Mobiele menu

Plan van Aanpak Ouderen langer thuis in de wijk Dichteren

“Als iemand zo lang mogelijk kan (blijven) doen waar hij gelukkig van wordt, zal hij zich zo lang mogelijk gezond voelen”. Dit betekent voor het OZN (Ouderen Zorg Netwerk in de wijk Dichteren) een hybride samenwerking waarin de twee krachtbronnen “zorg” en “welzijn” samenkomen.

Vanuit de netwerken is er tot nu toe voornamelijk aandacht voor de tertiaire preventie, gericht op complicaties en het voorkomen dat ziekten of afwijkingen verergeren. De samenwerkingsverbanden die er nu zijn, zijn georganiseerd vanuit die focus en vanuit zorg. En niet vanuit de context waarin mensen en oudere wijkbewoners hun leven leven. Als eerste vraagt dat om het vervagen van de scheidingslijnen tussen alle partijen en ten tweede om het toevoegen van nieuwe partijen aan het netwerk. Het OZN bestaat al uit de Stichting Noabers van Waterrijk, wijkverpleegkundigen Sensire, Buurtcoach van Buurtplein BV en de huisartsen van MC Dichteren. De partijen die worden toegevoegd zijn: Gemeente Doetinchem, Woonzorg Nederland, mantelzorgondersteuning van Buurtplein BV en het Slingeland ziekenhuis. De vitale/ actieve ouderen uit de wijk die hebben meegewerkt aan het onderzoek van de HAN zullen bij de Noabers van Waterrijk betrokken worden.

Het netwerk heeft twee uit te werken inhoudelijke onderwerpen vastgesteld;

 1. Het inrichten en consolideren van de hybride samenwerking.
  Het OZN wil verder vorm geven aan een integrale wijkgerichte samenwerking op het gebied van welzijn en zorg. Deze hybride samenwerking wordt met behulp van een sociaal technologisch platform geconcretiseerd en geborgd. Zo kan het OZN online en offline zichtbaar aan een vitale “Blue zone” in Dichteren werken en de resultaten direct inzichtelijk maken voor de wijk. Blue Zone gebieden zijn plekken waar mensen langer en gezonder leven dan ergens anders op de wereld. De Blue Zones hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken op het gebied van onder andere zingeving, fysieke activiteiten, sociale contacten en gezonde voeding. Het is interessant om te weten hoe de kenmerken van de wijkbewoners van de wijk Dichteren zich verhouden tot de kenmerken van de bewoners uit de Blue Zone gebieden. De uitkomsten van dit onderzoek en andere onderzoeken zijn belangrijk om met de wijk te delen zodat wijkbewoners weten hoe hun wijk ervoor staat en er samen met het netwerk een positieve preventieve invloed uitgeoefend kan worden.
   
 2. Primaire en secundaire preventie.
  Het OZN wil starten met een veerkrachtmonitor gekoppeld aan het sociaal technologisch platform. Hiervoor ontwerpen zij samen een integraal preventie zelf-zorg-onderzoek. Het onderzoek bevordert de welzijn en gezondheid gerichtheid van de wijkbewoners met als doel gerichte preventie bij 55+ bewoners die (nog) niet in zorg zitten en hun naasten. Bewoners en naasten zijn zich hierdoor beter bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en zelfregie met betrekking tot de gezondheid en zelfredzaamheid in het heden en de toekomst. De collectieve trends uit de individuele onderzoeken worden op hun beurt zichtbaar voor het OZN en kunnen direct in de hybride samenwerking worden opgepakt. Vraag en aanbod worden verbonden.

Het netwerk richt zich daarbij op twee doelgroepen:

 • Doelgroep zorgbeheersing bij de 55+ bewoners die in zorg zitten en hun naasten (tertiaire preventie)
 • Doelgroep gedragsbeïnvloeding vooraf als preventie bij 55+ bewoners die (nog) niet in zorg zitten en hun naasten (primair en secundaire preventie)

In de eerste cyclus van het actieonderzoek zal er aandacht worden besteedt aan drie thema’s met drie werkgroepen:

 1. Hybride samenwerking vormgeven en borgen (uitbreiden netwerk, samenwerken aan de hand van gesignaleerde situaties en de resultaten onderzoeken en indien wenselijk het aanpassen van de werkwijze).
 2. Sociaal technologisch platform (vinden of maken) voor zichtbaarheid samenwerking (samenwerkingspartners betrekken, buurtverbinders en professionals trainen, inrichten en onderhouden platform, uitbreiden met buurtverbinders)
 3. Veerkracht Monitor toevoegen aan het platform (wensen formuleren, onderzoeken wat al bestaat, ontwerpen, testen, toevoegen aan platform).

In de vervolg cycli worden de uitkomsten van de drie werkgroepen met elkaar verbonden. In alle stadia wordt gewerkt met de plan- do check- act methode waarna wordt gereflecteerd. Zo wordt leren van elkaar en reflecteren gemeengoed voor het lerend netwerk. Met als resultaat dat de 55+ wijkbewoners, vanuit het sociaal technologisch platform en de Veerkracht Monitor,  kennis, vaardigheden en verdere bewustwording krijgen aangereikt om gezond te leven en bewust ouder te worden. Het OZN verwacht dat bij een vroegtijdige betrokkenheid de 55+ bewoners eerder en meer zelfregie kunnen houden over hun gezondheid en daarmee langer uit zorg kunnen blijven. Hierdoor krijgen de professionals in het netwerk gaandeweg steeds meer ruimte om de juiste zorg op de juiste plek te leveren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639521937
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
V. Schroer
Verantwoordelijke organisatie:
Sensire