Mobiele menu

Pharmacotherapy counselling groups using quality circles: a cost-effective strategy to improve guideline adherence in nursing homes?

Projectomschrijving

Kwaliteitsverbetering farmacotherapieoverleg (FTO) verpleeghuizen

In het farmacotherapieoverleg (FTO) bespreken artsen en apotheker(s) het voorschrijven van geneesmiddelen. Dit project onderzocht of artsen die in verpleeghuizen werken en in hun FTO de kwaliteitscirkel gebruiken, beter de richtlijnen volgen dan artsen die dit niet doen. Twee geneesmiddelengroepen zijn gevolgd: slaapmiddelen (hypnotica) en middelen tegen onrust (antipsychotica). Doel was het gebruik te verminderen en de kosteneffectiviteit te onderzoeken. De FTO-groepen werden verdeeld in een interventie- en een controlegroep. De FTO-groepen in de interventiegroep werden geholpen om via de kwaliteitscirkel te werken. De FTO-groepen in de controlegroep gebruikten hun gewone werkwijze.

Resultaat
In beide onderzoeksgroepen verminderde het gebruik van hypnotica en antipsychotica. Er was geen verschil in afname tussen de onderzoeksgroepen. Wel schreven de artsen in de interventiegroep minder vaak antipsychotica voor en ook minder antipsychotica waarvan de richtlijn aangeeft dat ze beter niet gebruikt kunnen worden. FTO volgens de kwaliteitscirkel bleek voor hypnotica en antipsychotica geen effect op de kosten te hebben.

Producten

Titel: FTO-module Werken met kwaliteitscirkels in het FTO
Titel: FTO-module Werken met kwaliteitscirkels
Titel: PowerPoint-presentatie Kwaliteitscirkels in het FTO
Titel: PowerPoint-presentatie Hypnotica in het FTO
Titel: FTO-module Hypnotica
Titel: FTO-module Hypnotica
Titel: FTO-module Antipsychotica
Titel: PowerPoint-presentatie Antipsychotica in het FTO
Titel: FTO-module Antipsychotica
Titel: Kwaliteitsniveau kan beter!
Auteur: Paul Geels, Marietta Eimers, Rob Essink, Martin Smalbrugge
Magazine: Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (TvO)
Titel: Pharmacotherapy audit meetings (PTAMs)using quality circles: a cost-effective strategy to improve guideline adherence in nursing homes? Sudy protocol.

Verslagen


Eindverslag

In het farmacotherapieoverleg (FTO) bespreken artsen en apotheker(s) het voorschrijven van geneesmiddelen. FTO waarin de deelnemers werken volgens de kwaliteitscirkel (PDCA-cirkel) is bij huisartsen al jarenlang een succesvolle werkwijze. Dit project onderzocht of in verpleeghuizen FTO volgens de kwaliteitscirkel zorgt dat de specialisten ouderengeneeskunde meer volgens de richtlijn gaan voorschrijven. Daarvoor zijn twee groepen geneesmiddelen gevolgd: antipsychotica en hypnotica. Specialisten ouderengeneeskunde passen namelijk over het algemeen deze middelen vaker en langer toe dan geadviseerd door de richtlijnen. Het hoofddoel was, te onderzoeken of FTO volgens de kwaliteitscirkel zorgt dat het aantal gebruikers van antipsychotica en hypnotica meer daalt dan FTO volgens de gebruikelijke werkwijze. Daarnaast is gekeken of er verschillen waren ten aanzien van onder andere het gebruik van zo nodig antipsychotica, de keuze van middelen en de duur van het gebruik van antipsychotica en hypnotica.

Omdat deze middelen ernstige bijwerkingen kunnen geven zoals vervroegd overlijden (antipsychotica), longontstekingen waarvoor soms een ziekenhuisopname nodig is (antipsychotica) en vallen (hypnotica) is gekeken of er een samenhang was tussen de verandering van het aantal gebruikers van antipsychotica/hypnotica en de kans op overlijden, een ziekenhuisopname of een valincident.

Andere effecten waarnaar gekeken is, zijn:
- of het werken volgens de kwaliteitscirkel van invloed was op de werkdruk van de FTO-groepsleden
- of verandering van het gebruik van antipsychotica en hypnotica van invloed was op de werkdruk en -tevredenheid van het verzorgend personeel
- of de het werken volgens de kwaliteitscirkel in het FTO leidde tot een verschil in waardering van het FTO controlearm

Hiernaast is een procesevaluatie gedaan. De contactpersonen van de FTO-groepen en betrokken apothekers vulden hiervoor een online vragenlijst in. Daarnaast werden semigestructureerde interviews gehouden met leden van een aantal van de deelnemende FTO-groepen.

Ook de kosteneffectiviteit is onderzocht. Onder andere de kosten voor psychofarmaca werden bepaald net als de kosten voor ziekenhuisopnames alsook de kosten ten gevolge van heupfracturen.

In het farmacotherapieoverleg (FTO) bespreken artsen en apotheker(s) het voorschrijven van geneesmiddelen. Dit project onderzoekt of het voorschrijfgedrag van artsen in verpleeghuizen verbetert door het toepassen in het farmacotherapieoverleg van een werkwijze die al veel toegepast wordt in FTO-groepen van huisartsen en apothekers. Twee geneesmiddelengroepen staan centraal: slaapmiddelen en antipsychotica. De werkwijze houdt in dat de deelnemers zich eerst verdiepen in de richtlijn voor het gebruik van deze geneesmiddelen. Daarna vergelijken ze de adviezen uit de richtlijn met hun eigen voorschrijfgedrag en beantwoorden vragen zoals: Waar liggen de verschillen? Zijn er onderlinge verschillen? Waarom wijken we af van de richtlijn? Vervolgens maken ze afspraken ter verbetering van hun voorschrijfgedrag. In de vervolgbijeenkomsten bekijken ze telkens opnieuw hun voorschrijfgedrag en stellen ze – indien nodig – de afspraken bij. Het onderzoek vergelijkt groepen die volgens deze werkwijze werken met groepen die het op hun eigen wijze doen. De kosten worden in kaart gebracht en een economische evaluatie zal plaatsvinden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting: IMPLEMENTATIEDOELSTELLING/ONDERZOEKSVRAAGSTELLING Het doel is te onderzoeken of het werken met kwaliteitscirkels in farmacotherapie overleg (FTO)groepen in verpleeghuizen de richtlijnadherentie betreffende het voorschrijven van hypnotica en antipsychotica in verpleeghuizen vergroot. Deze geneesmiddelen worden te vaak en te lang voorgeschreven. De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: Wat is het effect van de implementatie van kwaliteitscirkels als werkwijze in het FTO op de richtlijnadherentie voor het voorschrijven van hypnotica en antipsychotica? Is het een kosteneffectieve strategie? Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren? STUDIE OPZET, STUDIEPOPULATIE Het betreft een clustergerandomiseerde trial met 26 FTO-groepen van artsen en apothekers uit verpleeghuizen. De interventie- en controlegroep bestaan beide uit 13 FTO-groepen. TE IMPLEMENTEREN INTERVENTIE De medicatieparagraaf over hypnotica en antipsychotica uit de richtlijn Probleemgedrag. IMPLEMENTATIE ACTIVITEITEN De FTO-groepen worden gedurende een jaar getraind en intensief ondersteund in het werken met kwaliteitscirkels in het FTO. Bij de interventiegroepen zal ook de verzorging deelnemen aan het FTO. UITKOMSTMATEN EN PROCESINDICATOREN De richtlijnadherentie wordt gemeten aan de hand van prescriptie-indicatoren. Als primaire uitkomstmaat wordt gebruikt de indicator ‘percentage cliënten dat hypnotica respectievelijk antipsychotica gebruikt’. Verder zal om bevorderende en belemmerende factoren van de gekozen strategie op te sporen een uitgebreide procesevaluatie plaatsvinden. SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA ANALYSE Bij een gemiddelde FTO-groepsgrootte van 10 artsen zijn tweemaal 13 groepen nodig. Voor de analyse van de uitkomsten wordt gebruik gemaakt van 'multilevel logistic regression' en 'generalized estimated equations'. ECONOMISCHE EVALUATIE Economische evaluatie wordt uitgevoerd om te onderzoeken of het werken met kwaliteitscirkels in het FTO een kosteneffectieve strategie is om medicatieparagrafen uit de richtlijn Probleemgedrag te implementeren. TIJDPAD Het onderzoek duurt 3,5 jaar: 0-12 maanden: werving groepen, ontwikkeling scholingsmateriaal en indicatoren; 13-30 maanden: implementatie van kwaliteitscirkels in FTO-groepen, metingen; 31-42 maanden: analyse, schrijven van artikelen, kennisverspreiding. IMPLEMENTATION OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S) The aim is to study if working with quality circles by pharmacotherapy counselling groups (PCGs) improves guideline adherence to the prescription of hypnotics and antipsychotics in nursing homes. In general, these classes of drugs are used too often and too long. The main research questions are: What is the effect of the implementation of quality circles as a working method in nursing home PCGs on guideline adherence to the prescription of hypnotics and antipsychotics? Is it cost-effective compared to pharmacotherapy counselling groups 'as usual'? DESIGN, STUDY POPULATION The study will be a cluster randomized trial with 26 PCGs consisting of physicians and pharmacists. Both the intervention and the control group will consist of 13 PCGs. INTERVETION TO BE IMPLEMENTED The pharmacotherapy paragraph about hypnotics and antipsychotics of the guideline for problem behaviour. IMPLEMENTATION ACTIVITIES/STRATEGY For a year PCGs will be trained and intensively supported to use quality circles during their meetings. Nursing staff will participate in the intervention PCGs. OUTCOME MEASURES & PROCESS INDICATORS Guideline adherence will be measured by prescription indicators. Primary outcome: percentage of residents using hypnotics and antipsychotics. An extensive process evaluation will be carried out to determine facilitators and barriers for the implementation of quality circles. SAMPLE-SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS Based on a mean PCG-size of 10 physicians, two times 13 PCGs are necessary. Multilevel logistic regression and generalize estimated equations will be used for statistical analyses of the outcomes. ECONOMIC EVALUATION An economic evaluation will be carried to study if the implementation of quality circles in PCGs is a cost-effective strategy to implement the pharmacotherapy paragraphs of the guideline for problem behaviour. TIME SCHEDULE: The study will take 3.5 years. 0-12 months: recruitment, development of educational material and indicators; 13-30 months: implementation of quality circles in PCGs, measurements; 31-42 months: analysis, writing papers, knowledge transfer.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
171103007
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2011
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. P.J.E.M. Geels
Verantwoordelijke organisatie:
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik