Mobiele menu

Plan van aanpak Stigmabestrijding volgens Samen Sterk Zonder Stigma regio Utrecht Midden West

Projectomschrijving

Doel

Met dit project willen we in de regio Utrecht Midden-West een impuls geven aan destigmatisering door het opzetten van een regiobrede, wijkgerichte aanpak voor stigmabestrijding aan de hand van 2 pilots in 2 wijken.

Werkwijze

We maken daarbij gebruik van de door Samen Sterk ontwikkelde aanpak. Deelnemers vormen tegelijkertijd met elkaar een wijknetwerk en dragen bij aan begrip en ontvankelijkheid van mensen met psychische problemen in de wijk. We gaan deze aanpak uitproberen in 2 wijken en vervolgens verbreden naar elke gemeente en/of wijk in de regio Utrecht Midden West, in nauwe samenwerking met de op te zetten wijkgerichte GGz. Daarnaast stemmen we nauw af met een ander project, waarin de cursus Mental Health First Aid (MHFA) in de regio wordt geïmplementeerd. We willen daarmee interesse wekken voor deelname aan cursussen MHFA. 

Resultaten

Het project heeft een concreet draaiboek opgeleverd waarmee elk(e) gebied/gemeente met een aanpak voor stigmabestrijding aan de slag kan. Aan elke gemeente van de U16 zijn 5 gedrukte exemplaren verstrekt, naast de digitale versie. De hoop is dat dit draaiboek een plek gaat krijgen binnen de gemeentelijke aanpak van de U16. Dit zal binnen het Regionale Schakelteam nog verder aangemoedigd worden.

Het draaiboek is gebaseerd op de opgedane ervaringen in 3 wijken van Utrecht, te weten Lunetten, Lombok en Kanaleneiland. Het hart van het project betreft het lokaal organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten (workshops) voor diverse doelgroepen in de wijk die in contact (kunnen) komen met wijkbewoners met een psychische kwetsbaarheid. De bedoeling is om de deelnemers te laten zien hoe stigmatisering belemmerend werkt in het ‘meedoen’ en hoe zij een positief steentje kunnen bijdragen door een verbindende rol te spelen.

Samenwerking met Samen Sterk Zonder Stigma heeft een grote meerwaarde. Waar men dat wil kan een wijkgerichte aanpak gecombineerd worden met het aanbieden van de cursus MHFA. Het advies aan geïnteresseerde gemeenten is om na te gaan wie in welke wijk de geëigende partij is om bewustwordingsbijeenkomsten met behulp van dit draaiboek te organiseren. Het draaiboek biedt handvatten en tips aan deze partij over de opzet van zo'n bijeenkomst en wat het aan voorbereiding, begeleiding en nazorg vraagt. Het organiseren van bijeenkomsten ‘Stigmabestrijding in de wijk’ is echter geen doel op zich. Deelnemers komen ernaar toe om verschillende redenen en met diverse achtergronden. Om hen en de wijk in een proces van minder stigmatisering te krijgen, is een meeromvattende aanpak nodig, in tijd en in activiteiten.

Verslagen


Eindverslag

Over mensen met psychische aandoeningen bestaan veel vooroordelen. Zij worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. We bestempelen ze als ‘vreemd’, ‘gek’ of ‘verward’. Een ander woord voor stempel is ‘stigma’ en iemand van een stempel voorzien noemen we ‘stigmatiseren’. Het kan zijn dat u in uw wijk of op uw werk als vrijwilliger, als winkelier, als medewerker van de woningstichting, als wijkagent, enz. deze mensen tegen komt. Mensen die soms gedrag vertonen dat u eng vindt en/of waarover u zich zorgen maakt. Zorgen om de persoon zelf of zorgen over de veiligheid van uzelf of anderen. Als u zich hierin herkent dan nodigen wij u van harte uit om met behulp van het draaiboek ‘Stigmabestrijding in de wijk’ een bijeenkomst te organiseren waar u meer informatie krijgt over hoe u vanuit goed burgerschap of vanuit uw rol en functie in de wijk met kwetsbare wijkbewoners kunt omgaan.

Samenvatting van de aanvraag

In de regionale aanpak voor het gebied Utrecht Midden-West wordt er naar gestreefd destigmatisering nauw te verbinden met activiteiten die zich richten op eerste hulp bij psychische problemen, preventie, vroegsignalering, passende ondersteuning en proeftuinen ggz in de wijk. Het regionaal schakelteam heeft een projectgroep destigmatisering ingesteld . Deze groep werkt samen met de Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en heeft dit project uitgewerkt. Over (mensen met) psychische aandoeningen bestaan veel vooroordelen. De generieke module Destigmatisering beschrijft de ernstige gevolgen hiervan en het belang om stigmabestrijding hand in hand te laten gaan met herstel en empowerment. Met dit project willen we er voor zorg dragen dat er per gemeente en/of per wijk een gerichte impuls wordt gegeven aan destigmatisering. Daartoe willen we in dit project gericht ervaring opdoen met een door Samen Sterk ontwikkelde aanpak. Door deze aanpak beogen we tevens interesse te wekken voor deelname aan cursussen Mental Health First Aid. Deelnemers aan deze bijeenkomsten vormen tegelijkertijd met elkaar een wijknetwerk en werken samen aan begrip en ontvankelijkheid van mensen met psychische problemen in de wijk. Het doel van dit project is aldus concreet om aan de hand van 2 pilots in 2 wijken een regiobrede, wijkgerichte aanpak voor stigmabestrijding op te zetten, in nauwe samenwerking met MHFA en de op te zetten wijkgerichte GGz. Het project zal een concreet draaiboek opleveren waarmee elke gemeente / gebied met een aanpak voor stigmabestrijding aan de slag kan. Naarmate de projecten binnen de regionale samenwerking vorderen, zal ook de afstemming met de implementatie van de crisiskaart, met preventie, vroegsignalering en met melding, risicotaxatie en toeleiding worden opgepakt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638022005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. G.J.J. de Valk
Verantwoordelijke organisatie:
Altrecht

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio Utrecht: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.