Polderen voor ouderen in de Haarlemmermeer

Projectomschrijving

Doel

Versterken van de samenwerking om kwetsbare ouderen in Rijsenhout zo lang mogelijk veilig thuis te laten wonen.

Hoe

Vanuit de zorggroep Haarlemmermeer is het de bedoeling dat de zorg voor de kwetsbare ouderen rondom de oudere en zijn mantelzorger lokaal georganiseerd wordt, zolang als dit kan en elders als het moet, maar hiervoor goede afstemming onder de zorgverleners met de oudere/mantelzorger moet plaatsvinden.
Met subsidie van ZonMw en ondersteuning vanuit Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut zijn in 2019 door het netwerk positie, knelpunten en kansen voor de Rijsenhout in kaart gebracht. Uit de analyses in de ontwikkelfase is duidelijk geworden dat de basis voor goede samenwerking op orde is. Professionals delen dezelfde waarden en zijn gericht op het bereiken van hetzelfde doel. Aandachtspunt in de ontwikkeling is het borgen van de structuur.

In de implementatiefase zet het netwerk in op betrokkenheid van de organisaties achter de professionals. Uitdaging voor het netwerk zit in het komen tot borging van de samenwerking en tot het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met daaraan gekoppeld afspraken over inzet van professionals. Functioneel en inhoudelijk wordt ingezet op samenwerking aan 1 plan via het KIS en versterking van het MDO. Daarnaast wordt gewerkt aan deskundigheidsbevordering. Belangrijkste thema voor 2020 waarop deskundigheidsbevordering wordt ingezet is het thema Eenzaamheid. Belangrijke stakeholders die nog recent betrokken zijn in het netwerk zijn cliënten/mantelzorgers en gemeente.

Wie

Bij het netwerk zijn huisarts en POH-ouderen, de apotheker, verschillende paramedici (ergotherapeut, fysiotherapeut e.a.), de wijkverpleegkundige, de casemanager dementie, consulent mantelzorgondersteuning, coördinator welzijn en verschillende bewoners uit de wijk betrokken. Vanuit zorggroep Haarlemmermeer vindt opschaling plaats van de ervaringen vanuit Rijsenhout naar andere wijken in de regio.

Waar

Het netwerk is actief in Rijsenhout. Rijsenhout is een dorp gelegen in de Haarlemmermeer. Rijsenhout heeft op dit moment 5235 inwoners, verdeeld over 4 kernen. Ongeveer 1000 inwoners zijn 65 jaar of ouder.

Wanneer

Het netwerk is circa 5 jaar geleden gestart en in 2017 heeft het netwerk echt vorm gekregen toen de werkgroep ouderenzorg Haarlemmermeer opgericht. In dit project is gekozen voor het kleinschalig door ontwikkelen van het lokale netwerk in Rijsenhout. In 2019 is hiervoor in Rijsenhout met steun vanuit ZonMW gestart in de ontwikkelfase. Deze implementatieactiviteiten lopen door tot 2020.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In dit project is gekozen voor het kleinschalig doorontwikkelen van het lokale netwerk in Rijsenhout. Het netwerk is opgebouwd uit verschillende partijen, die lokaal betrokken zijn bij de ouderen in Rijsenhout. Een aantal betrokken hulpverleners hebben tijdens de eerste fase wel zorg geleverd, maar nog niet meegedacht. Zij zullen in de tweede fase toegevoegd gaan worden. Het netwerk van Rijsenhout is voornamelijk gebaseerd op goede relaties tussen zorgverleners. Men heeft de behoefte om de structuur van het netwerk te bestendigen en dit ook te borgen. Nu zijn velerlei taken nog versnipperd belegd en werkt ieder vanuit zijn eigen expertise. Hiermee zijn eerste stappen in professionalisering van het netwerk gezet, maar dit moet verder worden uitgebouwd. Op dit moment zijn er nog geen ouderen of mantelzorgers betrokken bij het netwerk, uiteraard staat de oudere centraal bij de netwerksamenwerking. Het aansluiten van ouderen is wel noodzakelijk. De eerste stappen die het netwerk wil zetten is het onderzoeken van bestaande netwerken en indien hier een oudere betrokken is, kan deze mogelijk een rol gaan spelen in het huidige netwerk. Indien dit niet van toepassing is, wordt onderzocht op welke manier en van welke organisatie een oudere gaat aansluiten. Het netwerk gaat in dit project werken aan de volgende twee inhoudelijke onderwerpen: 1. Samenwerken met één gezamenlijk zorgplan 2. Delen van kennis en kunde Het 1e onderwerp is een vervolg op de in fase 1 gestarte implementatie van het digitaal communicatiesysteem (KIS). Door het KIS werken partijen met elkaar samen op patiëntniveau (één plan per kwetsbare oudere) wordt informatie gedeeld en efficiënter gewerkt. Het met elkaar werken in een gezamenlijk zorgplan draagt bij aan het bereiken van het doel om te komen tot een toekomstbestendige wijkgerichte integrale ouderenzorg, de ambitie om ouderen en hun mantelzorg te betrekken bij het netwerk en persoonsgerichte zorg te bieden. De implementatie van KIS is inmiddels gestart. Het doel is nu om het KIS voor iedereen toegankelijk te maken en afspraken in te richten over de communicatie, werkafspraken, opvolging, verantwoordelijkheden, het delen van (welke) informatie (wie, wat en wanneer). Het netwerk wilt met elkaar tot onderbouwde afspraken komen over de wijze waarop zij met elkaar adequaat willen samenwerken en communiceren over én met cliënten met behulp van KIS. Het 2e onderwerp komt voort uit dat er binnen het netwerk nog velerlei taken versnipperd belegd zijn en ieder werkt vanuit zijn eigen expertise. Het netwerk wil met elkaar meer kennis en kunde delen, structuur van het netwerk bestendigen en dit ook borgen. Hiervoor wil het netwerk een bijeenkomst inrichten voor alle betrokken disciplines en hulpverleners bij ouderen, zodat zij meer gebruik maken van elkaars expertise en gezamenlijk borg staan voor deskundigheidsbevordering binnen de wijk. In de bijeenkomsten worden met verschillende onderwerpen besproken op basis van casuïstiek en een casus overstijgend deel. Dit wordt ondersteund door digitale uitwisseling (aansluiting onderwerp 1) en de inzet van het actieonderzoek en het lerend netwerk. De inhoudelijke onderwerpen worden met behulp van een gezamenlijk actieonderzoek uitgevoerd. Het praktijkleren staat hierbij centraal: gaandeweg worden kennis en ervaringen ontwikkeld over het zorg- en ondersteuningsaanbod, de samenwerking en het ontwikkelproces van het netwerk. Het proces wordt ondersteund door een actieonderzoeker Ruben van Zelm. Het actieonderzoek bestaat uit twee onderdelen: 1. Het reflecteren op de voortgang van de realisatie van de leerdoelen in het lokale netwerk op basis van de Plan-Do-Study-Act cyclus dat drie keer in het jaar wordt gevolgd. 2. Het leren van andere netwerken door middel van een regio-overstijgend lerend netwerk. 1. Cyclisch PSDA- proces Het actieonderzoek bestaat uit herhaling van drie cycli en bestaat uit een aantal dezelfde elementen en specifieke cyclus elementen. In iedere cyclus zijn indicatoren leidend voor de monitoring, die uitgesplitst zijn naar de twee inhoudelijke onderwerpen. De actieonderzoeker voert de vaststelling van de voortgang op de indicatoren uit na 3, 6 en 9 maanden. Na presentatie van de bevindingen worden door de betrokkenen leerpunten geformuleerd, die daarna worden uitgevoerd. Deze worden vervolgens gemonitord door de actieonderzoeker. 2. Lokaal en regionaal leren Het lokaal netwerk wordt gedurende het project onderdeel van een regio-overstijgend lerend netwerk van meerdere lokale netwerken binnen het programma Lzo van ZonMw. Met het regionaal leren wordt actief ingezet op uitwisseling en indien gewenst kunnen ervaringen tussen de regio’s worden uitgewisseld door middel van facilitering vanuit het lerend netwerk. In totaal zijn voor het lerend netwerk gedurende de looptijd van het project van 1 jaar drie spiegelsessies gepland. Tijdens het project worden de gemaakte afspraken in het netwerk genoteerd en daarna vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639531906
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Keijser
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Haarlemmermeer