Mobiele menu

Participatie gemeenten, ouderen en onderwijs bij verbetering welzijn/zorg voor (kwetsbare) ouderen

Projectomschrijving

GENERO is een regionaal netwerk Zuidwest-Nederland gericht op de verbetering van ondersteuning, welzijn en zorg van (kwetsbare) ouderen. Het netwerk legt verbindingen tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij ondersteuning, zorg en welzijn voor ouderen. Door de transities in de zorg hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden voor ondersteuning en zorg van ouderen. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het realiseren van een integrale aanpak voor (kwetsbare) ouderen, naast aanbieders van zorg, welzijn en wonen.

Doel:

Doel van dit project was om de participatie van gemeenten in GENERO te verbreden en versterken zodat dit domein beter betrokken raakt bij wetenschappelijk onderzoek en innovaties voor betere ondersteuning/welzijn/zorg voor (kwetsbare) ouderen.

Resultaten:

Via een interactieve sessie zijn de volgens ouderen en gemeenten belangrijkste uitdagingen in het sociaal domein geïdentificeerd (o.a. zelfredzaamheid). Dertien studenten van Erasmus Universiteit Rotterdam zijn met de thema’s aan de slag gegaan en zochten contact met gemeenten voor uitvoering van hun onderzoek. Contact leggen bleek soms een uitdaging. Als studenten een plek hadden gevonden, zijn ze goed ontvangen, begeleid en hadden ze de mogelijkheid interessant en actueel onderzoek uit te voeren. Docenten, studenten en gemeenten zijn tevreden over de onderzoeken. Het ‘ophalen’ van vraagstukken in de praktijk is aan te bevelen, met naast gemeenten ook organisaties als zorg en welzijn, zodat meer mogelijkheden ontstaan, ook voor projecten die over domeinen heengaan.

Verslagen


Eindverslag

Doel was participatie van gemeenten in GENERO te versterken zodat dit domein beter betrokken raakt bij wetenschappelijk onderzoek en innovaties voor betere ondersteuning en zorg voor ouderen, en studenten onderzoek op dit terrein te laten uitvoeren.

Via een interactieve sessie zijn de volgens ouderen en gemeenten belangrijkste uitdagingen in het sociaal domein geïdentificeerd (o.a. zelfredzaamheid). 13 studenten van EUR zijn met de thema’s aan de slag gegaan en zochten contact met gemeenten voor uitvoering van hun onderzoek.

Contactleggen met gemeenten bleek soms een uitdaging. Als studenten een plek hadden gevonden, zijn ze goed ontvangen, begeleid en hadden ze de mogelijkheid interessant en actueel onderzoek uit te voeren. Docenten, studenten en gemeenten zijn tevreden over de onderzoeken.

Het ‘ophalen’ van vraagstukken in de praktijk is aan te bevelen, met naast gemeenten ook organisaties als zorg en welzijnsorganisaties, zodat meer mogelijkheden ontstaan, ook voor projecten die over domeinen heengaan.

Samenvatting van de aanvraag

Door de transities in de zorg zijn gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor zorg, ondersteuning en begeleiding van langdurig zieken en ouderen. Ook is in 2015 een nieuwe Wmo van start gegaan. Via de Wmo wordt een maatwerkvoorziening aangeboden voor mensen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. Bij het realiseren van een integrale aanpak voor ondersteuning/welzijn/zorg voor (kwetsbare) ouderen spelen gemeenten hierdoor een belangrijke rol, naast de aanbieders van zorg, welzijn en wonen. Bovendien liggen er de komende jaren belangrijke uitdagingen voor gemeenten. Nu de decentralisaties een feit zijn, zullen de komende jaren in het teken staan van doorontwikkeling van de transformatie van het sociale domein. GENERO is in de regio Zuidwest-Nederland het regionale netwerk gericht op de verbetering van ondersteuning, welzijn en zorg van (kwetsbare) ouderen. Het netwerk legt verbindingen tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij ondersteuning/welzijn/zorg voor ouderen: ouderen(bonden), zorg- en welzijnspartijen, eerste lijn, ziekenhuizen, onderwijs, wetenschap, zorgverzekeraars en een enkele gemeente. We ontwikkelen innovaties en ondersteunen implementatie van innovaties die effectief zijn. Ook het delen van kennis en ervaringen en het realiseren van ontmoetingen tussen de verschillende bij welzijn en zorg voor ouderen betrokken partijen zijn belangrijke activiteiten van het netwerk. Door de rol van gemeenten bij ondersteuning, welzijn en zorg van (kwetsbare) ouderen vinden we het belangrijk dat ook gemeenten meespreken en betrokken zijn bij het ontwikkelen en implementeren van innovaties voor ouderen. Sinds de start van het netwerk in 2008 betrekt GENERO gemeenten bij activiteiten, via onder meer invitational conferences en het verspreiden van informatie over welzijn en zorg voor ouderen. Het GENERO Ouderen- en Mantelzorgforum richt zich momenteel op het contact met Wmo-adviesraden. Een belangrijk project binnen GENERO waarbij gemeente Rotterdam betrokken is, is Even buurten (ZonMw-Parelproject). De komende periode streven we ernaar om binnen het netwerk de relatie met gemeenten te verbreden en versterken. We hopen dat hierdoor dit domein (nog) beter betrokken raakt bij wetenschappelijk onderzoek en innovaties voor betere ondersteuning/welzijn/zorg voor (kwetsbare) ouderen. Hierbij zien we goede mogelijkheden om ook het onderwijs op verschillende niveaus (Mbo/Hbo/WO) te betrekken en bij te dragen aan de zichtbaarheid van de meerwaarde en legitimering van de ouderenparticipatie in het netwerk. Dit is ook gericht op de continuïteit van GENERO en de activiteiten. We stellen voor in een pilot de volgende stappen te volgen waarbij studenten van verschillende onderwijsinstellingen (Mbo/Hbo/WO) een belangrijke rol vervullen: a. Eerst voeren we een beknopte verkenning uit voor inzicht in al bestaande ervaringen met het proces van het betrekken van gemeenten bij wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie. b. De wensen van ouderen brengen we in beeld via een sessie waarin het gesprek gevoerd wordt samen met studenten (Mbo/Hbo) via het aanbod van middelen uit de PR-Toolkit van het NPO. c. We nodigen gemeenten uit voor een sessie met uitwisselingstafels om kennis en ervaringen rond ondersteuning/welzijn/zorg voor ouderen die gericht is op gemeenten of lopend bij gemeenten te delen. Zo kunnen meer gemeenten direct van bestaande goede (wetenschappelijke) kennis en ervaringen gebruikmaken. We laten ook een van de mooie opbrengsten van GENERO zien: Even buurten (ZonMw-Parelproject). d. We nodigen studenten (Hbo/WO) uit voor het uitvoeren van onderzoeksopdrachten op het terrein van ondersteuning/welzijn/zorg die tijdens de sessie met uitwisselingstafels door gemeenten zijn geformuleerd. e. We gaan na hoe we best-practices en resultaten van onderzoeksopdrachten op een digitaal platform speciaal voor gemeenten kunnen delen (optioneel). f. Met het opstellen van een notitie sluiten we de pilot af. Hierin beschrijven we hoe de actieve participatie van gemeenten vorm heeft gekregen en welke lessen we hebben geleerd. In het filmpje uit de PR-Toolkit van het NPO tonen we graag de meerwaarde van het netwerk door een focus op de ontmoeting tussen ouderen en studenten van Mbo en Hbo. Zo ontmoeten jong en oud elkaar, studenten en ouderen, de leefwereld van ouderen en die van de toekomstige professionals in welzijn/zorg. Doelgroepen van het filmpje zijn: professionals, ouderen en studenten. We zien graag dat het filmpje ook geschikt is voor gebruik in het onderwijs (Hbo/Mbo) zodat het vaker gebruikt kan worden. De activiteiten worden uitgevoerd van half augustus 2016 tot en met half augustus 2017. Het GENERO Ouderen- en mantelzorgforum stelde mede het plan op en heeft een belangrijke rol bij de uitvoering. Aansluiting is er verder bij de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ op 30 november 2016 en een spin-off van deze conferentie (roadshow) in het voorjaar van 2017 in Rotterdam.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
63300095009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. D.A. Smilde-van den Doel
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting GENERO