Mobiele menu

Praktijkverbetering diabetesmedicatiezorg door optimalisatie samenwerking huisarts- en apotheekmedewerkers: ontwikkeling van een draaiboek

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Onderzoekers van de Vrije Universiteit hebben een project uitgevoerd met als doel het verbeteren van de diabetesmedicatiezorg in huisartspraktijk en apotheek. Uit het onderzoek is gebleken dat zowel zorgverleners als patiënten het verbeteren van therapietrouw als belangrijk zien. Tevens zien beide groepen het verbeteren van de medicatiezorg als wenselijk.

Resultaten

Er is een praktisch draaiboek ontwikkeld en de interventie is digitaal geïmplementeerd in de huisartsen- en apothekersinformatiesystemen.
In dit project hebben minder therapieontrouwe diabetespatiënten deelgenomen aan de interventie dan voorzien. De effecten van de interventie op therapietrouw en/of HbA1c zijn onvoldoende aan te tonen door een te laag aantal patiënten, een te korte follow-up en onbetrouwbare labwaarden uit huisartsinformatiesystemen (Medicom). Desondanks heeft dit pilotproject geleid tot gerichte aanbevelingen en verbeteringen van toekomstige therapietrouw interventies.
 

Samenvatting bij start

Veel diabetespatiënten die langdurig medicatie gebruiken hebben problemen met therapietrouw. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de niet-optimale samenwerking en communicatie tussen zorgverleners en andere redenen voor patiënten om zich niet aan de voorgeschreven behandeling te houden.

Doel

Dit onderzoek zal verdere inzichten verwerven in de oorzaken van therapieontrouw, een draaiboek/interventie ontwikkelen en deze testen en evalueren in de praktijk op haalbaarheid en effectiviteit.
Het onderzoek wordt op een digitale wijze vormgegeven binnen de bestaande elektronische databases van de deelnemende zorgverleners. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de diabetesmedicatiezorg in huisartspraktijk en apotheek. De verwachting is dat dit zal leiden tot een verbeterd zelfmanagement van medicatiegebruik door de diabetespatiënt, verbeterde bloedglucosewaarden en minder complicaties in de toekomst.

Producten

Titel: Draaiboek diabetesmedicatiezorg samenwerking huisarts- en apotheekmedewerkers
Auteur: Stijn Hogervorst, Marcel Adriaanse en Jacqueline Hugtenburg

Verslagen


Eindverslag

Onderzoekers van de Vrije Universiteit hebben een project uitgevoerd met als doel het verbeteren van de diabetesmedicatiezorg in huisartspraktijk en apotheek. Uit het onderzoek bleek dat zowel zorgverleners als patiënten het verbeteren van therapietrouw als belangrijk zien. Tevens zien beide groepen het verbeteren van de medicatiezorg als wenselijk. Een praktisch draaiboek is ontwikkeld en de interventie is digitaal geïmplementeerd in de huisartsen en apothekers informatiesystemen. In dit project hebben minder therapieontrouwe diabetes patiënten deelgenomen aan de interventie dan voorzien. De effecten van de interventie op therapietrouw en/of HbA1c zijn onduidelijk door een te laag aantal patiënten, een te korte follow-up en onbetrouwbare labwaarden uit huisarts informatiesystemen (Medicom). Desondanks heeft dit pilot project geleid tot gerichte aanbevelingen en verbeteringen van toekomstige therapietrouw interventies.

Een aanzienlijk deel van de diabetes patiënten die langdurig medicatie gebruiken ter behandeling van hun chronische aandoening hebben problemen met therapietrouw. Ondanks de beschikbaarheid van verschillende effectieve interventies om therapietrouw te verbeteren worden ze in de dagelijkse praktijk nauwelijks toegepast. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de niet-optimale samenwerking en communicatie tussen zorgverleners en de vele uiteenlopende redenen voor patiënten om zich niet aan de voorgeschreven behandeling te houden. Dit onderzoek zal verdere inzichten verwerven in de oorzaken van therapieontrouw, een draaiboek/interventie ontwikkelen en deze testen en evalueren in de praktijk op haalbaarheid en effectiviteit. Het onderzoek wordt op een digitale wijze vormgegeven binnen de bestaande elektronische databases van de deelnemende zorgverleners. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de diabetesmedicatiezorg in de huisartspraktijk en apotheek. De verwachting is dat dit zal leiden tot een aangepast draaiboek, verbeterde zelfmanagement van medicatiegebruik door de diabetespatiënt, en verbeterde bloedglucosewaarden op de lange termijn. De eerste resultaten worden verwacht eind 2018.

Samenvatting van de aanvraag

PROBLEEMSTELLING: Niet-optimale communicatie en samenwerking tussen medewerkers van huisartspraktijken (huisarts/praktijkondersteuners en apotheken (apothekers/apothekersassistenten) zijn belangrijke obstakels die in de praktijk een brede toepassing van interventies ter verbetering van het geneesmiddelengebruik van patiënten met type 2 diabetes mellitus (T2DM) in de weg staan. DOEL: Verbetering van de diabetesmedicatiezorg door optimalisatie van de communicatie en samenwerking tussen huisarts- en apotheekmedewerkers door middel van een interventie op maat voor therapieontrouwe en suboptimaal ingestelde T2DM patiënten (HOUVAST 2.0). SETTING: Huisartsenpraktijk en apotheek. METHODE: (1) ontwikkeling van een communicatie- en samenwerkingsdraaiboek op basis van literatuur, interviews en focusgroepen met medewerkers van huisartsenpraktijken, apotheken en therapieontrouwe en suboptimaal ingestelde T2DM patiënten, (2) toepassen van de uitkomsten voor een vernieuwde interventie (HOUVAST 2.0) op maat voor therapieontrouwe en suboptimaal ingestelde T2DM patiënten, 3) testen van de interventie en 4) evaluatie en implementatie van HOUVAST 2.0. OPBRENGSTEN: Een draaiboek ter verbetering van de communicatie en samenwerking tussen diverse zorgverleners waardoor zij in de dagelijkse praktijk worden ondersteund bij het toepassen van een interventie op maat die is gericht op de verbetering van de medicatiezorg voor therapieontrouwe en suboptimaal ingestelde T2DM patiënten. Voor zorgverleners: een praktische wervings- en besprekingsstrategie, heldere taak- en rolverdeling, en een stappenplan om therapietrouw te bespreken en te verbeteren. Voor patiënten: eenduidige informatie, een verbeterde dialoog tussen zorgverleners en patiënt, en een door alle partijen gedragen individueel plan van aanpak voor optimaal geneesmiddelen-gebruik. Op termijn leidt dit tot betere gezondheidsuitkomsten en lagere kosten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
848022008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.C. Adriaanse
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam