Ouderennetwerk Presikhaaf- Arnhem; geen brug te ver!

Projectomschrijving

Netwerk Ouderen Arnhem - Presikhaaf is ontstaan in 2008 toen men een gezamenlijk pand betrok (gezondheidscentrum Presikhaaf). Hierdoor kon men elkaar eenvoudiger vinden en is de betrokkenheid bij elkaars projecten groter geworden. Het gaat om de volgende professionals: huisartsen, POH’ers, fysiotherapeuten en apothekers.

Deze samenwerking gaat verder dan de wandelgangen, men weet elkaar te vinden als het er toe doet en kent en (h)erkent elkaars professie. De manier van samenwerken kan het best omschreven worden als ‘informeel plus’. De wens om deze samenwerking te verstevigen en daarmee bij te dragen aan passende zorg en ondersteuning aan ouderen in de wijk leeft al langer. Dit project moet deze wens gestalte gaan geven. Ook zijn de thuiszorg, diëtist, verloskundigenpraktijk, podotherapie, Movetek Compressie zorg, logopedie en prikpost gehuisvest in dit pand.

In de wijk zijn verder actief: Sociale Wijkteams Arnhem- Presikhaaf, Team Leefomgeving, diverse andere thuiszorgorganisaties, praktijk Ouderengeneeskunde, welzijnswerk, Stichting Welzijn Ouderen Arnhem en dagbesteding.

Het netwerk is actief sinds 2016 en richt zich op de doelgroep thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder in de wijk. De betrokkenheid van ouderen en mantelzorgers is nog niet formeel georganiseerd, maar wordt gevoed door de input van cliënten en patiënten van de professionals. Deze professionals verwerken signalen in de projecten. Het doel en de nadrukkelijke wens van het netwerk is de rol van ouderen en mantelzorgers formeel te borgen, omdat de rol van coördinatie van het netwerk niet formeel belegd is en wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door de initiatiefnemer van het lopende project. Samenwerking en doorverwijzing worden als goede collega’s en betrokken zorgprofessionals goed geregeld, maar zijn niet formeel afgesproken.

Het doel van dit project is het netwerk te formaliseren en het daarmee beter te verankeren, te verstevigen en uit te breiden naar professionals in de wijk die niet in het gezondheidscentrum gevestigd zijn. Instellingen, organisaties en professionals die nu nog niet betrokken zijn gaan wij persoonlijk benaderen en interviewen over hun wensen en mogelijkheden om bij te dragen aan het netwerk. Graag benadrukken wij dat wij uit gaan van de wensen en mogelijkheden van netwerkpartners en een werk-/omgangsvorm vinden die voor iedereen werkbaar is. Dit is zo belangrijk, omdat wij in het verleden hebben gemerkt dat gezien de werkdruk het voor sommige professionals niet altijd haalbaar is om aan het netwerk deel te nemen, terwijl het voor het netwerk wenselijk is en door de professional gewenst. Wij hebben er voor gekozen om het Ouderennetwerk Arnhem-Presikhaaf op te splitsen in de kern en een buitenste ring. De bij vraag 3 genoemde vijf organisaties horen tot de kern en worden omringd door de buitenste ring van naar verwachting 15 á 20 personen. De vijf kern organisaties vertegenwoordigen hun achterban en dragen zorg voor overdracht en wederhoor. De achterban wordt geïnformeerd via nieuwsbrieven en input wordt gevraagd via enquêtes. Ook organiseren we twee bijeenkomsten per jaar, waarin zij mee kunnen praten en denken. De buitenste ring bestaat uit alle instellingen en professionals die betrokken zijn bij thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder in de wijk Presikhaaf en ’t Broek in Arnhem.

Het is mogelijk er in de loop van het proces voor te kiezen meerdere kernteams samen te stellen op basis van inhoudelijk thema. Wij kiezen voor deze opzet, omdat hiermee de slagkracht van het kernteam optimaal blijft. Ook omdat we professionals met hoge workload de mogelijkheid willen bieden op een passende manier een bijdrage te leveren aan het netwerk en in de kerngroep mensen zitten namens een beroepsgroep en niet namens een organisatie. Tenslotte is dit een efficiënte en daarmee optimale manier van werken.

Verslagen

Eindverslag

Netwerk Ouderen Presikhaaf “Geen brug te ver” heeft in de afgelopen 4 maanden het levenslicht gezien. In de wijk Presikhaaf zijn veel professionals hard en gedreven aan de slag om het leven van ouderen in deze bijzondere en veelzijdige wijk, zo mooi mogelijk te maken.
Professionals kennen elkaar en hun werk niet of nauwelijks en er zijn veel vragen en vooroordelen over en weer. In Fase I hebben wij in kaart gebracht welke organisaties er actief zijn in de wijk en wat zij voor ouderen en andere professionals kunnen betekenen. Dit hebben wij gedaan door werksessies te organiseren met het kernteam, zijn er 4 nieuwsbrieven verschenen en is er een netwerkbijeenkomst georganiseerd.
Ook hebben wij gewerkt aan de uitbreiding en inbedding van het netwerk voor Fase 2. Hierin gaan wij aan de hand van het thema ‘samenwerking” het thema “vitaliteit” aanpakken. Hiervoor is een subsidie aanvraag ingediend.
Om het netwerk niet te laten verwateren zal er begin december een nieuwsbrief verschijnen.

Samenvatting van de aanvraag
Netwerk Ouderen Arnhem - Presikhaaf is ontstaan in 2008 toen men een gezamenlijk pand betrok (gezondheidscentrum Presikhaaf). Hierdoor kon men elkaar eenvoudiger vinden is de betrokkenheid bij elkaars projecten groter. Het gaat om de volgende professionals: - Huisartsen & P.O.H-er - Fysiotherapie - Apotheek Deze samenwerking gaat verder dan de wandelgangen, men weet elkaar te vinden als het er toe doet en kent en (h)erkent elkaars professie. De manier van samenwerken kan het best omschreven worden als “informeel plus”. De wens om deze samenwerking te verstevigen en daarmee bij te dragen aan passende zorg en ondersteuning aan ouderen in de wijk leeft al langer. Dit project moet deze wens gestalte gaan geven. In dit pand zijn verder nog gehuisvest: - Thuiszorg - Diëtist - Verloskundigenpraktijk - Podotherapie - Movetek Compressie zorg - Logopedie - Prikpost In de wijk zijn verder actief: - Sociale Wijkteams Arnhem- Presikhaaf - Team Leefomgeving - Diverse andere thuiszorgorganisaties - Praktijk Ouderengeneeskunde - Welzijnswerk, Stichting Welzijn Ouderen Arnhem, dagbesteding Het netwerk is actief sinds 2016 en richt zich op de doelgroep thuiswonende ouderen van 65 + in de wijk. De betrokkenheid van ouderen en mantelzorgers is nog niet formeel georganiseerd maar wordt gevoed door de input van cliënten en patiënten van de professionals. Deze professionals verwerken signalen van hen in de projecten. Doel en nadrukkelijke wens van het netwerk is de rol van ouderen en mantelzorgers formeel te borgen omdat De rol van coördinatie van het netwerk is niet formeel belegd en wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door de initiatiefnemer van het lopende project. Samenwerking en doorverwijzing worden als goede collega’s en betrokken zorgprofessionals goed geregeld maar zijn niet formeel afgesproken. Het doel van dit project is het netwerk te formaliseren en het daarmee beter te verankeren en te verstevigen en uit te breiden naar professionals in de wijk die niet in het gezondheidscentrum gevestigd zijn. Instellingen, organisaties en professionals die nu nog niet betrokken zijn gaan wij persoonlijk benaderen en interviewen over hun wensen en mogelijkheden om bij te dragen aan het netwerk. Graag benadrukken wij dat wij uit gaan van de wensen en mogelijkheden van netwerkpartners en een werkvorm/omgangsvorm vinden die voor iedereen werkbaar is. Dit is zo belangrijk omdat wij in het verleden hebben gemerkt dat gezien de werkdruk voor sommige professionals niet altijd haalbaar is aan het netwerk deel te nemen terwijl het voor het netwerk wenselijk is en door de professional gewenst. Wij hebben er voor gekozen om het Ouderennetwerk Arnhem- Presikhaaf op te splitsen in de kern en een buitenste ring. De bij vraag 3 genoemde 5 organisaties horen tot de kern en worden omringd door de buitenste ring van naar verwachting 15-20 personen. De vijf kern organisaties vertegenwoordigen hun achterban en dragen zorg voor overdracht en wederhoor De achterban wordt geïnformeerd via nieuwsbrieven en input gevraagd via enquêtes. Ook organiseren we twee bijeenkomsten per jaar waarin zij mee kunnen praten en denken. De buitenste ring bestaat uit alle instellingen en professionals die betrokken zijn bij thuiswonende ouderen van 65+ in de wijk Presikhaaf en ’t Broek in Arnhem. N.B.: Het is mogelijk er in de loop van het proces voor te kiezen meerdere kernteams samen te stellen op basis van inhoudelijk thema. Wij kiezen voor deze opzet omdat: - Hiermee blijft de slagkracht van het kernteam optimaal - We professionals met hoge workload de mogelijkheid willen bieden op een passende manier een bijdrage te leveren aan het netwerk - In de kerngroep zitten mensen namens een beroepsgroep en niet namens een organisatie - Dit een efficiënte en daarmee optimale manier van werken is.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005035
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. van Ruller
Verantwoordelijke organisatie:
Fysiotherapeutisch Instituut