderwordende bewoners. Dat heeft immers ook gevolgen voor het personeelsbeleid, opnemen van nieuwe bewoners (wordt gekozen voor jonge bewoners of bewoners die in dezelfde levensfase zitten als de huidige bewoners. Na afronding van dit project zijn ervaringen van ouder(woon)initiatieven beschreven waar het gaat om het bewust maken van keuzen wanneer bewoners ouders worden, maar ook wanneer de uit ouders bestaande stichtingsbesturen, ouder worden en het stokje graag willen doorgeven. dat vraagt iets anders dan alleen ouder/ naaste zijn en zorgen voor opvolging als jij er niet meer bent.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742001003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D.A. Kloosterman
Verantwoordelijke organisatie:
PGB Budgethoudersvereniging Naar-Keuze