Mobiele menu

Passende zorg in de laatste levensjaren

Projectomschrijving

Hoe bereiken we dat mensen in de laatste periode van hun leven passende zorg krijgen die aansluit bij hun wensen? Staan zorgverleners en patiënt voldoende stil bij wat de patiënt werkelijk belangrijk vindt, wat waarde toevoegt aan de kwaliteit van leven en met welke zorg dat het beste te bereiken is? In dit project zetten we de implementatie van proactieve zorgplanning ofwel Advanced Care Planning (ACP) bij palliatieve zorg centraal.

Doel

Met ons project willen we bereiken dat nadenken en praten over het levenseinde gewoner wordt, ook als het levenseinde nog niet direct in zicht is. Het is belangrijk dat professionals vroegtijdig het gesprek aangaan over de wensen van de patiënt en zijn omgeving over kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Het voeren van dit gesprek, maar ook het vastleggen van de wensen en afspraken met de patiënt (ACP) vraagt om een gestructureerde en gezamenlijke borging in het zorgproces. Hiervoor is het nodig om blijvend bewustwording te creëren onder zowel patiënten, naasten en inwoners als onder professionals.

Aanpak/werkwijze

Samen met professionals in de hele zorgketen bekijken we welke afspraken er nodig zijn om ACP te borgen in het zorgproces in de regio Achterhoek. Deze afspraken brengen we in de praktijk en monitoren we om na te gaan of het werkt in de praktijk. Daarnaast hebben we in het project aandacht voor deskundigheidsbevordering van professionals en ook voor het doorbreken van het 'taboe' bij patiënt.

In lokale multidisciplinaire overleggroepen voor professionals staat de samenwerking tussen op casusniveau centraal. Hoe werkt het ACP proces in de praktijk tussen verschillende type professionals en met patiënt en naasten?

In regionale doelgroepspecifieke focusgroepen maken we specifieke afspraken voor de doelgroep, gerelateerd aan het zorgpad dat een patiënt doorloopt. Het gaat hierbij om de volgende patiëntgroepen:

  • Mensen met COPD
  • Mensen met hartfalen
  • Kwetsbare ouderen met complexe problemen (inclusief dementie en psychiatrie)

Erasmus Universiteit voert actieonderzoek uit om de effecten te monitoren. Hierdoor kunnen we gedurende het project direct leren en bijsturen. 

Verwachte resultaten

De geleerde lessen vertalen we naar praktische interventies en werkafspraken. Het kan resulteren in bijsturing van bestaande afspraken en/of implementatie van nieuwe werkwijzen. Communicatie, scholing en communicatie naar patiënten kunnen hiervan onderdeel zijn.

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Hoe bereiken we dat mensen in de laatste periode van hun leven passende zorg krijgen, die aansluit bij hun wensen? Staan zorgverleners en patiënt voldoende stil bij wat de patiënt werkelijk belangrijk vindt, wat waarde toevoegt aan de kwaliteit van leven en met welke zorg dat het beste te bereiken is?

In het project 'Passende zorg in de laatste levensfase' zetten we de implementatie van Advanced Care Planning bij palliatieve zorg centraal. Door lokale ACP-groepen en doelgroepgerichte focusgroepen brengen we in beeld op welke manier afspraken tussen professionals over ACP het beste toegepast kunnen worden.

Daarbij hebben we aandacht voor elementen als het markeren van de palliatieve fase, vroegtijdig het gesprek aangaan over wensen van de patiënt en zijn omgeving, het communiceren van wensen en afspraken in het kader van ACP tussen professionals. In het project hebben we aandacht voor deskundigheidsbevordering van professionals en ook voor het doorbreken van het 'taboe' bij client.

Kenmerken

Projectnummer:
10200012110011
Looptijd: 43%
Looptijd: 43 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Top
Verantwoordelijke organisatie:
Sensire