PAR in het hoger beroepsonderwijs

Projectomschrijving

De MDT-reis

PAR staat voor Participative Action Research. In dit MDT-traject begeleiden hbo-studenten een participatief actie-onderzoek. Die methode houdt in dat mensen onderzoek doen naar hun eigen situatie, zonder dat ze onderzoekers zijn. Denk aan startende ondernemers of jongeren die willen opkomen voor hun rechten.

De studenten kiezen een doelgroep buiten school, waar ze affiniteit mee hebben. Er is een marktplaats waar organisaties, bedrijven of groepen die een onderzoeksvraag hebben, zich kunnen aanmelden. De studenten mogen zelf ook een onderzoeksvraag bedenken: iets waar ze nieuwsgierig naar zijn en dat ze willen veranderen. Groepjes van 3 tot 5 studenten vormen samen met deelnemers uit hun doelgroep een onderzoeksteam. Voor het onderzoek start, worden de studenten intensief getraind door docenten en coaches. Elke twee weken komen ze bij elkaar om het onderzoek voor te bereiden en te oefenen.

Daarna gaan ze -onder begeleiding van hun docent of coach- aan het werk met de mensen waarmee ze het onderzoek gaan uitvoeren. Ze bedenken en begeleiden interactieve workshops ter voorbereiding van het onderzoek. En helpen bij het bedenken van de juiste vragen en het ophalen van de gegevens. Samen met hun mede-onderzoekers geven ze betekenis aan de onderzoeksresultaten. Ook assisteren ze bij de verslaglegging en het naar buiten brengen van de resultaten (via een presentatie, podcast, video, blog of dialoogsessie).

Een PAR duurt gemiddeld 4 maanden, met een totale tijdsinvestering van 80 uur. Studenten kunnen aan deze MDT meedoen onder onderwijstijd.

Betekenis

  • Voor jongeren

In deze MDT ontdekken studenten hoe waardevol en waarderend het is om je voor anderen in te zetten. Ze komen uit hun bubbel, krijgen de kans impact te maken en hun netwerk te vergroten. Ook worden ze gestimuleerd om een onderzoekende houding te ontwikkelen en leren ze door de ogen van anderen te kijken.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de maatschappij

Deze MDT voorziet studenten van gereedschap om later, in hun professionele leven, samen met hun doelgroep actie-onderzoek te doen. Doelgroepen die actief worden betrokken bij actie-onderzoek voelen zich serieus genomen en gewaardeerd. Ze leren te reflecteren op hun eigen situatie en worden zich meer bewust van de invloed die ze kunnen uitoefenen.

Doelgroep

Hbo-studenten van de opleidingen social work en pedagogiek.

Regio

Den Haag, Groot-Amsterdam, Alkmaar e.o., Haarlem e.o., Flevoland

Producten
Titel: www.par-tie.nl
Auteur: stichting alexander
Link: http://www.par-tie.nl
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Duur en intensiteit MDT-traject Een PAR in het hbo traject is gemiddeld 80 uur in 4 maanden: • Werven, aanspreken en kennismaken (2 uur) • Matching met andere studenten, doelgroep en maatschappelijk issue (6 uur) • Training door docent/coach (8 uur) • Uitvoering van PAR met de doelgroep met begeleiding/coaching (60 uur) • Evaluatie, opbrengsten en afronding (4 uur) Beknopte beschrijving doelgroep jongeren inclusief beschrijving witte vlek De doelgroep van PAR in het hbo zijn studenten hbo van de opleidingen social work en pedagogiek uit alle leerjaren. Andere opleidingen kunnen later aanhaken. Deze MDT sluit aan bij studenten die iets willen leren wat ze in de praktijk en in hun werkzame leven kunnen inzetten (CV verrijken), die zinvol werk willen doen en impact op de maatschappij willen maken (bijdragen aan maatschappelijke kwesties) en die mensen van buiten hun eigen bubbel willen ontmoeten en beter begrijpen. De studenten studeren in Agglomeratie ’s-Gravenhage, Groot-Amsterdam, Alkmaar en omgeving, Agglomeratie Haarlem en Flevoland. Studenten mogen zelf kiezen waar ze hun MDT willen uitvoeren. Korte samenvatting projectplan PAR in het hbo is een nieuw MDT project, een partnerschap van Stichting Alexander met 4 hogescholen. Hbo-studenten doen als MDT Participatief Actie Onderzoek (PAR: Participatory Action Research), over een vraagstelling en met een doelgroep naar hun eigen keuze, passend bij de eigen interesse en expertise gebied. Hiermee vergroten ze hun eigen vaardigheden en competenties, onderzoekende houding en werken ze actief en gelijkwaardig samen met een doelgroep naar keuze, waardoor meer onderling begrip ontstaat en de studenten uit hun eigen ‘bubbel’ stappen. Studenten doen een PAR met bijvoorbeeld kinderen in een wijk, jonge groene ondernemers, skaters, mensen met psychische problemen in een buurthuis, jongeren die op willen komen voor hun positie in de samenleving. Ook deze groepen profiteren van de MDT, zij leren, krijgen invloed op hun omgeving en verbreden in het samenwerken met de hbo studenten hun bubbel. Docenten van 4 hbo’s worden getraind door Stichting Alexander in het trainen en begeleiden van studenten in het doen van PAR. Er is een studentenpanel dat verantwoordelijk is voor het toetsen van de participatieve kwaliteit van strategie, operationele uitvoering en implementatie van het project aan het studentperspectief.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430072110004
Looptijd:
2021
2024
Projectleider en penvoerder:
G. Strating