Mobiele menu

Preventieprogramma Consultatiebureau voor Senioren 2010 -2012

Het Preventieprogramma voor Senioren van Careyn, gefinancierd vanuit Preventiekracht Dichtbij Huis, is een leefstijlprogramma die per gemeente een samenhangende mix aan preventie-interventies ontwikkelt voor senioren. Het doel is de senior bewust maken van en inzicht geven in eigen leefstijl én gezond gedrag en toeleiden naar zinvolle interventies. Dit gebeurt door het aanbieden van een gezondheidscheck (consultatiebureau voor senioren), maar ook door het organiseren van themabijeenkomsten en gezondheidsacties over onder meer gezonde voeding en bewegen. Om een maximaal bereik te realiseren van het aantal senioren worden de krachten gebundeld en is intensieve samenwerking gezocht met samenwerkingspartners in de gehele regio, zoals welzijnsorganisaties, huisartsengroepen en GGZ-instellingen. Daarnaast betrekt Careyn actief de gemeenten bij het preventieprogramma. De gemeente kan een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de juiste doelgroep. Specifieke aandacht is er binnen het project voor de doelgroep senioren met een lager inkomen en senioren van allochtone afkomst.

Verslagen


Eindverslag

Het preventieprogramma voor senioren is opgezet als een mix van preventieve interventies binnen een samenhangende aanpak per gemeente.
Deze interventies zijn:
1. consult op het spreekuur van het consultatiebureau
2. inloopspreekuren(en/of huisbezoek)bij het inloopcentrum in de wijk
3. themabijeenkomsten van de diëtiste (voeding/overgewicht)
4. themabijeenkomsten in samenwerking met partners (doelgroep senioren/niet westerse allochtonen/lage ses vb risocogroepen depressie, sociaal isolement/eenzaamheid, mantelzorg)
5. cursussen in samenwerking met partners
6. gezondheidsacties in samenwerking met partners (braderieën, gezondheidsmarkten, advies en voorlichting op locatie)

Het algemene doel van het preventieprogramma voor senioren 2010-2011 is het aanbieden van een programma met een mix aan preventieve interventies in alle gemeenten in het werkgebied van Careyn met als doel risico's en risicogroepen onder ouderen te herkennen, ouderen bewust te maken van (on)gezond gedrag en zo nodig door te verwijzen naar andere disciplines. Ook maken we kernpartners attent op de andere interventies die al of niet vanuit het preventieprogramma lokaal worden aangeboden. Een ander doel is het behalen van een zo maximaal mogelijk bereik van de doelgroep senioren met specifieke aandacht voor lage SES /niet westerse allochtonen. Om dit doel te bereiken is een intensieve samenwerking aangegaan met samenwerkingspartners lokaal en regionaal, zoals welzijnspartners, gemeenten, GGZ- instellingen, mantelzorgondersteuning en huisartsengroepen al of niet georganiseerd in Regionaal Overleg Structuren. Het doel is om mét andere partijen (zorg en welzijn maar ook de gemeente) een samenhangend preventieprogramma lokaal neer te zetten. Met behulp van de ZonMW subsidie hebben we hierin de voortrekkersrol kunnen vervullen. Dit hebben we gedaan door aansluitend op het al bestaande preventieprogramma consultatiebureau voor senioren, lokaal de samenwerkingspartners bijeen te brengen met het doel om nauwer samen te werken m.b.t. preventieve interventies voor senioren, bestaande interventies beter op elkaar aan te laten sluiten en samen nieuwe interventies (met name voor de doelgroepen eenzaamheid en sociaal isolement) te ontwikkelen. Dit met oog voor de kwaliteiten van de eigen organisatie en met respect voor de sterkten van de partners.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
87600030
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E.C.J. van der Vlugt
Verantwoordelijke organisatie:
Careyn