Mobiele menu

Positieve Gezondheid in de praktijk

Projectomschrijving

Doel Positieve Gezondheid in het mbo

Hoe we kijken naar gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk veranderd. Lange tijd keken we naar gezondheid als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid heeft het accent verlegd van ziekte naar veerkracht van de mens en naar wat het leven betekenisvol maakt. Wat betekent dit voor opleidingen die zich richten op gezondheid, vitaliteit en zorg?

Aanpak

Op initiatief van ROC Midden Nederland zijn zes ROC’s betrokken in een ZonMw-aanvraag voor ‘Positieve Gezondheid in de praktijk’. ROC Midden Nederland, Graafschap College, Alfa College, Landstede, ROC van Twente en het Koning Willem I College gaan gezamenlijk het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in de onderwijspraktijk implementeren.

Verwachte opbrengsten

Het project heeft de volgende opbrengsten:
- Onderwijsprogramma voor mbo studenten
- Train-the-teacher programma voor docenten
- Onderzoek gericht op ontwerp van de materialen, de implementatiestrategie en de opbrengsten
- Borging van het onderwijsmateriaal en training

Producten van ZonMw

Lees het Interview met Saskia Idink in onze artikelenreeks Inbedding van preventie in onderwijs.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

‘Mensen zijn niet hun aandoening’, toch richten we ons daar doorgaans wel op. Veel aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen. In dit project hanteren we een breed concept van gezondheid en werken we vanuit de gedachte dat je hierin zelf het vermogen hebt om je aan te passen en je eigen regie erop te voeren. Deze inzichten passen we toe in ons MBO-onderwijs waarbij we tevens verschillende opleidingsdomeinen met elkaar verbinden. Het gedachtegoed van positieve gezondheid maakt dit concreet en biedt handvatten. Onderliggend project betreft een ontwikkelingsproject waarin de (door)ontwikkeling van lesmateriaal t.b.v. MBO studenten (testen en bijstellen) centraal staat. Daarnaast is ook de professionalisering van de docent (hoe het ontwikkelde materiaal optimaal in te zetten in het onderwijs) onderdeel van het project. Gedurende de ontwikkeling wordt zowel het lesmateriaal als de docententraining uitvoerig getest en onderzocht op bruikbaarheid (in de diverse regionale contexten) en de kwaliteit. Het beschikbare lesmateriaal zal regionaal, binnen de MBO-instellingen, ingezet kunnen worden bij verschillende opleidingen en verschillende niveaus. Concrete opbrengsten: a) Regionale doorontwikkeling van het lesprogramma voor MBO studenten, gebaseerd op het door de minister goedgekeurde brondocument ‘Positieve Gezondheid in de praktijk’ (K1189). Onderdelen van het lesprogramma zijn: Basismodule Positieve Gezondheid, Vitaal Burgerschap, Keuzedeel PG in de Praktijk. b) Een train the teacher programma voor MBO docenten die het lesprogramma gaan verzorgen. c) Evaluatie van de programma’s en praktijkgericht onderzoek. In hoeverre dragen de interventies bij aan attitudeverandering door de bewustwording bij onze studenten/professionals en de docenten? d) Borging van het lesmateriaal en training. Binnen het project wordt samengewerkt door een zestal MBO instellingen. ROC Midden Nederland. ROC Midden Nederland is initiatiefnemer en penvoerder van onderliggend project. Het ROC heeft de ambitie om een gelukkig en gezond leven voor iedereen bereikbaar te maken. De samenwerking met het Institute for Positive Health is uniek. Op 15 oktober 2020 heeft ROC Midden Nederland het Vitaliteitslab in stadion Galgenwaard in Utrecht geopend. Hieraan gekoppeld is gestart met een onderzoekslijn op het thema Vitaliteit. ROC MN is ook initiatiefnemer van het Erasmus+ project ‘Vitality for the Future’. Alfa College (ROC voor Oost en Noord Nederland) maakt werk van vitaliteit. In 2020 zijn zij vanuit het programma ‘Groningen Vitaal!’ gestart met de vitaliteitscampus waarin breed wordt samengewerkt met partners in de regio. In 2021 is Alfa College gestart met het practoraat ‘Vitaliteit’. Ook participeert Alfa college in het Erasmus + project ‘Vitality for the future’. Graafschap college De achterhoek heeft de ambitie om door te groeien naar de gezondste regio van Nederland. Graafschap College is één van de partners die zich inzetten voor een duurzaam zorglandschap. Preventie is daarbij een onmisbare steunpilaar. Koning Willem I college De samenwerking in de regio zuid met het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een belangrijk element in de keuze voor positieve gezondheid. De veranderingen die plaatsvinden in de zorg heeft het JBZ geïnspireerd het doel voor de toekomst te bepalen. Naast deze samenwerking voor de opleiding VP/VZ met JBZ zijn er nog meer initiatieven bij o.a. de opleiding Sport en Bewegen en de Horeca opleidingen: gezonde voeding. Landstede Landstede sluit aan op de beweging van ‘Zwolle Gezonde Stad’. “Een gezonde leefstijl aantrekkelijk en gemakkelijk maken voor alle Zwollenaren.” Gezond eten, voldoende bewegen en matig met alcohol. Maar ook over een gezonde omgeving en gezonde zorg. Veel partijen in de stad zetten zich hiervoor in. Een practoraat bij Landstede onder de titel ‘Gezondheid, Sport en Bewegen’ zal een belangrijk vliegwiel zijn voor de gehele beweging. ROC van Twente: “Vanuit Positieve Gezondheid een versnelling teweeg brengen in de gezondheid in Twente dat is de inzet van Twente gezond!” ROC van Twente is één van de 26 partner van dit regionaal netwerk, dat in september 2016 tekende voor het preventieakkoord “alles is gezond”. In samenwerking met de beroepspraktijk is ROC van Twente als eerste in Nederland gestart met de net ontwikkelde crossover opleiding ‘Vitaliteitsbegeleider’.

Kenmerken

Projectnummer:
05550012140001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Idink
Verantwoordelijke organisatie:
ROC Midden Nederland