Mobiele menu

Preventiekracht Dicht bij Huis Activiteitenplan ZHN 2010-2011

Het programma ‘Preventiekracht Thuiszorg’ wordt uitgevoerd door ActiVite, WWZ-Marienstaete-Valent en GGD Hollands Midden. Het programma richt zich op de thematiek rondom Overgewicht, Voeding en Beweging en sluit aan bij de speerpunten van het lokale gezondheidsbeleid van de gemeentes in regio Zuid Holland.

Het bevat de volgende basiselementen:

· een integraal gezondheidsbeleid met als doel het bevorderen van  een gezonde leefstijl en het positief beïnvloeden van de  sociale en fysieke omgeving;

· wijkgericht werken;

· uitwerking geven aan het gezamenlijk voorkomen van obesitas bij  kinderen; 

· signaleren overgewicht en Overbruggingsplan binnen de JGZ

· ketenaanpak: integrale samenwerking tussen professionals uit de  sectoren welzijn, zorg en sport.

De activiteiten die in het kader van dit programma worden uitgevoerd zijn ondergebracht in de volgende vier onderdelen:

·         Voedingsvoorlichting en Overgewicht

·         Leefstijlprogramma Diabetes

·         Ouderen

·         Signaleringsopvolging

De doelgroepen zijn jeugd, volwassenen, ouderen, allochtonen en mantelzorgers.

Verslagen


Eindverslag

Thuiszorg instellingen doen traditiegetrouw veel aan preventie. Juist het streven naar het voorkomen van ziekten heeft tot het ontstaan van thuiszorgorganisaties geleid. Al sinds hun oprichting hebben thuiszorgorganisaties het belang ingezien van preventie in al haar verscheidenheid. Preventie is een zodanig essentieel en vanzelfsprekend onderdeel van ons handelen, dat wij onze preventie activiteiten lang niet altijd benoemen en naar buiten uitdrukken.

ActiVite en Marente (voorheen WWZ-Mariënstaete-Valent) geven binnen hun werkzaamheden onder meer op de volgende manieren uitvoering aan preventie activiteiten. Daarbij komen alle velden van preventie aan de orde: universele, selectieve, geïndiceerde en zorggerelateerde preventie.
• Preventie gericht op ziektepreventie, gezondheidsbescherming en/of gezondheidsbevordering.
• Preventie gericht op ziekten en aandoeningen en/of op de risicofactoren van ziekten en aandoeningen.
• Preventie gericht op verschillende doelgroepen met onderscheid naar leeftijd, sekse en culturele diversiteit
• Zowel groepsgerichte preventieactiviteiten als individuele activiteiten met een aanbod in het kader van verpleging, verzorging, voedingsvoorlichting en dieetadvisering

Dit eindverslag geeft een rapportage over de activiteiten van ActiVite en Marente die gefinancieerd worden door het ZonMw programma Preventiekracht Dicht Bij Huis 2010 en 2011, waaraan zij samen met de GGD Holland Midden namens de regio Zuid-Holland Noord uitvoering geven. Het eindverslag bestaat uit zes documenten, het eindverslag en vijf excell-overzichten. Het voortgangsverslag geeft inzage in de werving van de doelgroepen, de goede samenwerking met de regionale partners en de wijzigingen ten aanzien van de activiteitenplanning voor de jaren 2009 en 2010. In de excell-overzichten van het eindverslag wordt een cijfermatig overzicht gegeven van de resultaten voor de vier programma’s in relatie tot de geplande en geleverde uren en een uitsplitsing naar het bereik van de interventies en verwijzingen in de jaren 2010 en 2011.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
87600036
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. L.N. Leurs
Verantwoordelijke organisatie:
ActiVite