Mobiele menu

Plan van Aanpak coördinator realisatie regionale samenwerking WvGGZ Zuid-Limburg

Projectomschrijving

De Zuid-Limburgse gemeenten werken samen bij de totstandkoming en implementatie van een regio-overleg ten behoeve van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Het plan richt zich op een regio-overleg op de schaalgrootte van Veiligheidsregio Zuid-Limburg, waarbij de coördinator ‘regionale samenwerking’ de verbinding legt met de aanpak voor personen met verward gedrag en de betrokken partners.

Doel

Het doel van het project is het opzetten van een regio-overleg om tot een samenhangende integrale visie te komen rondom het proces van zowel de crisismaatregel als de zorgmachtiging binnen de Wvggz.

Werkwijze

Om tot een samenwerking te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de uitvoer in de regio worden diverse bijeenkomsten georganiseerd.

Samenwerkingspartners

  • Zuid-Limburgse gemeenten (Sittard-Geleen, Beek, Stein, Eijsden-Margraten, Maastricht, Valkenburg aan de Geul, Heerlen, Voerendaal, Beekdalen, Landgraaf, Brunssum, Meerssen, Vaals, Gulpen-Wittem, Kerkrade)
  • Zuyderland GGZ
  • Mondriaan GGZ
  • OM (Arrondissement Parket Limburg)

Resultaten

De Zuid-Limburgse gemeenten hebben afgesproken dat samengewerkt wordt bij de totstandkoming en implementatie van een Regio-overleg ten behoeve van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Hiertoe is de samenwerking gezocht en aangegaan met Zuyderland GGZ, Mondriaan GGZ, het Openbaar Ministerie (Arrondissement Parket Limburg), het Maastrichts Universitair Medisch Centrum (MUMC) en politie.

Het project heeft geleid tot belangrijke samenwerkingsafspraken rond het omgaan met informatiedeling en rond de uitvoering van complexe processen rond de crisismaatregel en zorgmachtiging. Er is met een stevig fundament een Regio-overleg gestart, partijen weten elkaar via heldere routes tijdig te bereiken en er is ruimte, via werkgroepen en andere ontmoetingsvormen, om elkaar tijdig aan te spreken en de afstemming te zoeken rond knelpunten.

Partijen hebben samen gekozen voor voortzetting van de ondersteuning bij het uitbouwen van samenwerkingsafspraken en ontwikkeling/optimalisatie van het Regio-overleg. Er ligt overeenstemming over de invulling van de voorzittersrol tot 2025. Zorgen liggen voornamelijk in de toekomst op de uitvoerbaarheid van de Wet en de wijze waarop wordt omgegaan met de zorgen en ernstige signalen vanuit de regionale ketenpartijen.

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Per 1 januari 2020 zullen de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de wet zorg en dwang (Wz&d) samen met een onderdeel van de wet forensische zorg (Wfz) de huidige wet bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) vervangen. Deze vervanging heeft een aantal ingrijpende gevolgen voor werkwijzen en –processen van betrokken partners en de wijze waarop samen wordt gewerkt. Doordat zorg breder moet worden bezien dan ‘klinisch’ en alleen op de stoornis gericht, ontstaat er een hernieuwde en intensievere onderlinge afhankelijkheid ten opzichte van elkaar. De Wvggz verplicht regio’s om minimaal op de schaalgrootte van veiligheidsregio een regio-overleg in te richten (Wvggz, artikel 8:31). In dit overleg dienen alle primaire partners vertegenwoordigd te zijn, te weten: College van Burgemeesters en Wethouders (College B & W), Geestelijke gezondheidszorg (Ggz) en het openbaar ministerie (OM). Daarnaast worden als overlegpartners genoemd: politie en overige zorgpartners. In Zuid-Limburg is men voornemens het regio-overleg vorm te laten krijgen met een coördinator die daarin een verkennende, organiserende en verbindende positie vervuld voor alle partners. Naast de Wvggz spelen er namelijk nog een aantal projecten op het gebied van zorg en veiligheid, waardoor die verbinding zowel binnen de uitvoer van de wet als in relatie tot bijvoorbeeld de aanpak ‘personen met verward gedrag’ gemaakt moet worden. Waarom is een coördinator cruciaal in Zuid-Limburg? De gemeenten in Zuid-Limburg zijn al enkele jaren bezig met het thema ‘personen met verward gedrag’ en met goed resultaat! Dit thema is (sub) regionaal op de agenda gezet, de samenwerking tussen betrokken partners is ontwikkeld, dan wel versterkt en er zijn concrete initiatieven ontwikkeld voor dit thema. Daarnaast zijn al verkennende overleggen geweest om de Wvggz vorm te geven. Ondanks de goede ingeslagen weg, zijn er nog grote stappen te zetten: 1. Veruit de meeste initiatieven op het thema zorg en veiligheid zijn in Zuid-Limburg per sub regio georganiseerd, te weten: Westelijke Mijnstreek, Maastricht-Heuvelland en Parkstad-Limburg; 2. De keten is op onderdelen nog onvoldoende sluitend. Vooral de overdrachtsmomenten tussen organisaties (zorg en veiligheid) lopen niet overal vloeiend, waardoor mensen niet altijd de juiste zorg en ondersteuning ontvangen. Dit heeft overigens niet alleen effect op personen met (vermoeden) verward gedrag, maar ook op naasten, buurtbewoners en professionals. Immers, indien afspraken, criteria, ingangen, bereikbaarheid, etc. onvoldoende duidelijk zijn, kost dit tijd, geld en leidt dit tot frustratie bij partijen; 3. Zuid-Limburg heeft te maken met 2 crisisdienstaanbieders, 3 veiligheidshuizen, 2 zorgverzekeraars, 15 gemeenten waardoor het uitdagend is om tot heldere, uniforme en regionale afspraken te komen; 4. Per sub regio in Zuid-Limburg is bestuurlijke aansturing verschillend georganiseerd, bijvoorbeeld rondom de veiligheidshuizen. Hierdoor is de mogelijkheid om deze drie structuren een op een te verbinden niet vanzelfsprekend; 5. Op de schaal van Zuid-Limburg is er geen bestuurlijke inrichting van preferente zorg en veiligheidspartners om het regio-overleg in te laten landen. Gemeenschappelijke regelingen (GGD en Veiligheidsregio) sluiten hierbij niet aan, zowel betreffende taakmandaat als vertegenwoordigende partners bij bestuurlijk overleg; 6. Bovenstaande wordt regionaal herkend en de zoektocht naar een gezamenlijke oplossing wordt gedragen. Daartoe slaan gemeenten, zorg- en veiligheidspartners de handen inéén om een sluitende aanpak te creëren voor iedereen. Men wil toewerken naar een doeltreffende bestuurlijke inrichting op een werkbare schaal rondom die overlappende thema’s zorg en veiligheid waarbij een onderlinge afhankelijkheid onmiskenbaar is. Een coördinator is noodzakelijk; voorgenoemde punten geven duiding aan deze noodzaak. Aanjagen, afstemmen, verbinden en daadwerkelijk inrichten en laten landen van het regio-overleg zijn substantiële taken. Dit alles om een stevige regionale samenwerking vorm te geven. Analyseren en interpreteren van operationele signalen en deze bestuurlijk strategisch onder de aandacht brengen in een regio-overleg met oog voor politieke sensitiviteit zijn hierin van groot belang en wegen zwaar in het succesvol implementeren van de wet.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638025011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. Jimmink
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Maastricht

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Zuid-Limburg.