Mobiele menu

Participatie van jeugdigen met psychische of gedragsproblematiek in Amsterdam beter ondersteund

Projectomschrijving

Voor jongeren (tot 23 jaar) zijn school, werk of een bijbaantje, sporten en chillen met vrienden belangrijk. Bij jongeren met psychische of gedragsproblemen is vaak praktische ondersteuning nodig om deze gewone, dagelijkse activiteiten te doen en vol te houden. Hulpverleners of docenten weten soms niet goed hoe zij het beste met hen in contact komen én blijven. Ook vinden zij het lastig te ondersteunen en tegelijkertijd rekening te houden met hun behoefte aan autonomie; en om sámen met hen beslissingen te nemen. In dit project ontwikkelen partners in de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd, in samenwerking met de Amsterdamse werkplaats Sociaal Domein en partners in de GGZ praktisch tools die hulpverleners en docenten daarbij helpen. Jongeren werken hieraan mee. In pilots testen we of de tools hulpverleners en docenten helpen. Opbrengst: een toolkit, een rapport en diverse artikelen.

 

Producten

Titel: Bejegening jongeren 16-23 jaar door professionals:(video)feedbacktool
Auteur: Marte Wiersma & Roel van Goor
Titel: Bejegening van jongeren 16-23 jaar door jeugdprofessionals, theorie en praktijk
Auteur: Marte Wiersma & Roel van Goor
Titel: Bejegening jongeren 16-23 jaar door professionals, handleiding leermodule
Auteur: Marte Wiersma & Roel van Goor
Titel: Handreiking opzetten peer-to-peer steungroepen voor FACT-jongeren.
Auteur: Esmee Verheem, Nesrien Abu Ghazaleh, Elfi Rookhuizen, Margriet de Groot, Rick van Herwijnen en Meral Ince.
Link: https://www.hva.nl/ondersteuningjongeren/peer-to-peer-steun
Titel: Bejegening jongeren 16-23 jaar door professionals, reflectietool
Auteur: Marte Wiersma & Roel van Goor
Titel: Participatie van jongeren met psychische of gedragsproblematiek in A’dam. Wat vonden we in de literatuur?
Auteur: Harrie Jonkman
Titel: Participatie van jongeren met psychische of gedragsproblematiek in Amsterdam: wat vinden jongeren?
Auteur: Marte Wiersma, Roel van Goor en Leon van Lier,
Titel: Poster 1 (HvA, Spirit, FACT-Jeugd): Bevordering maatschappelijke participatie van jongeren (16-23 jaar): Omgaan met eenzaamheid en het versterken van sociale steun
Auteur: Sanne Rumping
Titel: Poster 2 (HiH, Mbo-jeugdteam): Bevordering maatschappelijke participatie van jongeren (16-23 jaar): Bejegening van jongeren door professionals
Auteur: Roel van Goor
Titel: Participatie van jongeren met psychische of gedragsproblematiek in Amsterdam: wat vinden professionals?
Auteur: Harrie Jonkman & Maaike van Rooijen
Titel: Ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam
Auteur: Leonieke Boendermaker, Roel van Goor en Harrie Jonkman
Link: http://www.hva.nl/ondersteuning jongeren
Titel: E-learning module Eenzaamheid
Auteur: Sanne Rumping, Michiel van der Steen, Jeremy Rijnders, Michele Witkamp
Link: https://www.hva.nl/ondersteuningjongeren/eenzaamheid
Titel: Leermodule bejegening jongeren 16-23 jaar door jeugdprofessionals
Auteur: Roel van Goor en Marte Wiersma
Link: https://www.hva.nl/ondersteuningjongeren/bejegening
Titel: Signaleringskaart eenzaamheid
Auteur: Sanne Rumping, Michiel van der Steen
Titel: Jongeren in overgang naar volwassenheid centraal. Een pleidooi voor een relationeel opvoedperspectief op professionele ondersteuning.
Auteur: Van Goor, R., & Wiersma, M.
Titel: Betere ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam
Auteur: Boendermaker, L., Goor, R. van & Jonkman, H. (red).
Titel: Betere ondersteuning voor kwetsbare jongeren in Amsterdam.
Auteur: Jonkman, H. & Boendermaker, L.
Titel: Het verhaal van Myron, animatie
Auteur: Michiel van der Steen, Sanne Rumping

Verslagen


Eindverslag

Naar school gaan, werken, actief zijn in je vrije tijd en omgaan met vrienden en bekenden wordt maatschappelijke participatie genoemd. Dit is belangrijk voor kwetsbare jongeren en gaat niet altijd vanzelf. Dit project was gericht op het verbeteren van de ondersteuning bij maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren. Uit interviews met jongeren zelf, met professionals én uit literatuuronderzoek blijkt dat de ondersteuning op drie punten beter kan:
- Jongeren zijn vaak eenzaam, als hulpverleners hier oog voor hebben zijn bepaalde problemen van jongeren wel beter te begrijpen (bv. altijd buiten hangen omdat je niet alleen wilt zijn)
- Jongeren willen hulp bij het ontwikkelen van sociale contacten (buiten directe familie)
- Jongeren missen bij hulpverleners echt contact maken, respect hebben voor autonomie en naast jongeren staan.

In dit project zijn daarom samen met jongeren en hulpverleners drie producten ontwikkeld:
- Een e-learing module voor professionals over eenzaamheid onder kwetsbare jongeren
- Een handreiking voor professionals over het opzetten van een peer-to-peer steungroep
- Een leermodule voor professionals over betere bejegening van jongeren.

Nieuwsgierig naar deze producten? Neem een kijkje op www.hva.nl/ondersteuningjongeren

In het Participatieproject staat de volgende vraag centraal:

Hoe kan de ondersteuning van actieve maatschappelijke participatie van jongeren met psychische of gedragsproblematiek in Amsterdam worden verbeterd?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, hebben we in de uitvoering van het project onderscheid gemaakt tussen drie fasen:

(1) In de eerste fase keken we naar wat de literatuur ons over het aanbod vertelt, vervolgens naar wat de ervaringen en vragen van professionals waren inzake maatschappelijk participatie en, tot slot, naar welke behoeften jongeren op dit gebied zelf hebben. In een aansluitende planbijeenkomst met alle partners is vervolgens besloten welke thema’s in de tweede fase in aanmerking zouden komen voor verdere verdieping en, aansluitend, interventieontwerp.

(2) Meer concreet betekende dat dat er een ontwikkelgroep werd opgericht met onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam, en met professionals en jongeren van FACT en Spirit. Hierin worden dilemma’s rondom het thema sociale steun en eenzaamheid verkend. Een tweede thema, bejegening, wordt opgepakt door onderzoekers van de Hogeschool InHolland en professionals en jongeren van het MBO-team. Dit alles moet leiden tot drie doelgroepgebonden interventies, eind december 2018.

(3) In de derde en laatste fase, die tot december 2019 zal duren, worden de interventies gepilot, en vindt een evaluatie plaats.

Samenvatting van de aanvraag

Maatschappelijke participatie gaat niet vanzelf bij jongeren en jongvolwassenen (verder: jongeren) met psychische en/of gedragsproblemen. Deelname aan school, (begeleid of vrijwilligers)werk, georganiseerde activiteiten en sociale contacten vergen actieve en praktische ondersteuning. Regelgeving en financiering vanuit verschillende wettelijke kaders maakt continuïteit in ondersteuning lastig. Verschillende gespecialiseerde organisaties in de regio Amsterdam hebben het initiatieven ontplooid om tot geïntegreerd aanbod te komen. Er is echter weinig onderzoek voorhanden over de meest wenselijke inhoud van de begeleiding van maatschappelijke participatie van jongeren met psychische en/of gedragsproblemen. De partners van de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd (KetJA) willen met de andere partners in deze aanvraag, met dit project de ondersteuning van maatschappelijke participatie van jongeren met psychische en/of gedragsproblemen in Amsterdam verbeteren door praktische tools te ontwikkelen voor professionals op basis van wetenschappelijke kennis, input van jongeren zelf en input van professionals. Hierbij staan drie aandachtspunten centraal: het in contact komen én blijven met jongeren met psychische en/of gedragsproblemen; het (inhoudelijk) vormgeven van (praktische en activerende) integrale ondersteuning van maatschappelijke participatie en het rekening houden met de ontwikkelingsfase van jongeren (behoefte aan autonomie) door te werken met gedeelde besluitvorming (shared decision making). We doen dit door drie deelprojecten uit te voeren.

In het eerste project willen we inzicht krijgen in 1) de inhoud van het aanbod in de regio Amsterdam, 2) de behoeften van jongeren zelf en 3) de ervaringen en vragen van professionals rond de begeleiding van jongeren gericht op maatschappelijke participatie. Dit doen we door literatuuronderzoek, interviews bij de zorgaanbieders en onderzoek onder jongeren door jongeren (peer-research). De uitkomsten hiervan leveren input voor het tweede project: het ontwikkelen van praktische tools die professionals helpen om de kennis die is opgedaan toe te passen. We doen dit door een ontwikkelgroep te vormen met vertegenwoordigers van alle projectpartners, aangevuld met vertegenwoordigers van andere kenniswerkplaatsen/instellingen op het terrein van maatschappelijke participatie en jongeren met psychische en gedragsproblemen. De uitkomsten leggen we voor aan een cliëntentafel (die ook zelf met initiatieven kan komen). In het derde deelproject vindt een kleinschalige pilot en evaluatie daarvan plaats met de ontwikkelde tools. Eén pilot zal plaats vinden bij FACT-Jeugd en gericht zijn op het verbeteren van de praktische begeleiding bij maatschappelijke participatie en gedeelde besluitvorming met jongeren. Een mogelijke tweede pilot zou plaats kunnen vinden in het onderwijs. Er is (financiële) ruimte voor een derde pilot. De opbrengsten van de drie deelprojecten worden gebruikt om vragen te beantwoorden bij het Kennisportaal KeTJA/NEJA, krijgen een plek in de digitale praktijkwijzer van OKT Amsterdam en het lerend systeem (projecten die binnen de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd op dit moment worden uitgevoerd). Ook worden de bevindingen neergelegd in een rapport, een toolkit en diverse artikelen.

Naast de uitvoering van de deelprojecten organiseren we kennisuitwisseling tussen de verschillende project- en samenwerkingspartners in jaarlijkse uitwisselingsbijeenkomsten die in samenwerking met KeTJA/NEJA uitgevoerd worden.

Kenmerken

Projectnummer:
737200020
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2016
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.M. Parigger
Verantwoordelijke organisatie:
Verwey Jonker-Instituut