Ouderen Netwerk Rijswijk in ontwikkeling

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Samen met partners in zorg en welzijn bieden van zorg op maat aan thuiswonende (kwetsbare) ouderen met als doel een kwalitatief zo goed mogelijk leven thuis te waarborgen. Dit doen we onder andere door het ontwikkelen van gezamenlijke zorgpaden, delen van expertise, onderwijs ontwikkelen, verbeteren van onderlinge communicatie. Alles met als doel de kwaliteit van de geleverde zorg te optimaliseren.

Aangesloten organisaties

  • Fysiotherapie TIM
  • Florence thuiszorg
  • Cardia thuiszorg
  • Ergotherapie
  • Hadoks
  • Lijn 1 Haaglanden
  • Welzijn Rijswijk
  • En ongeveer 100 eerstelijns werkers

Doel en aanpak project fase 2

Door middel van actie onderzoek willen we de onderlinge samenwerking tussen de lokale partners uitbreiden en verder professionaliseren en formaliseren. In het netwerk willen we meer kennis delen, samen leren en zo nodig veranderen zodat we het netwerk vergroten en het samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning verder door ontwikkelen en laagdrempelig aanbieden. Dit met als doel een duurzame organisatie structuur van het netwerk, breed gedragen zorgpaden en ingebouwde evaluatiemomenten. Als ingang zullen we komend jaar werken aan minstens twee van de volgende thema’s: zorgpad dementie, eenzaamheid en valpreventie.

Verslagen

Eindverslag

Enkele jaren geleden is het Ouderen Netwerk Rijswijk gestart. In de afgelopen jaren hebben we een stevige basis gelegd voor een netwerk waarin we een duidelijke missie, visie en Plan van Aanpak hebben gemaakt.
We hebben ons het afgelopen jaar met succes ingezet voor:
- De organisatie van twee netwerkbijeenkomsten met als thema’s valpreventie, dementie en ouderenmishandeling. In deze bijeenkomsten staat het elkaar leren kennen, het uitwisselen van expertise en het verbeteren van de kwaliteit van zorg centraal.
- Het opstellen en implementeren van het stroomschema valpreventie. Daarnaast volgen we het zorgpad dementie voor de regio Haaglanden en maken we een start met een aanpak voor ouderenmishandeling in de regio Haaglanden.
- Het uitdenken en neerzetten van een duurzame organisatiestructuur binnen Rijswijk met een onderverdeling in een stuurgroep, regiegroep en werkgroepen per thema.
- Het neerzetten van communicatiekanalen om de uitwisseling van informatie mogelijk te maken. Dit doen we door een netwerkgroep voor het Ouderen Netwerk Rijswijk in Siilo Connect te gebruiken en door het versturen van een nieuwsbrief elk kwartaal.
- Het blijven betrekken van kwetsbare ouderen en naasten in de dagelijks zorg- en hulpverlening. Daarnaast gaan we het gesprek aan met de oudere over hun eigen rol binnen vitaal ouder worden. Dit doen we per thema en in kleine stappen, zodat we ook iets kunnen verbeteren voor de ouderen.
- Het geregeld evalueren van onze visie en activiteiten om ons aan te passen aan ontwikkelingen in de regio en scherp te blijven op de resultaten die we willen behalen.
In de toekomst willen we verdergaan met het Ouderen Netwerk Rijswijk, waarbij we de genoemde activiteiten blijven voortzetten. We willen in 2022 ook streven naar een duurzame financiering voor onze activiteiten en de aansturing hiervan.

Samenvatting van de aanvraag
Start Ongeveer twee jaar geleden is vanuit huisartsenpraktijk de Hof gestart met het vormen van een ouderennetwerk in Oud-Rijswijk. Binnen de praktijk worden kwetsbare ouderen actief opgespoord en begeleid door een praktijkondersteuner ouderen. Hierbij kwamen problemen naar voren die in de wijk opgelost moeten worden. Het belang van het hebben van een netwerk om elkaar te kennen, kennis uit te wisselen en samen afspraken te maken, werd hierbij duidelijk. Samen met Florence, Cardia, TIM fysiotherapie en Lijn1Haaglanden zijn de eerste netwerkbijeenkomsten georganiseerd in 2018. Binnen het netwerk is de organisatie bekeken en is besloten een organisatiestructuur te creëren. De coördinatie van taken ligt bij de regiegroep, de voorbereiding van de bijeenkomsten bij een werkgroep, de bijeenkomsten worden bezocht door het gehele netwerk van professionals. Het netwerk bestaat uit professionals die werkzaam zijn bij organisaties binnen Oud-Rijswijk die direct te maken hebben met kwetsbare ouderen. De professionals hebben direct contact met de ouderen en hun naasten en kennen daarmee de vragen en wensen van de doelgroep. Fase I Binnen Fase I zijn we met behulp van een extern adviseur in de regiegroep aan de slag gegaan met diverse vragen. Door middel van een stakeholderanalyse, omgevingsanalyse en SWOT, maar ook de quick scan samenwerking en het regenboogmodel hebben we inzicht gekregen in de samenwerking binnen ons netwerk. Het heeft ons een concrete beschrijving opgeleverd van de doelgroep, missie, ambitie en de doelen die we onszelf gesteld hebben. Ook het betrekken van de patiënt en zijn/har omgeving zelf heeft meer vorm gekregen. Het traject heeft een goede basis gelegd voor de samenwerking en de plannen in de jaren erna. Samen Oud- en Nieuw-Rijswijk In 2018 is ook het netwerk Nieuw-Rijswijk gestart. Na het organiseren va aparte netwerkbijeenkomsten en daarna verkennende gesprekken, hebben we besloten vanaf 2020 en in deze Fase II aanvraag verder te gaan als 1 netwerk: het Ouderen Netwerk Rijswijk. Dit heeft een uitbreiding van de regiegroep tot gevolg gehad en de keuze éénmaal per jaar een netwerkbijeenkomst te organiseren voor de netwerken apart en éénmaal per jaar voor het gehele netwerk (80-100 professionals). Doelstellingen Fase II De wens van het netwerk is de deelnemers meer betrokken krijgen en verantwoordelijk te stellen voor het functioneren van het netwerk. Dit wil het netwerk doen door thema’s uit te werken in werkgroepen en de regiegroep elk jaar deels te laten invullen door andere deelnemers. Door het samengaan van de netwerken in Oud-Rijswijk en Nieuw-Rijswijk is juist een toekomstbestendige organisatiestructuur belangrijk geworden. Op die manier kunnen we ook na 2020 verder met het netwerk en de activiteiten die we nu organiseren. De concrete doelen waarmee we verder aan de slag gaan, zijn in 2020: - Het inzetten van een actieonderzoeker die ons activeert, adviseert, ondersteunt en de gemaakte plannen evalueert en daardoor de samenwerking kan bijsturen waar nodig. - Het organiseren van 2 netwerkbijeenkomsten met de thema's; de vroegtijdige opsporing van dementie en het bestrijden van eenzaamheid. In deze netwerkbijeenkomst staat het elkaar leren kennen leren van elkaars expertise en de kwaliteit van zorg centraal. - Het ontwikkelen en implementeren van 3 stroomschema's/zorgpaden in de Rijswijk met de thema's; valpreventie, dementie en eenzaamheid. - Het ontwikkelen van een functie om de stroomschema's te delen en hiermee te kunnen werken en communiceren voor alle professionals. Dit willen we doen via het KIS. - Het ontwikkelen van een toekomstbestendige organisatiestructuur met Oud-Rijswijk en Nieuw-Rijswijk samen. - Het betrekken van de kwetsbare ouderen zijn/haar omgeving door middels van een cliëntreis en een vragenlijst om de ervaringen in beeld te brengen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521924
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.A. van der Werff MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk de Hof