Mobiele menu

Positieve gezondheid: het betrekken van de mensen om wie het gaat!

Projectomschrijving

Graag willen we cliënten/patiënten in Drenthe ervan bewust maken dat zij meer eigen regie mogen nemen en hoe zij dat kunnen doen. Wat heeft men nodig om een betekenisvol leven te leiden? En wat kan men doen om de eigen ervaren gezondheid te versterken? De inzet van positieve gezondheid (PG) kan hierbij helpen. Veel inwoners zijn hier echter nog niet mee bekend.

De patiënten- en cliëntenorganisaties kunnen een rol spelen om deze patiënten/cliënten kennis te laten maken met PG. Daarvoor is het van belang dat deze organisaties eerst zelf PG omarmen.

Om dit te faciliteren/versnellen wordt een mini-symposium georganiseerd voor deze organisaties en hun achterban. Enerzijds om deze organisaties te informeren over de meerwaarde van de inzet van PG. Anderzijds om de organisaties met elkaar in contact te brengen, zodat kennis en ervaring blijvend uitgewisseld wordt.

Zo draagt dit project bij aan het versterken van de eigen regie van patiënten/cliënten.

R.A. Alingh, r.alingh@zorgbelang-drenthe.nl

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De ontwikkelingen in het sociaal domein en de gezondheidszorg vragen om meer eigen regie van de burger. Niet iedereen weet echter hoe zij dit kan doen. Hiervoor is het van belang dat inwoners inzicht hebben in hoe zij hun eigen gezondheid ervaren, hoe zij hun leven betekenisvol kunnen inrichten en wat zij nodig hebben om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Het gedachtengoed van positieve gezondheid (PG) kan inwoners hierbij ondersteunen en kan helpen om de leefwereld van mensen voorop te stellen, eigen regie te bevorderen en ‘het andere gesprek’ te voeren vanuit een meer gelijkwaardige relatie. Tot op heden zijn relatief weinig inwoners bekend met het concept positieve gezondheid (PG). Dit geldt ook voor cliënten en patiënten in Drenthe. Hierdoor is het voor hen soms lastig om zelf het initiatief te nemen om een gesprek aan te gaan over wat zij nodig hebben voor een betekenisvol leven. Men voelt zich niet altijd in staat om zelf te beslissen, wat hun autonomie kan aantasten. Dit kan tot gevolg hebben dat er oplossingen worden geboden die niet aansluiten bij wat de cliënt/ patiënt op dat moment nodig heeft. Om dergelijke situaties te voorkomen is het belangrijk dat cliënten/ patiënten zich ervan bewust zijn dat ze meer eigen regie mogen nemen. En dat zij waar nodig ondersteund worden in hoe zij zelf regie kunnen voeren over hun eigen situatie, bijvoorbeeld door middel van het inzetten van PG. De patiënten- en cliëntenorganisaties in Drenthe kunnen een belangrijke rol spelen in het bereiken van deze groep. Deze organisaties kunnen cliënten/ patiënten informeren over het belang van het vergroten van zelfregie en hoe PG daarbij kan helpen. Voordat deze organisaties hier echter een (effectieve) ambassadeursrol in kunnen spelen, is het van belang dat deze organisaties eerst zelf PG omarmen. En dat zij elkaar weten te vinden. Om dit te faciliteren en versnellen willen we graag een mini-symposium voor hen en hun achterban organiseren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742006011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. R.A. Alingh
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Zorgbelang Drenthe