Mobiele menu

Palliatieve zorg op de kaart Verbetering van kennis en competenties metde signaleringsbox en het formulier mantelzorgondersteuning

Proteion Thuis startte in 2012 al met het interne traject ‘Palliatieve Zorg op de kaart’, wat tot nu toe leidde tot een visie op palliatieve zorg, met een doel en doelstellingen, en een competentieprofiel gericht op palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden. Met dit implementatieproject gingen we de palliatieve zorg binnen de organisatie verder verbeteren. 

Doel

Het doel was het implementeren van de Signaleringsbox en het formulier mantelzorgondersteuning, zodat de kennis en vaardigheden van de medewerkers aansluiten bij de opgestelde competentieprofielen. 

Aanpak/werkwijze

We schoolden aandachtfunctionarissen en zorgconsulenten palliatieve zorg in de modules. Iedere wijkteam heeft een eigen plan van aanpak voor speerpunten van de palliatieve zorg. We namen het mantelzorgformulier op in het cliëntendossier en we gaan het ook opnemen in het elektronisch cliëntendossier (ECD). We namen cyclisch verschillende modules van de signaleringsbox en de mantelzorgmodule op als aanvullend leeraanbod. Elk wijkteam-lid volgde 1 van de modules.

Samenwerkingspartners

We werkten samen met hem VieCuri Medisch Centrum en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Resultaten

Er zijn 75 aandachtfunctionarissen palliatieve zorg opgeleid. Door de Signaleringsbox en het mantelzorgformulier zijn deze zorgverleners zich meer bewust van hun rol in het palliatieve proces van een cliënt en naaste. Ze signaleren problemen beter en durven eerder te handelen. Het project leidt daarnaast tot meer samenwerking in de regio.

Verdere implementatie van de Signaleringsbox en de procedure mantelzorgondersteuning vindt plaats bij de wijkteams. De scholing van de Signaleringsbox is opgenomen in het cyclisch leeraanbod. De werkwijzen legden we intern vast. Een begeleidingsgroep binnen Proteion bestaande uit mensen van de werkvloer, beleid, management en de cliëntenraad monitort de implementatie in de wijkteams en de borging in de organisatie.

ZonMw en Goede Voorbeelden

‘Goede Voorbeelden’ zijn bestaande werkwijzen, instrumenten of methoden die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. Om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren, financierden wij vanuit ons Verbeterprogramma Palliatieve Zorg de implementatie van Goede Voorbeelden palliatieve zorg. Veel van deze voorbeelden vormden het startpunt voor onderzoeksprojecten binnen ons programma Palliantie. 2 daarvan zijn ‘Signalering in de palliatieve fase’ en ‘Gespreksmodel mantelzorgondersteuning’.

Verslagen


Eindverslag

Proteion Thuis biedt als organisatie een totaalpakket op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en chronisch zieken. Met 4.000 medewerkers en 1.500 vrijwilligers staat Proteion Thuis dagelijks klaar voor 10.000 cliënten in Noord- en Midden-Limburg en Oostelijk Noord-Brabant. Bij Proteion staat de cliënt centraal. De medewerkers ondersteunen om het leven zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk te maken. Project ‘Palliatieve Zorg op de kaart’ Het implementatieproject dat in deze subsidie aanvraag verwoordt wordt, vormt een onderdeel van het overkoepelend project Palliatieve Zorg op de kaart’. In 2012 is Proteion gestart met dit project ‘ Het project palliatieve zorg heeft tot nu toe onder andere geleid tot: -Inzicht in de huidige situatie van palliatieve zorg binnen Proteion -Een visie op palliatieve zorg -Een doel en doelstellingen op het gebied van palliatieve zorg -Een competentieprofiel gericht op palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden In de komende jaren gaat Proteion Thuis de Palliatieve Zorg binnen de organisatie verder verbeteren. Hierbij zal de organisatie zich richten op de volgende thema’s, voortkomend uit de visie, doel en doelstellingen: 1.Kennis en Vaardigheden: De kennis en vaardigheden van medewerkers zijn zodanig, dat voldaan wordt aan het competentieprofiel palliatieve zorg; ze competent zijn om hoogwaardige palliatieve zorg te bieden. 2.Aandachtfunctionarissen: Proteion Thuis waarborgt het leveren van complete palliatieve zorg door in elke regio aandacht functionarissen palliatieve zorg te benoemen. 3.Mantelzorg ondersteuning: Mantelzorgondersteuning wordt geïntegreerd in het palliatieve zorgproces. Signalering van (over)belasting is hierin een belangrijk onderdeel. 4.Sociale kaart: De medewerkers van Proteion Thuis zijn op de hoogte van, en maken goed gebruik van, de sociale kaart palliatieve zorg. 5.Nazorg: De cliënt in de palliatieve fase ontvangt complete zorg van Proteion Thuis, waaronder nadrukkelijk ook nazorg valt. Verbeterprogramma Palliatieve Zorg ZonMw De goede voorbeelden uit het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg die momenteel het beste aansluiten bij het beoogd eindresultaat van Proteion Thuis, zijn: 1. Ondersteuning mantelzorg 2. Signalering door verzorgenden Het plan van aanpak richt zich op het implementeren van de signaleringsbox en mantelzorgondersteuning. Voor de borging van de goede voorbeelden wordt geïnvesteerd in het opleiden van aandachtsfunctionarissen, zorgconsulenten palliatieve zorg en het borgen in het primaire proces, werkwijzen en procedures.

Kenmerken

Projectnummer:
626003054
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Camps
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Proteion