Mobiele menu

Plan van aanpak subsidie-aanvraag landelijke coordinatie Registratie en Monitoring Ambulancezorg Nederland

Projectomschrijving

Op dit moment worden er in Nederland geen specifieke statistieken bijgehouden over het vervoer van verwarde personen en de aard van hun aandoening.

Doel

Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de groep mensen met verward gedrag die zorg ontvangen van regionale ambulancevervoerders (RAV’s), is het belang om het aantal en de soort zorgverleningssituaties te registreren.

Werkwijze

De ambulancezorg werkt met landelijke, eenduidige afspraken en procedures voor registratie van zorg- en ritgegevens. Om ook de gewenste eenduidigheid te bewerkstelligen bij de registratie van deze groep, is het van belang dat deze registratie onderdeel wordt van deze sectorale afspraken. Ambulancezorg Nederland voert hiervoor de landelijke coördinatie uit.

Resultaten

Gedurende het project heeft Ambulancezorg Nederland samen met de betrokken RAV’s een rapportage opgesteld dat gegevens bevat over de reguliere ambulancezorg en over RAV-pilots ‘Passende ambulancezorg’. Op basis van de beschikbare data kan een inzicht worden gegeven over de belangrijkste zorgpaden voor mensen met verward gedrag en van/over wie een zorgmelding bij de RAV binnenkomt. De ervaringen en leerpunten uit dit project kunnen bijdragen aan toekomstige projecten waarin eenduidige registratie en analyse van zorgdata centraal zal staan.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Om passende zorg en vervoersoplossingen te kunnen ontwikkelen die aansluiten op de behoefte van personen met verward gedrag, is het van belang inzicht te krijgen in de aard en omvang van de zorg- en hulpvragen van deze groep mensen en de verleende zorg.

Dit leidt ook tot meer helderheid over de kosteneffectiviteit van verschillende vormen van vervoer en psychische- en psychiatrische hulpverlening. Het doel van het project Landelijke Coördinatie Registratie en Monitoring Personen met verward gedrag is om een meer eenduidig inzicht te krijgen in de aard en omvang van de zorgvragen van de groep mensen met verward gedrag en verleende ambulancezorg.

Ambulancezorg Nederland heeft samen met Devise Analytics de Regionale Ambulancezorgvoorzieningen (RAV’s) ondersteund bij de ontwikkeling van eenduidige registratie m.b.t. ambulancezorg voor mensen met verward gedrag. Hierbij is gebruik gemaakt van het registratieformat van ZONmw/SiRM. Het betreft zowel de reguliere ambulancezorg als de pilots die door RAV’s zijn gestart in het kader van passende ambulancezorg aan personen met verward gedrag.

In de afgelopen twee jaar heeft Ambulancezorg Nederland vijf tussenrapportages uitgebracht over de voortgang en tussenresultaten van het project.

Samenvatting van de aanvraag

Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de groep mensen met verward gedrag die zorg ontvangen van RAV’s, is het belang om het aantal en de soort zorgverleningssituaties te registreren. De ambulancezorg werkt met landelijke, eenduidige afspraken en procedures met betrekking tot registratie van zorg- en ritgegevens. De sector spreekt in dit kader over het landelijke traject managementinformatie ambulancezorg. Ambulancezorg Nederland vervult bij het maken van deze afspraken een coördinerende rol. Om de gewenste eenduidigheid te bewerkstelligen bij de registratie van de zorgverlening aan mensen met verward gedrag is het van belang dat deze registratie onderdeel wordt van deze sectorale afspraken. Het ligt in de lijn van de sectorale afspraken dat Ambulancezorg Nederland de landelijke coördinatie van de registratie van zorg verleend aan mensen met verward gedrag uitvoert. Het doel van het project is de coördinatie van het opstellen van eenduidige registratie bij de RAV’s m.b.t. vervoer van mensen met verward gedrag, conform het format van ZONmw/SiRm.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638041003
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2017
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. W.M.J. Hoogeveen-de Ruiter
Verantwoordelijke organisatie:
Ambulancezorg Nederland