Mobiele menu

Ouderen zorgnetwerk Dichteren: ouderen langer thuis in de wijk

Projectomschrijving

Verslagen


Eindverslag

‘Ik ben manager van mijn eigen leven’ (Quote Wijkbewoner Dichteren Doetinchem)

Wat echt belangrijk is om zelfstandig in de wijk te kunnen blijven wonen, weten de oudere bewoners in de wijk Dichteren zelf. De vraag is hoe en in welke vorm het Ouderen Zorgnetwerk (OZN) hen hierbij wendbaar en toekomstbestendig kan helpen en ondersteunen. Dit betekent voor het netwerk werken aan continuïteit in een hybride samenwerking. Met hybride samenwerken wordt bedoeld samenwerken in de verbinding en samenhang van twee krachtbronnen van zorg en welzijn. Een samenwerking waarin het mogelijk is de komende levensfase tijdig bespreekbaar te maken met de wijkbewoners. Dit om vroegtijdig na te denken welke mogelijkheden er zijn om samen te kunnen besluiten over hoe ouderen deze derde fase zelf willen inrichten. Oftewel de doelstelling van het Ouderen Zorgnetwerk is het samen met wijkbewoners structureel en planmatig inrichten van primaire en secundaire preventie om toekomstbestendig om te gaan met de maatschappelijke vraagstukken als vergrijzing, afname van professionals en kostenbesparing. Dit zal preventie in brede zin bevorderen en bewoners uit de zorg houden. Tot op heden is het netwerk voornamelijk gericht op tertiaire preventie waarbij er gezorgd wordt dat mensen die al ziek zijn en zorg nodig hebben zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Dit wil het netwerk verschuiven naar primaire en secundaire zorg. Primaire preventie is het voorkomen dat gezonde mensen gezondheidsproblemen, een ziekte of een ongeval krijgen. Secundaire preventie richt zich op het vroegtijdig opsporen van ziekte of afwijkingen om ze in een vroeg stadium aan te pakken. Een vooruitstrevende blik, sociale cohesie en pro-actieve houding zal het eigenaarschap bij wijkbewoners en professionals vergroten om de verantwoordelijkheid voor de toekomende tijd en in het veranderende zorglandschap te nemen. Om de vernieuwde preventie aanpak te bestendigen werkt OZN twee onderwerpen verder uit in een plan van aanpak.
Te weten een hybride samenwerking van het netwerk geborgd in sociale technologie met een aparte zorgmodule. Dit als middel voor het structureel online en offline inrichten van preventie en een toegankelijke samenhang in passende activiteiten voor alle wijkbewoners.
En ten tweede, vanuit de zorgmodule, de concrete mogelijkheid voor de inzet van een preventief zelf-zorgonderzoek voor de vitale vijfenvijftigplussers en hun naasten. Zodat zelfinzicht en zelfregie over de eigen gezondheid en het bewust ouder worden al in een vroeg stadium binnen handbereik komen. Deze zorgmodule zal voor iedere wijkbewoner laagdrempelig toegankelijk zijn op eigen initiatief.

“Juiste zorg, juiste plek”; is een project voor het ontwikkelen van het Ouderen Zorgnetwerk Dichteren (OZN). Het OZN wil samen vormgeven aan een concreet plan van aanpak voor het structureel inrichten van de juiste zorg op juiste plek in de wijk Dichteren. In de bijlage is het concept plan van aanpak voor fase 2 opgenomen. Het eindrapport Plan van Aanpak OZN Dichteren is gebaseerd op de aanvraag en uitvoering van de ontwikkelsubsidie Samenhangende Ouderenzorg: Ontwikkelsubsidie Fase 1 Ronde 2 – 2019.

Samenvatting van de aanvraag

Visievorming met netwerkpartners rondom preventie van ouderen in de wijk Dichteren in Doetinche. Zodat ouderen langer in welzijn in de wijk kunnen blijven wonen. Op basis van deze visie wordt een gezamenlijk doelstelling en ambitie vastgelegd en dat wordt opgeleverd in een plan van aanpak. Sensire is als zorgorganisatie die wijkverpleging levert de initiatiefnemer. De huisartsenpraktijk, woningcooperatie, Gemeente en Stichting Noabers van Waterrijk participeren in het netwerk bij deze visie- en planvorming.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005072
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
V. Schroer
Verantwoordelijke organisatie:
Sensire