Mobiele menu

Partners in palliatieve zorg. Integrale proactieve zorgplanning met een centrale contactpersoon

Projectomschrijving

Zorgnetwerk Elsloo wil de gezondheid en het welzijn van (kwetsbare) ouderen bevorderen. In 2030 is het aantal ouderen van 75+ verdubbeld ten opzichte van 2010. Hierdoor neemt de behoefte aan palliatieve zorg toe. Uit een behoefteninventarisatie in Elsloo komen de volgende aandachtspunten naar voren: er mist een proactieve zorgplanning met een gezamenlijk leef-, zorg- en welzijnsplan en er ontbreekt een ‘verbindende schakel’ (centrale contactpersoon) bij wie de ouderen in de palliatieve levensfase en hun mantelzorgers terecht kunnen.

Doel

De doelstellingen van ons project zijn: 

 • Het verbeteren van de kwaliteit van de proactieve zorgplanning. 
 • Inzicht verwerven in het implementatieproces van integrale proactieve zorgplanning met een centrale contactpersoon en de impact hiervan. 
 • Het leren verbeteren in de interprofessionele leergemeenschap tussen zorg- en welzijnsprofessionals, informele/vrijwillige hulpverleners en burgers.
 • Op gedegen wijze delen van kennis en producten met andere netwerken gericht op de palliatieve zorg.

Aanpak/werkwijze

We werken volgens de gemeenschapsgerichte participatieve actieonderzoek benadering. De doelgroepen zijn ouderen (65+) in de palliatieve levensfase, mantelzorgers, zorg en welzijnsprofessionals verbonden aan Zorgnetwerk Elsloo, informele/vrijwillige hulpverleners en burgers en burgerinitiatieven. 

Het project omvat 5 fases:

 1. Het in kaart brengen van de omvang van de doelgroepen ouderen in de palliatieve levensfase en mantelzorgers. En de wensen en behoeften op fysiek, sociaal, psychisch en zingevingsgebied door interviews.
 2. We maken een compleet overzicht van zorg-, welzijns- en informele/vrijwillige organisaties en burgers van alle palliatieve zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en informele/vrijwillige zorgverlening in Elsloo.
 3. We ontwikkelen een breed gedragen ontwerp van integrale proactieve zorgplanning met een centrale contactpersoon. Dit gebeurt in ontwerpteams waaraan ouderen in de palliatieve levensfase, mantelzorgers en/of burgers, professionals en informele/vrijwillige hulpverleners deelnemen.
 4. De ontworpen integrale proactieve zorgplanning met een centrale contactpersoon testen we in 2 pilotrondes waarbij we werken in interactieve cirkels (testen, evalueren, reflecteren, doorontwikkelen). Daarnaast maken we een implementatieplan. 
 5. We evalueren de pilots door een ontwikkelgerichte evaluatie; de ervaren kwaliteit van zorg aan de hand van de patient-reported outcome measure ‘Anders meten’ en de implementatie door een procesevaluatie.

Samenwerkingspartners

We werken samen met de Universiteit Maastricht, Zorgnetwerk Elsloo en Zuyd Hogeschool. Het project wordt uitgevoerd in het Zorgnetwerk Elsloo, een dorpsnetwerk met de missie om kwetsbare ouderen door domeinoverstijgende samenwerking langer in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Het Zorgnetwerk is een unieke samenwerking van 10 organisaties in zorg, welzijn, gemeente/bestuurlijk, wonen en burgers.

Verwachte resultaten

De verwachte resultaten zijn: 

 • zorginhoudelijk: geïmplementeerde integrale proactieve zorgplanning met medische beslissingen en een leef-, zorg- en welzijnsplan met een centrale contactpersoon 
 • organisatorisch: een gemeenschapsnetwerk: een getekend samenwerkingsovereenkomst tussen Zorgnetwerk Elsloo en organisaties van informele/vrijwillige hulpverleners

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Hiervoor is een integraal plan nodig. Vanuit ons programma financieren we (actie)onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012310006
Looptijd: 0%
Looptijd: 0 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A Moser
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University