Mobiele menu

Praktijkproject Vitale Vaten GezondheidsCentra Maarssenbroek. De implementatie van de zorgstandaard vasculair risicomanagement. Herziene versie 9-10-08, extra bijlagen toegevoegd

Projectomschrijving

Uitbreiding ketenzorg naar een geïntegreerde transmurale aanpak

De aanpak van cardiovasculair risicomanagement (CVRM) binnen Gezondheidscentra Maarssenbroek ontwikkelde zich de afgelopen jaren van monodisciplinair naar multidisciplinair.
Patiënten met een (middel)laag mortaliteitsrisico zijn nu goed te begeleiden. Voor hoogrisicopatiënten is samenwerking noodzakelijk met de tweede lijn. Met het project koerst Gezondheidscentra Maarssenbroek richting een geïntegreerde transmurale aanpak. Daarmee verschuift de aandacht van vroege preventie bij laagrisicopatiënten naar meer begeleiding van hoogrisicopatiënten. In het projectteam zitten vanuit de eerste lijn: projectartsen, een nurse practitioner, fysiotherapeut, apotheker en innovatiemanager. Vanuit de tweede lijn neemt een vaatspecialist deel aan het team.

Doelstelling
Implementatie van de zorgstandaard Vasculair risicomanagement binnen
Gezondheidscentra Maarssenbroek. Implementatie draagt primair bij aan een
geïntegreerde transmurale aanpak van CVRM en aan uitbreiding van de capaciteit van CVRM. Secundair worden de (on)mogelijkheden van zelfmanagement zichtbaar en wordt de motivatie van patiënten voor duurzame leefstijlveranderingen aantoonbaar hoger. Resultaten van de zorg worden wetenschappelijk beschreven.

Verslagen


Eindverslag

De Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek heeft een 3-jarige pilot gedaan voor patienten met een risicofactor op het gebied van cardiovasculair risicomanagement. De nadruk heeft gelegen op het op maat aanbieden van zorg d.m.v. het opstellen van een individueel zorgplan in overleg met de patient. Een belangrijk doel hiervan was het zelfmanagement van de patient te bevorderen. Het begeleiden van het zelfmanagement gebeurde in een multidisciplinaire setting met ondersteuning van een ketenzorg informatie systeem.
Na deze pilot wordt er in de gezondheidscentra op uniforme en gestructureerde wijze cardiovasculaire zorg aangeboden waarbij de patient meer eigen verantwoordelijkheid neemt in het managen van zijn of haar aandoening.

= De vraagstelling in de projectaanvraag is niet gewijzigd.
= De belangrijkste aanpassingen in het PvA en de tijdsplanning worden hieronder aangestipt.

=== [De functie van ‘uitvoerder’ onder projectleden moet gewijzigd worden in Mevr H.G.. Volman, huisarts GCM]

Op 1 september 2009 is, door het ontbreken van geschikte ICT, een projectpilot gestart met slechts een gering deel uit de doelgroep als deelnemer. Dit betrof patiënten het een hoog risico.
In deze pilot zijn de projectorganisatie en de voorlopige zorgprotocollen getest. De tegenvallende instroom van patiënten is geëvalueerd in november 2009. De mensen met een hoge SCORE en zelfs zij met een eerder doorgemaakte hartvaatziekte voelen zich niet ziek en zijn weinig gemotiveerd om meer zorg dan voorheen, bv van de LSA, te ontvangen.
Ook Vilans heeft dit fenomeen gesignaleerd.
GCM heeft in januari 2010 231 mensen met een doorgemaakte hartvaatziekte en een SCORE van 10% en hoger aangeschreven. In deze uitnodigingsbrief is zeer veel aandacht besteed aan informatie. Een steekproef van 10 patiënten uit de grote groep die niet gereageerd hebben, worden opgebeld en gevraagd waarom ze niet gereageerd hebben en niet deel willen nemen aan het project.
Aan de mensen die wél reageerden wordt gevraagd wat de overwegingen zijn om wél deel te nemen.
In september 2010 wordt het resultaat van deze aanpak geëvalueerd.
Mogelijk zal in 2011 in van te voren geselecteerde gevallen de jaarcontrole bij de huisartsen gedaan worden in bijzijn van de Leefstijladviseur. Als in de shared decision een leefstijlaanpassing opgenomen is, kan de LSA direct een toelichting geven van wat de patiënt kan verwachten.

In het kader van de herinrichting van de bestaande multidisciplinaire zorg binnen GCM, wordt ook binnen het CVRM gezocht naar een meer klantvriendelijke manier van afspraken plannen en het clusteren van zorgmomenten.
Parallel hieraan zal er een multidisciplinaire afsprakenagenda ontwikkelt en geïmplementeerd worden.

Al met al is er door het projectteam veel meer tijd dan begroot, geïnvesteerd in de ontwikkeling van leefstijl- en zelfmanagement programma’s en projectmanagement. Daarnaast zijn er weinig kosten gemaakt tbv patiëntencontacten.

Comorbiditeit komt vanzelfsprekend op vele vlakken en vele niveaus in de CVRM - Vitale Vaten zorg aan de orde, maar is binnen dit praktijkproject geen onderzoeksonderwerp.
GCM verwacht op de middellange termijn alle planbare en geïntegreerde zorg aan chronisch zieken op basis van één zorgprogramma met een per patiënt uniek en individueel zorgplan te organiseren.
Bij 9% van alle deelnemers in de md zorgprogramma’s DM-2, astma/COPD en CVRM-Vitale Vaten is sprake van comorbiditeit (gecorrigeerd voor multimorbiditeit_31-5-2010)
Wanneer het md afspraken systeem gereed is zal het mogelijk zijn zorgmomenten te clusteren binnen ketens én tussen ketens onderling (2011).

De verwachting is dat de toekomstige integrale bekostiging van CVRM beperkt wordt tot de groep met een SCORE >=5% en dat de reguliere bekostiging (POH) weg valt. GCM heeft zorgen hoe in dit geval de groep met een lage SCORE van adequate zorg voorzien moet gaan worden.

= Een nieuwe aangepaste begroting is ingediend.

Samenvatting van de aanvraag

GezondheidsCentra Maarssenbroek (GCM) wil als innovatieve organisatie participeren in het praktijkproject ‘Implementatie van de zorgstandaard Vasculair Risicomanagement’ (ZVRM), omdat GCM de inmiddels uitgebreide competentie op het gebied van CVRM door wil ontwikkelen, van uit de volgende visie: - Primaire preventie van HVZ is een taak voor de 1e lijn. - Secundaire preventie van HVZ is een taak van 1e en 2e lijn. - Beleid op maat wordt in samenspraak met de patiënt gebaseerd op de ontwikkeling van het risicoprofiel door de jaren heen. Bij toename van het risico, zal de patiënt meer gemotiveerd zijn voor leefstijl aanpassingen en /of medicatietrouw. De directe aanleiding om deel te willen nemen aan het praktijkproject Vitale Vaten is de wens van de multidisciplinaire CVRM projectgroep van GCM om het CVRM op een nog hoger niveau te brengen door uitbreiding naar een geïntegreerde transmurale aanpak. En om de capaciteit van het CVRM uit te breiden, zodat er ruimte is voor alle potentiële patiënten. Daarnaast bestaat binnen alle multidisciplinaire projectgroepen de behoefte om meer zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden van zelfmanagement. Tevens wenst men de resultaten van de zorg op meer wetenschappelijk verantwoorde wijze in kaart brengen. Het CVRM is onderdeel van de organisatie van de structureel georganiseerde geïntegreerde zorg die GCM levert. De praktijkprojectgroep zal samengesteld zijn uit de leden van de binnen GCM reeds operationele multidisciplinaire projectgroep CVRM (projectartsen, nurse practitioner / POH manager, fysiotherapeut, apotheker, diëtist en innovatiemanager). Aangevuld met een cardioloog en een vaatspecialist. Zie bijlage: de projectorganisatie: De centrale zorgregisseur is de huidige nurse practitionar van GCM. De projectleider is verantwoordelijk voor de projectorganisatie en het projectbeheer. De projectleider is de huidige innovatiemanager van GCM. De vertegenwoordigers van de ketenpartners (fysiotherapie, farmacie, huisartsenzorg en medisch specialisten) hebben zitting in de projectgroep en fungeren als de contactpersoon voor de centrale zorgregisseur. GCM neemt de centrale regierol en de bijbehorende verantwoordelijkheid op zich: de eindverantwoordelijkheid voor het totale project ligt bij de directie van GCM, de medisch inhoudelijke eindverantwoordelijkheid m.b.t. de eerstelijns- én de transmurale zorg ligt bij de beide CVRM projectartsen uit de huidige CVRM organisatie. Analoog aan het Platform Vitale Vaten, wat pleit voor meer aandacht voor hoogrisico patiënten, wil GCM binnen het CVRM het accent verschuiven van vooral vroege preventie bij laagrisico patiënten naar meer begeleiding van hoogrisico patiënten. Patiënten met een laag- en middelmatig mortaliteits risico (< 9 %) zijn goed te begeleiden binnen de huidige multidisciplinaire eerstelijns zorg binnen GCM. Voor de hoog risico patiënten (>= 9 %) is samenwerking noodzakelijk met de tweedelijn. Dit vereist de opzet van transmurale ketenzorg. Doelstellingen i.g.v. deelname: - Het CVRM geïntegreerd in transmuraal verband aanbieden. - Organisatie van het CVRM binnen GCM op basis van de ZVRM. - De wensen van de deelnemers in kaart brengen en patiënten(groeperingen) actief bij het CVRM betrekken. - Het zelfmanagementvermogen en de individuele wensen op patiëntniveau inventariseren. Vervolgens een zelfmanagementprogramma en een leefstijl coachingstraject starten. - Aantoonbaar verhogen van de motivatie voor duurzame leefstijlveranderingen. - Resultaten van het CVRM binnen GCM evalueren op basis van indicatoren. De bestaande organisatie van en de ervaringen met CVRM binnen GCM vormen naar ons idee een uitstekende uitgangspositie voor de implementatie van de ZVRM. Zodra de deelname aan het praktijkproject toegezegd is, zal de innovatiemanager van GCM meer uitgewerkte plannen en een gedetailleerde kosten baten analyse maken. Het beschikbare subsidiebedrag zal toereikend zijn voor een enorme stap voorwaarts voor het CVRM op basis van de ZVRM binnen GCM, echter GCM stelt een sluitende begroting, als een keiharde voorwaarde voor een definitieve deelname. De inzet uit de tweede lijn is op deze korte termijn nog niet goed te begroten. Zodra de deelname aan het praktijkproject toegezegd is, zal de innovatiemanager van GCM meer uitgewerkte plannen en een gedetailleerde kosten baten analyse maken. In de gedetailleerde begroting wordt de inzet van de tweede lijn opgenomen. Bijlagen: - de geïntegreerde zorg - huidige CVRM organisatie - de projectorganisatie - de CVRM doelgroepen

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
300030003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. B.M. Aukema
Verantwoordelijke organisatie:
Gezondheidscentrum Maarssenbroek