Mobiele menu

Paravertebral catheter versus Epidural analgesia in Minimally Invasive Esophageal Resection: a randomized controlled multicenter trial (PEPMEN trial)

Projectomschrijving

Goede pijnstilling is essentieel voor patiënten die een slokdarmoperatie hebben ondergaan in verband met slokdarmkanker. Pijn na de operatie is, behalve oncomfortabel, ook nadelig voor het herstel en kan tot complicaties leiden. Epidurale pijnstilling (ook wel ruggenprik genoemd) is momenteel de standaard in dit kader, maar kan door patiënten als vervelend worden ervaren en kent bijwerkingen zoals een lage bloeddruk, met mogelijk verlengde opname op een bewaakte afdeling tot gevolg. Een mogelijk betere methode is paravertebrale pijnstilling, waarbij pijnmedicatie in de paravertebrale in plaats van de epidurale ruimte wordt ingebracht. Hiertoe wordt tijdens de operatie een slangetje (katheter) onder het longvlies geplaatst. Verwachte voordelen daarvan zijn dat bloeddruk nauwelijks wordt beïnvloed en dat de patiënt tijdens de plaatsing onder narcose is. Dit project vergelijkt paravertebrale met epidurale pijnstilling bij patiënten die een slokdarmresectie via een kijkoperatie ondergaan.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

NEDERLANDS DOEL/VRAAGSTELLING Vergelijken van de pijncontrole, bijwerkingen, kwaliteit van herstel, opnameduur op de intensive care en in het ziekenhuis, en kosteneffectiviteit van paravertebrale katheter versus epidurale pijnstilling bij patiënten die een mimimaal invasieve oesofagusresectie ondergaan voor slokdarmkanker. HYPOTHESE Pijnstilling middels een paravertebrale katheter is geassocieerd met vergelijkbare pijncontrole en minder bijwerkingen waardoor een kortere opnameduur op de intensive care nodig is in vergelijking met epidurale pijnstilling. Dit leidt tot een beter postoperatief herstel en betere kosteneffectiviteit. STUDIE OPZET Multicentrische, gerandomiseerde, gecontroleerde prospectieve trial. STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN Patiënten met een oesofaguscarcinoom die een minimaal invasieve oesofagusresectie met twee-velds lymfeklierdissectie, buismaagreconstructie en een intrathoracale anastomose ondergaan. INTERVENTIE Pijnstilling middels een paravertebrale katheter gecombineerd met intraveneuze opioïden. GEBRUIKELIJKE ZORG/VERGELIJKING De gouden standaard voor pijnstilling na minimaal invasieve oesofagusresectie is epidurale pijnstilling. UITKOMSTMATEN De primaire uitkomstmaat is de kwaliteit van herstel op de 3e postoperatieve dag, gemeten middels de ‘Quality of Recovery – 40 (QoR-40)’ vragenlijst. Secundaire uitkomstmaten zijn de pijnbeleving van de patiënt (International Pain Outcome questionnaire), de noodzaak tot alternatieve (‘escape’) pijnmedicatie, de additionele opioïdconsumptie, technische complicaties, bijwerkingen, opnameduur op de intensive care en in het ziekenhuis, postoperatieve complicaties, kwaliteit van leven 3 en 6 maanden na de operatie, pijn 6 maanden na de operatie, en kosteneffectiviteit. SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE In totaal zijn er 172 patiënten (86 patiënten per arm) nodig om analyses met adequate statistische power te verrichten, hetgeen betekent dat er 192 patiënten moeten worden geïncludeerd om erop te anticiperen dat 10% van de patiënten verloren zal gaan gedurende de follow-up. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE / BUDGET IMPACT ANALYSE Een kosteneffectiviteitsanalyse en budget impact analyse zullen worden verricht om de kosteneffectiviteit en budget impact van paravertebrale katheter pijnstilling te vergelijken met epidurale pijnstilling. TIJDPAD De duur van de studie zal 36 maanden bedragen. Hiervan zullen de eerste 24 maanden voor de inclusie van patiënten worden gebruikt, gevolgd door 6 maanden follow-up en nog eens 6 maanden voor de analyses en het schrijven van het manuscript. ENGLISH OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S) To compare paravertebral catheter versus epidural analgesia in terms of pain control, side-effects, quality of recovery, length of stay on the intensive care unit and in the hospital, and cost-effectiveness in patients undergoing minimally invasive esophagectomy for cancer. HYPOTHESIS Paravertebral catheter analgesia achieves equivalent pain control and less side-effects, leading to a shorter length of postoperative stay on the intensive care unit. This improves both the postoperative quality of recovery and cost-effectiveness. STUDY DESIGN Multicenter, randomized, controlled prospective trial. STUDY POPULATION(S)/DATASETS Esophageal cancer patients who undergo minimally invasive esophagectomy with two-field lymphadenectomy, gastric conduit reconstruction, and an intrathoracic anastomosis. INTERVENTION Analgesia by a paravertebral catheter combined with patient-controlled intravenous opioids. USUAL CARE/COMPARISON The gold standard for pain control following minimally invasive esophagectomy is epidural analgesia. OUTCOME MEASURES The primary outcome measure is the quality of recovery on postoperative day 3, measured by the ‘Quality of Recovery – 40 (QoR-40)’ questionnaire. Secondary outcome measures include the patient's perception of pain (International Pain Outcomes questionnaire), need for escape pain medication, additional opioid consumption, technical complications, side-effects, length of intensive care and hospital stay, postoperative complications, quality of life at 3 and 6 months after surgery, pain at 6 months after surgery, and cost-effectiveness. SAMPLE SIZE / DATA-ANALYSIS A total sample size of 172 patients (86 patients per group) is required to perform adequately powered analyses, which means that 192 patients need to be included in order to account for an anticipated 10% of patients being lost to follow-up. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/BUDGET IMPACT ANALYSIS A state-of-the-art cost-effectiveness analysis and budget impact analysis will be performed to investigate the cost-effectiveness and budget impact of paravertebral analgesia when compared to the gold standard of thoracic epidural analgesia for pain management after minimally invasive esophagectomy. TIME SCHEDULE The duration of the study will be 36 months. This will include 24 months of inclusion, followed by 6 months of follow-up and another 6 months to perform the analyses and write the manuscript.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
852002004
Looptijd: 87 %
Looptijd: 87 %
2019
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. R. van Hillegersberg
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht