Mobiele menu

Populatieverschillen in gediagnosticeerde covid-19 prevalentie in Nederland: Welke groepen lopen het hoogste risico?

Projectomschrijving

Elke inwoner heeft recht op bescherming tegen het COVID-19 virus. In dit onderzoek werden verschillen in GGD teststraatbezoek en besmettingsgraad tussen groepen inwoners bestudeerd. COVID-registratiegegevens van drie GGD’en werden gekoppeld aan gegevens van het CBS over sociaaleconomische positie, demografie, woon- en werkomstandigheden. Vooral inwoners uit particuliere huishoudens met kinderen lieten zich testen bij de GGD. Ouderen, inwoners uit (zorg)instellingen en zorgmedewerkers werden ook regelmatig op andere testlocaties positief getest. Door verschillen in registratiebeleid tussen testlocaties konden niet alle groepen inwoners onderling eerlijk vergeleken worden. Verschillen tussen populatiegroepen in het verloop van de besmettingsgraad waren cijfermatig inconsistent over de tijd. Gesprekken met inwoners bevestigen dat ook hun gedrag fluctueerde over de tijd. Het opvolgen van de gedragsmaatregelen werd onder andere bepaald door het ervaren risico om zelf besmet te raken, om een kwetsbare andere te besmetten en de mogelijkheden om jezelf aan risicovolle situaties te onttrekken.

Projectleidersbijeenkomst 10 februari 2021: COVID-19 en Kwetsbare groepen

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Producten

Titel: Populatieverschillen in geregistreerde COVID-19 prevalentie
Auteur: De Jonge, Ester Van Deursen, Babette
Link: https://www.cephir.nl/
Titel: DRAFT persbericht
Auteur: E.A.L. de Jonge
Titel: Analyseplan
Auteur: E.A.L. de Jonge / B. van Deursen
Titel: Populatieverschillen in datakwaliteit van COVID- registraties
Auteur: B. van Deursen, E.A.L. de Jonge
Titel: Factsheet 1: Populatieverschillen in COVID-19 prevalentie in Zuidwest Nederland
Auteur: De Jonge, Ester Van Deurssen, Babette
Link: http://www.cephir.nl
Titel: DRAFT Tabellenboek
Auteur: B.van Deursen en E.A.L. de Jonge
Titel: DRAFT factsheet
Auteur: E.A.L. de Jonge en B. van Deursen
Titel: MEC-2020-0813, Besluit onderzoek is niet WMO-plichtig
Auteur: Secretaris Medisch Ethische Toetsings Commissie Erasmus MC
Titel: Aanvraag METC (DRAFT)
Auteur: EAL de Jonge, MA Beenackers, AC Mellaard
Titel: Research Suite - Erasmus MC Datamanagementplan
Auteur: E.A.L de Jonge (Projectleider) en N. Bootsman (data steward)
Titel: Factsheet 2: Populatieverschillen in geregistreerde COVID-19 prevalentie in Zuidwest-Nederland
Auteur: De Jonge, Ester Van Deursen, Babette
Link: http://www.cephir.nl
Titel: Populatieverschillen in gediagnosticeerde COVID-19 prevalentie in Nederland. Deel 2: kwalitatief deel
Auteur: Smeets, Liesbeth Mellaard, Arne
Titel: Populatieverschillen in de volledigheid en betrouwbaarheid van COVID-19-registratiedata
Auteur: Babette van Deursen · Ester A. L. de Jonge
Magazine: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Titel: Bestuderen van populatieverschillen in COVID-19 prevalentie: een wettelijke en ethisch afwegingskader
Auteur: Ester A.L.de Jonge
Titel: Presentatie Kennisfestival gemeente Rotterdam
Auteur: E.A.L. de Jonge

Verslagen


Eindverslag

De relevantie van dit project voor de praktijk wordt breed erkend. Ook de bereidheid tot opschaling met data van regio's buiten "Zuid- West Nederland" (Zeeland, Rotterdam Rijnmond en Zuid- Holland Zuid) is al door verschillende GGD regio's uitgesproken. Echter legt dit project ook bloot dat het koppelen van GGD en CBS data veel onduidelijkheid met zich meebrengt over de wettelijke grondslag voor een dergelijke koppeling in de uitzonderlijke situatie van een pandemie. Dit levert vertraging op. Gezien de gevoeligheid van de data pakken we dit zeer grondig en zorgvuldig aan.

Samenvatting van de aanvraag

ONDERZOEKSVRAAG Het primaire doel van dit onderzoek is het bestuderen van sociaaleconomische verschillen in gediagnosticeerde covid-19 prevalentie in de regio Zuid-West Nederland. De secundaire doelen zijn het bestuderen van de verschillende invloeden van het testbeleid op de geregistreerde prevalentie en het bestuderen van interactie van SES met bevolkingsdichtheid en mate van religie. URGENTIE Er zijn aanwijzingen dat er grote sociaaleconomische verschillen zijn in blootstelling aan het virus en verloop van de ziekte. Harde data waarmee beleid kan worden vormgegeven ontbreekt veelal. Door het linken en slim analyseren van bestaande data, kunnen waardevolle inzichten opleveren die bijdragen aan een effectieve, efficiënte en eerlijke bestrijding van deze pandemie. HYPOTHESE Primair: Lagere SES groepen worden gedacht meer risico op besmetting te hebben door een hogere blootstelling doordat vitale beroepen vaker uitvoerend zijn en samengaan met lagere SES. Flexibele contracten of kleine woonruimte van lage SES inwoners verhogen mogelijk ook de prevalentie. Secundair: Het testbeleid bepaald de casus-registratie. Inwoners die het hoog risico gebied Noord-Italië hadden bezocht en de alleroudsten zijn vaak inwoners met een hogere SES terwijl de inwoners met onderliggend lijden juist vaker een lagere SES hebben. Contactmomenten die kunnen leiden tot verdere verspreiding kunnen worden beïnvloed door factoren die op zichzelf weer samengaan met SES, zoals een hoge bevolkingsdichtheid in de lage SES wijken van steden en massaal bezoek aan kerkdiensten in hoge SES plattelandsgebieden. PLAN VAN AANPAK Het CBS beschikt over divers aantal indicatoren van SES alsmede over omgevingskenmerken zoals bevolkingsdichtheid. Deze data zullen worden verrijkt met informatie uit het casusregister, die via een versleuteling kunnen worden gekoppeld. Deze gekoppelde gegevens zullen vervolgens worden geanalyseerd waarbij voldoende rekening wordt gehouden met beïnvloedende factoren zoals testbeleid.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430022010028
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.C. Mellaard MA
Verantwoordelijke organisatie:
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ