Mobiele menu

Preventie van obesitas bij volwassenen: cognitieve gedragstherapie voor kinderen met overgewicht

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het onderzoek betreft een vergelijking van het effect van gedragstherapie (GT) en cognitieve gedragstherapie (CGT) met betrekking tot het gewichtsverlies en het psychisch welbevinden van kinderen met ernstig overgewicht. De reguliere therapie zoals die wordt toegepast in Engeland en Amerika bestaat uit gedragsmodificatie die gericht is op restrictie van de energie-inname en een verhoging van het energiegebruik. In het huidige onderzoek wordt deze GT vergeleken met een voor obese kinderen geheel nieuwe therapie, CGT. In de CGT zal met name aandacht worden besteed aan de lage zelfwaardering van de kinderen, naast de reguliere aandacht voor restrictie van energie-inname en verhoging van energiegebruik. Gestreefd zal worden om disfunctionele cognities rondom eetgedrag, zelfwaardering en lichaamsbeeld te veranderen in cognities die niet leiden tot overeten. Beide behandelingen worden geprotocolleerd en in draaiboeken beschreven. Een 8-sessie versie van de GT zal worden vergeleken met een 16-sessie versie. Daarnaast wordt onderzocht of CGT een meerwaarde heeft boven GT. Aan de ouders van beide groepen obese kinderen wordt bovendien een korte training aangeboden, gericht op versterking van de gedragsveranderingen bij kinderen. Een wachtlijstgroep zal dienen als controlegroep.Beide therapieën worden gegeven in groepen van 6 deelnemers (kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar) die 8 dan wel 16 x 1.5 uur bijeen komen. De ouders van de kinderen zullen daarnaast een training volgen van 3 dan wel 6 x 2 uur. Gestreefd wordt naar een normaal eetgedrag voor de kinderen dat geschikt is voor de betreffende leeftijdsgroep en voldoende groei waarborgt.Voor en na de therapie, alsmede tijdens follow-ups van 6, 12 en 24 maanden na afloop van de therapie worden gewichtsverlies, eetpatroon, eetpathologie, disfunctionele cognities, lichaamsbeeld, zelfwaardering en depressie gemeten.Hypothesen: Vergeleken met de wachtlijst-controle groep wordt verwacht dat GT en CGT beide zullen leiden tot een significant sterkere afname van het overgewicht. Voorts wordt verwacht dat de vermindering van het overgewicht bij de kinderen uit beide therapiegroepen zowel bij de 6, 12 en 24 maanden follow-up gehandhaafd zal blijven (rekening houdend met normale groei). Met betrekking tot zelfwaardering en disfunctionele cognities wordt van CGT een significant groter effect verwacht dan van GT. Kinderen uit de CGT groep zullen na behandeling een hogere zelfwaardering hebben en minder disfunctionele cognities dan kinderen die de GT gevolgd hebben.Recent werden lage zelfwaardering en negatief lichaamsbeeld geïdentificeerd als risicofactoren voor het mislukken van behandelingen gericht op gewichtsafname. Daar in de CGT speciaal aandacht besteed zal worden aan deze factoren wordt verwacht dat CGT op langere termijn zal leiden tot een sterker gewichtsverlies en een betere handhaving van de gewichtsafname dan GT.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
22000038
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
1999
2005
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.T.M. Jansen
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Maastricht