Mobiele menu

Plan van Aanpak: Lokale aanpak verward gedrag alcoholverslaafde Somalische en Oost Afrikaanse mannen, Amsterdam

Projectomschrijving

Al sinds jaren verzamelt zich dagelijks een groep van 40 tot 50 alcoholverslaafde grotendeels Somalische mannen in het Amsterdamse Oosterpark. De hulpverlening weet ook met repressieve maatregelen zoals een alcoholverbod geen grip te krijgen op deze groep. De Somalische mannen staan te boek als hulpvermijdend, waarbij hun verslavingsgedrag vaak is ingebed in psychiatrische problematiek, zoals schizofrenie, PTSS en depressie. Als probleemgroep vallen zij dan ook vaker in herhaling, zijn dakloos, agressief, werkloos en suïcidaal.

Doel

Via een financiering van ZonMw tracht Sahan voor 2018 een lokale sluitende aanpak te ontwikkelen met inbreng van betrokkenen en hun directe omgeving en ondersteund door professionals met een Somalische en Oost Afrikaanse achtergrond. De beoogde aanpak sluit aan op actuele kennis van de verslavingszorg vervat en inzichten van interculturele zorgbenadering.

Sahan

Sahan is een nieuw netwerk van onder meer professionals met een Somalische achtergrond.

Resultaten

Mede door een studiedag is het zicht vanuit Sahan op Somalische professionaliteit in de zorg en hulpverlening sterk toegenomen. Inmiddels loopt dat uiteen van hier opgeleide (verslavings)artsen tot wijkverpleegkundigen. Met het groter worden van dat kennisnetwerk neemt de professionaliteit en het kritisch vermogen binnen de ‘gemeenschap’ toe om de reguliere zorg beter op deze moeilijk bereikbare doelgroepen te laten aansluiten.

Meer informatie

Website van Sahan

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een stimuleringssubsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor het in de praktijk toepassen van de 9 bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.
Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In het Amsterdamse Oosterpark verzamelt zich al jaar en dag een groep van 40 tot 50 verwarde, alcoholverslaafde Oost Afrikaanse, grotendeels Somalische mannen. De hulpverlening heeft tot nu toe op deze individuele mannen en op de groep als zodanig geen grip weten te krijgen. Met deze aanvraag wordt een plan van aanpak opgesteld voor deze verwarde mannen volgens de 9 bouwstenen van de aanpak verwarde personen (avg). Een dergelijke aanpak veronderstelt een stedelijk samenwerkingsverband met hulp- en zorgverleningsinstellingen en met ondersteunende voorzieningen en veiligheidsafspraken. De inzet van het plan van aanpak is een meer gerichte aanpak in termen van hulpverlening, ondersteuning en veiligheidsbeoordeling, een meer passende aanpak in termen van een cultuurdiverse hulpverlening en eigentijdse behandelmethoden en een zichtbare inzet van doelgroepgebonden professionals. Het draagvlak voor en samenwerking omtrent een doelgroep gebonden aanpak wordt gedurende met het formuleren van een plan van aanpak bewerkstelligd door stedelijk overleg, door studiebijeenkomsten met professionals, door referentie(netwerk)bijeenkomsten met betrokkenen uit de doelgroep en hun sociale netwerk en door het gericht werven van doelgroep gebonden professionaliteit. Voor dit laatste aspect wordt het netwerk van Sahan aangesproken. Dit alles moet leiden tot het indienen van een sluitende doelgroepgerichte aanpak, gedragen door professionals en vrijwilligers uit de gemeenschap en met draagvlak en inbedding in het stedelijk hulpverleningsnetwerk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020032
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. D. de Ruijter
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Sahan