Mobiele menu

Pilot herstelondersteunend GGZ-netwerk

Doel

Deze pilot realiseert een sterk herstelondersteunend GGZ-netwerk in de wijk De Wijert (gemeente Groningen).

Samenwerking

Menzis, Lentis, VNN, WIJ-team (sociaal wijkteam), UCP, Herstelgroep Nederland en de Gemeente Groningen werken samen aan het verbeteren van zorg en ondersteuning aan mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA). Bijzondere aandacht gaat uit naar de samenwerking, continuïteit van zorg, deskundigheidsbevordering en taakopvatting van Fact-teams en Wijkteams gelet op de ZVW, de WPG, de Participatiewet en de WMO.

Personen met EPA centraal

Om de beoogde doelen te bereiken wordt gewerkt met de RACT-methode (Resource Group Assertive Community Treatment). Dit is een outreachende multidisciplinaire manier van werken waarbij de zorg en ondersteuning rondom – en door – een persoon met EPA en in zijn/haar eigen omgeving wordt georganiseerd. Binnen deze werkwijze bepalen de personen met EPA zelf wat hun hersteldoelen zijn en welke professionals en naasten hen gezamenlijk daarbij gaan ondersteunen.

Onderzoek en kosten baten analyse

Om de nieuwe werkwijze te onderzoeken wordt een procesevaluatie uitgevoerd. Daarnaast wordt een maatschappelijke kosten en baten analyse (MKBA) uitgevoerd omdat binnen de pilot ook een verschuiving van kosten wordt verwacht. Ten slotte wordt een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de zorg/ondersteuning binnen de nieuwe werkwijze. De pilot is in januari 2017 van start gegaan en loopt tot eind december 2017.

Resultaten

In de pilot zijn positieve ervaringen opgedaan met gezamenlijke intakes van WIJ (Gronings wijkteam), Verslavingszorg Noord Nederland en Lentis. Deze gezamenlijke intakes vormen de basis voor een goede samenwerking en taakverdeling en -herschikking. Een samenwerking die niet vanzelfsprekend is door verschil in visie/uitgangspunten en financiële prikkels.

Uit de procesevaluatie (tot nu toe) blijkt dat:
  • de communicatie en samenwerking tussen formele en informele steunsysteem versterkt is
  • de samenwerking binnen de verschillende afdelingen van Lentis (bijvoorbeeld FACT en AFPN) versterkt is
  • belemmeringen in de samenwerkingen (van allemaal een eigen plan naar een gezamenlijk herstelplan) gesignaleerd en verholpen worden
  • hulpverleners een gezamenlijke taal leren spreken (met name tussen ggz en WIJ, waarbij ook hulpverleners leren accepteren dat er op verschillende manieren wordt gewerkt)
  • er aandacht voor is dat er vaak meer informeel netwerk betrokken is bij de cliënt dan de hulpverleners in eerste instantie hadden vermoed
De pilot heeft een enorme spin-off; er wordt nu ook buiten de pilot herstelondersteunend gewerkt en de RACT-methodiek wordt breder gedeeld en toegepast zowel bij de betrokken organisaties als ook bij externe samenwerkingspartners.

Meer informatie

Lees meer over ‘Samen voor Herstel’ en de RACT-methodiek

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

‘Samen voor Herstel’ is een project voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Door psychische klachten ervaren deze mensen vaak problemen op verschillende domeinen in hun leven, zoals zelfstandig wonen, werken en sociaal contact.
Bij het herstel van een ernstige psychische aandoening zijn vaak verschillende hulpverleners en instanties betrokken. Standaard worden mensen met ernstige psychische problemen in GGZ instellingen door FACT teams behandeld. Ook de wijkteams van de gemeente spelen bij het herstel een grote rol.
Het Samen voor Herstel project is erop gericht de betrokkenen bij het herstel bij elkaar te brengen. Het is een samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en de wijkteams maar ook samen met persoonlijke/familie contacten. In Samen voor Herstel proberen we de zorg meer bij elkaar te brengen, zodat de lijntjes korter zijn en er sneller de juiste hulp geleverd kan worden.
Hiervoor wordt in Samen voor Herstel gewerkt met de RACT methodiek: Resource Assertive Community Treatment. In de RACT methodiek wordt er gewerkt met steungroepen, waarbij de deelnemer zelf de regie heeft. Iedere deelnemer bepaalt zelf wie er in zijn of haar steungroep zit. Dit kunnen vrienden of familieleden zijn, maar bijvoorbeeld ook buren of het kassameisje van de supermarkt waar de deelnemer vaak komt. Het is belangrijk de omgeving van de deelnemer te betrekken omdat sociaal isolement en eenzaamheid herstel vaak in de weg staan.
De deelnemer bepaalt zelf ook welke doelen hij of zij wil nastreven. In de steungroepbijeenkomsten worden deze doelen besproken en kijkt de deelnemer met de steungroepleden wie hem/haar op welke manier bij die doelen kan helpen. Bij iedere bijeenkomst bekijkt de deelnemer met zijn/haar steungroepleden hoe het met de voortgang van die doelen gaat.
We volgen 25 mensen met ernstige psychische aandoeningen uit een wijk in Groningen, die een jaar lang met Samen voor Herstel werken. Hierbij kijken we hoe deelnemers deze manier van werken vinden, en of het ook leidt tot meer herstel. Deze mensen vergelijken we met een groep van 25 mensen die de reguliere (FACT) zorg krijgen maar verder lijken op de deelnemers uit de pilot, om iets over de effecten te kunnen zeggen.
Samen voor Herstel: op naar herstel met behulp van een sterk herstelondersteunend netwerk voor mensen met ernstige psychische aandoeningen!

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. Willemse
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Groningen

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Groningen: Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde, Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam, Vlagtwedde, Winsum, Zuidhorn.