Mobiele menu

Positief Pedagogisch Sportklimaat in Amersfoort

Projectomschrijving

Het realiseren van een Living Lab ‘Positief Pedagogisch Sportklimaat’ kan antwoord geven op de vraag van verenigingen en professionals naar een sportklimaat die leidt tot het veilig en prettig kunnen sporten en bewegen door kinderen en jongeren. Het doel is om samen met ouders, trainers, coaches en bestuurders een goede en veilige omgeving te creëren. De aanpak wordt gefaseerd volgens de design-thinking methode. De focus in de eerste fase ligt op het verzamelen van denkbeelden over het sportklimaat op de verenigingen van stakeholders (kinderen/jongeren, ouders, trainers, bestuurders en buurtsportcoaches) Vervolgens wordt een kernprobleem geformuleerd en worden co-creatiesessies gebruikt om na te denken over creatieve en vernieuwende oplossingen. De beoogde resultaten zijn verschillende oplossingen om sport-pedagogische vraagstukken gezamenlijk aan te pakken, waarbij sportpedagogen een centrale rol gaan spelen.

Verslagen


Eindverslag

Met zes Amersfoortse sportverenigingen is de vraag verkend hoe het pedagogisch sportklimaat wordt ervaren en op welke manier eventuele ondersteuning kan bijdragen aan het versterken hiervan. Tijdens deze fase is een netwerk gevormd met betrokken sportverenigingen, buurtsportcoaches, verenigingsondersteuners, gemeente Amersfoort en Hogeschool Utrecht. Mede dankzij de inzet van studenten Pedagogiek hebben we in zes maanden tijd bijna 100 interviews afgenomen en een tiental observaties uitgevoerd.

Samenvatting van de aanvraag

”Omdat sporten niet voor iedereen vanzelfsprekend is, willen wij een handje helpen” Dit citaat van wethouder Buijtelaar laat zien wat de kern van het nieuwe sportbeleid van de gemeente Amersfoort is. De gemeente beoogt sociaal inclusieve sportverenigingen. Een sociaal inclusieve sportvereniging is een sportvereniging waarin iedereen zich thuis voelt en lid kan zijn, ongeacht culturele achtergrond, opleidingsniveau, sekse, beperkingen, geaardheid, etc. Bovendien wordt momenteel hard gewerkt aan een lokaal Sportakkoord. De timing van deze call is daarom perfect. LIVING LAB 'POSITIEF PEDAGOGISCH SPORTKLIMAAT' Het realiseren van een Living Lab ‘Positief Pedagogisch Sportklimaat’ is een unieke gelegenheid om een antwoord te geven op de roep van verenigingen en professionals in Amersfoort. We signaleren dat er momenteel weinig structurele ondersteuning is voor Amersfoortse trainers in de omgang met kinderen, terwijl vrijwillige trainers vaak geen pedagogische achtergrond hebben. WAT IS DE SPORTPEDAGOOG? De sportpedagoog kijkt samen met het bestuur wat zij kan doen om het pedagogisch klimaat te verbeteren. Daarnaast richt de sportpedagoog zich op ouders, trainers en coaches. De sportpedagoog begeleidt op het gebied van positief coachen en de omgang met spelers die extra aandacht vragen. Uit ervaringen elders blijkt dat inzet van sportpedagogen ertoe bijdragen dat minder kinderen worden weggestuurd, trainers beter zijn geschoold in de omgang met ‘lastige’ jongeren en dat de sfeer binnen de club open is voor nieuwe mensen. Ook blijkt dat sportpedagogen bij kunnen dragen aan het signaleren en oplossen van probleemgedrag bij jongeren en dat een positief en veilig klimaat zelfs de sportprestaties kan verbeteren. We willen onderzoeken of het inzetten van sportpedagogen, en op welke wijze, kan bijdragen aan het bouwen van een positief pedagogisch sportklimaat in Amersfoort. DOELGROEPEN Primaire doelgroep: kinderen en jongeren Secundaire doelgroep: ouders/verzorgers, verenigingsbestuurders, trainers Intermediaire doelgroep: buurtsportcoaches, maatschappelijke partners SAMENWERKING In samenwerking met Buurtsportcoaches Amersfoort en de Hogeschool Utrecht (Instituut Ecologische Pedagogiek én lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling) gaan we aan de slag met vraagarticulatie en netwerkvorming, met als uiteindelijke doel het realiseren van een positief sportklimaat bij verenigingen zodat kinderen en jongeren in een prettig klimaat kunnen sporten en bewegen en ouders, trainers, coaches en bestuurders in staat zijn om daarvoor een goede en veilige omgeving te creëren. AANPAK We faseren onze aanpak volgens de design-thinking methode als volgt: Fase 1: Empathize (januari t/m maart) Studenten Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht verzamelen denkbeelden van stakeholders (kinderen/jongeren, ouders, trainers, bestuurders en buurtsportcoaches) over de problemen die ze ervaren binnen het pedagogisch sportklimaat op de verenigingen. Fase 2: Define (april) We analyseren met het projectteam alle informatie uit fase 1 en formuleren het kernprobleem. Fase 3: Ideate (mei) in 4 co-creatie sessies bedenken we creatieve en vernieuwende oplossingen voor het geformuleerde kernprobleem. De inzet is de vraag hoe sportpedagogen kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een positief pedagogisch sportklimaat. Hierbij worden ook de mogelijkheden van het betrekken van docenten en studenten Ecologische Pedagogiek bevraagd. Bijvoorbeeld welke kansen ze zien bij het inzetten van een (junior/in opleiding) sportpedagoog en welke ondersteuning deze (student)sportpedagoog kan bieden bij het oplossen van vraagstukken van verenigingen. Fase 4: Prototype (juni) We kiezen 2 of 3 ideeën uit de vorige fase en werken deze concreet uit. Vervolgens organiseren we 2 bijeenkomsten met alle stakeholders om feedback te ontvangen op de prototypes. Fase 5:Test (juli-augustus) We verwerken de feedback en komen tot een definitief plan dat in de vervolgfasen in een Living Lab kan worden gerealiseerd.

Kenmerken

Projectnummer:
546006007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. B. van Nierop
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Amersfoort