Mobiele menu

PGS for aneuploidies in IVF

Het genetisch testen van embryo’s (Preïmplantatie Genetische Screening, PGS) bij IVF en verwante procedures leidt niet tot een hogere kans op een doorgaande zwangerschap maar juist tot een significant lagere kans. Daarom dient deze techniek niet routinematig te worden toegepast, ook niet bij vrouwen van 35 jaar of ouder. Dit concludeerden onderzoekers van het AMC en het UMCG in onderzoek bij 408 vrouwen van 35 jaar en ouder. Vrouwen van 35 jaar en ouder hebben een verminderde kans op doorgaande zwangerschap bij in vitro fertilisatie (IVF) of intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI). Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat bij meer dan de helft van hun embryo’s het aantal chromosomen afwijkend is. Met PGS kunnen afwijkende embryo’s worden herkend, zodat alleen genetisch gezonde embryo’s worden teruggeplaatst. In de huidige IVF procedure worden embryo’s op basis van uiterlijke kenmerken (morfologie) geselecteerd. PGS is dus niet beter of doelmatiger dan die methode.

Producten

Titel: Preimplantation genetic screening for numerical chromosomal abnormalities in embryos from women of 35 years of age and older; first results in The Netherlands
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Titel: In Vitro Fertilization with Preimplantation Genetic Screening
Magazine: New England Journal of Medicine
Titel: Preimplantation genetic screening for abnormal number of chromosomes (aneuploidies) in in vitro fertilisation or intracytoplasmic sperm injection.
Magazine: Cochrane Database for Systematic Reviews
Titel: Preferences of subfertile women to elective single embryo transfer: additional IVF cycles are acceptable, lower pregnancy rates are not
Magazine: Fertility & Sterility
Titel: Comment 1 on Staessen et al. (2004). Design and analysis of a randomized controlled trial studying preimplantation genetic screening.
Magazine: Human Reproduction
Titel: The effectiveness of preimplantation genetic screening
Magazine: Reproductive Biomedicine Online
Titel: PGD--a model to evaluate efficacy?
Magazine: Fertility & Sterility
Titel: Preimplantation genetic screening as an alternative to prenatal testing for Down syndrome: preferences of women undergoing IVF/ICSI treatment
Magazine: Fertility & Sterility

Verslagen


Eindverslag

Achtergrond/ Beleidsrelevantie: Vrouwen van 35 jaar en ouder hebben in vergelijking met jongere vrouwen een verminderde kans op een doorgaande zwangerschap bij in vitro fertilisatie (IVF) en intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI) behandelingen. Een mogelijke oorzaak is het feit dat meer dan de helft van morfologisch normale embryo's numerieke chromosoomafwijkingen vertonen die leiden tot vroege embryonale dood, verhindering van implantatie of betrokken zijn bij spontane abortus. Bij de huidige IVF-procedure worden embryo's op basis van morfologie geselecteerd, waardoor het mogelijk is dat ook chromosomaal afwijkende embryo’s worden teruggeplaatst. Met behulp van fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) op gebiopteerde blastomeren van het embryo is het al enige tijd mogelijk om numerieke chromosoomafwijkingen op te sporen om daarna die embryo’s terug te kunnen plaatsen waarbij de onderzochte numerieke chromosoomafwijkingen zijn uitgesloten. Deze techniek wordt Preïmplantatie Genetische Screening (PGS) genoemd. Er bestaan echter nog steeds twijfels of routinegebruik van PGS bij patiënten van 35 jaar en ouder daadwerkelijk leidt tot een substantieel verhoogde kans op een doorgaande zwangerschap en of die verbetering in redelijke verhouding staat tot de verwachte meerkosten. Doel: Het doel van dit onderzoek was na te gaan of IVF/ICSI met PGS bij patiënten van 35 jaar en ouder kosten-effectief is in vergelijking met IVF/ICSI zonder PGS. Onderzoeksvraag: Wat is de effectiviteit en wat zijn de kosten van IVF/ICSI met terugplaatsing van embryo’s na selectie via PGS, in vergelijkig met IVF/ICSI zonder PGS? Studie-opzet: Een dubbelblind gerandomiseerd multi-center klinisch onderzoek bij patiënten van 35 jaar en ouder die IVF/ICSI ondergaan en die worden toegewezen aan of een IVF/ICSI behandeling zonder PGS, dat wil zeggen selectie van embryo’s gebaseerd op morfologie, dan wel aan een IVF/ICSI behandeling met PGS, dat wil zeggen selectie van embryo’s gebaseerd op chromosomale samenstelling. De primaire uitkomstmaat is het percentage patiënten met een doorgaande zwangerschap (gedefinieerd als een vitale zwangerschap voorbij 12 weken zwangerschapsduur). Resultaten, klinisch: In totaal werden 408 vrouwen gerandomiseerd, 206 van hen werden werden gerandomiseerd voor IVF/ICSI met PGS en 202 werden gerandomiseerd voor IVF/ICSI zonder PGS. Zij ondergingen 836 IVF/ICSI cycli (434 cycli met PGS en 402 cycli zonder PGS). Het percentage doorgaande zwangerschappen was significant lager na IVF/ICSI met PGS dan na IVF/ICSI zonder PGS (52 van de 206 vrouwen (25%) versus 74 van de 202 vrouwen (37%); relatief risico 0,69, 95% betrouwbaarheidsinterval 0,51-0,93). Het percentage biochemische zwangerschappen, klinische zwangerschappen en het percentage vrouwen met een levend geboren kind was ook significant lager na IVF/ICSI met PGS dan na IVF/ICSI zonder PGS. Resultaten, economisch: De totale kosten per doorgaande zwangerschap werden berekend op € 39.778,84 na IVF/ICSI met PGS versus € 1.918,46 na IVF/ICSI zonder PGS. Conclusies: IVF/ICSI met PGS bij vrouwen van 35 jaar en ouder, leidt tot een significant lager percentage doorgaande zwangerschappen, biochemische zwangerschappen,klinische zwangerschappen en vrouwen met een levend geboren kind in vergelijking met IVF/ICSI zonder PGS. Daarnaast is IVF/ICSI met PGS een duurdere behandeling. De kosten per doorgaande zwangerschap zijn bijna twee keer zo hoog als na IVF/ICSI zonder PGS. Aanbevelingen: PGS dient niet routinematig te worden toegepast bij vrouwen van 35 jaar of ouder die een indicatie tot IVF/ICSI hebben. Er dient kwalitatief goed onderzoek gedaan worden naar de effectiviteit van PGS voor andere indicaties waarvoor PGS momenteel wordt toegepast (herhaalde miskramen, herhaald IVF falen, ernstige mannelijke factor) en voor subgroepen van vrouwen van 35 jaar en ouder.

Kenmerken

Projectnummer:
94503013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2003
2006
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. F. van der Veen
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC